www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Považany 5.6.2022

logo_liga_mladeze

Znovu výnimočný deň!  Nielen priam ukážkovým počasím, krásnou panenskou prírodou, ale aj množstvom detí s ich rodičmi, ktorí sa rozhodli znovu stráviť pekný deň v prírode. Pripravené ceny vítali účastníkov.

povazan_01 čítajte ďalej…

O čom je vlastne táto liga?!“

mladez_cif_01Západoslovenská liga mládeže je seriálový pretek v love rýb udicou na plávanú. Je určená pre deti do 15 rokov na podchytenie záujmu o športový rybolov v disciplíne LRU – plávaná. Deti pretekajú v dvoch vekových kategóriách U10 a U15. Liga má päť samostatných kôl. Posledným piatym kolom budú Majstrovstvá kraja v LRU plávaná. čítajte ďalej…

Uskutočnenie lovu plevelných rýb pre naše rybníky v RH Krupá!

V období od 28.4.2020 do 15.5.2022 bude uskutočnovaný odlov plotice a pleskáča pre RH Krupá rybárskym hospodárom a ním poverenou lovnou skupinou.

Spôsob lovu: na plavák

Miesto lovu:

*VN Suchá – pod strážnym domom  –  lov pleskáča

*VN Boleráz –  pod strážnym domom – lov plotice

Účel: Zabezpečenie vhodných rýb na neres pre násadu zubáča, ktorý je už objednaný !

Zabezpečenie: Rybárska stráž je upovedomená o tejto činnosti a miesto lovu bude vyznačené páskou a tabuľkou.

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ TrnavaTabulka_kon_lov

_vyr_25bezpec-paska

Hlavná rybárska sezóna nesmie začať bez uskutočnenia tradičných rybárskych pretekov. Aj tento rok tomu nebude inak a preto pozývame všetkých rybárov zmerať si sily v love na našich nádherných vodných nádržiach. Obzvlášť nádherné preteky sú pre deti, pre ktoré je táto udalosť rybárskym sviatkom a veľkým zážitkom. Každé dieťa s ulovenou bodovanou rybou bude odmenené a na dospelých rybárov čakajú ako prvé ceny kvalitné rybárske bivaky a víťazné poháre.

Rybárske preteky MsO SRZ Trnava:

preteky komplet čítajte ďalej…

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutočnila dňa 10.4.2022 od 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa jednalo o výročnú schôdzu, konali sa aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. Schôdze sa celkovo zúčastnilo 128 členov našej organizácie, ktorí na nasledujúce štyri roky zvolili do orgánov MsO SRZ Trnava nasledujúcich zástupcov: čítajte ďalej…

Každoročne MsO SRZ Trnava prijíma obmedzený počet nových členov, ktorí majú záujem stať sa rybármi. Pre členstvo v rybárskom zväze musí každý podľa stanov SRZ absolvovať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Nasledujúce riadky sú určené pre tých, ktorí si v lehote do konca februára podali žiadosti o vstup do našej organizácie, zároveň im v nasledujúcich dňoch prídu informácie aj poštou na adresy, ktoré uviedli v prihláškach.

Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu? čítajte ďalej…

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ.

Na základe uznesenia výboru MsO SRZ Trnava ako aj na základe platného Volebného poriadku SRZ platí nasledovné: čítajte ďalej…

Tak ako aj po minulé roky, aj pre rok 2022 je nevyhnutné pre vstup automobilom na ľavú stranu v smere toku VN Buková vlastniť povolenie na vjazd a státie. Pre členov MsO SRZ Trnava vydal takéto povolenie Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 30.12.2021 rozhodnutím sp. zn.: OU-TT-OSZP1-2021/030087-15, v ktorom rozhodol, že sa predlžuje platnosť rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt zo dňa 30.09.2014 v znení neskorších rozhodnutí do 31.12.2022 a upravil podmienky čítajte ďalej…

Vážení rybári,

dôkladne si prečítajte tento veľmi dôležitý oznam, ktorý sa týka VN Boleráz. 17.02.2022 začína výrub starých a poškodených stromov na pravej strane v smere toku VN Boleráz (tzv. Smolenická cesta). Nakoľko sa jedná o mimoriadne rozsiahly výrub, ktorý sa týka desiatok stromov, tak celý pracovný priestor bude označený výstražnými páskami. Na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku a v záujme predchádzaniu možných úrazov, vyzývame všetkých rybárov a návštevníkov vodnej nádrže aby sa riadili bezpečnostnými opatreniami a vyhýbali sa pracovnému priestoru vyznačenému páskami.

Výrub drevín by mal trvať do konca februára pričom v mesiaci marec budú prebiehať práce na spracovaní a odvoze drevnej hmoty. V záujme ochrany zdravia a z hľadiska bezpečnosti prosíme všetkých rybárov aby vykonávali lov rýb v iných častiach vodnej nádrže. Výrub drevín je realizovaný v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2021/003702-004 zo dňa 19.1.2021 a v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 94/2022 – PN spoločnosťou Bio Timber s.r.o..

výbor MsO SRZ Trnava

VN Boleraz

Sumarizácia

Zo začiatku nahadzovania úlovkov našich rybárov do elektronickej sumarizácie som sa ubezpečoval, že už na verejnosť z týchto tajov nič nezverejním.

Ale nedá mi to a na niečo predsa  len upozorním!

Zhrniem to do niekoľkých bodov

  • Našťastie podstatná časť našich rybárov rešpektuje dohodnutý spôsob vypisovania záznamu – veď na úvod pred prvou vychádzkou je vzor ako správne  zapísať príchod k vode i úlovok.
  • To si môžeme naštudovať dopredu!
  • vzor_86 čítajte ďalej…
Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions