Vjazd s automobilmi na ľavú stranu VN Buková

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola udelená výnimka na vjazd a státie v tejto oblasti, ktorú našej organizácii vydal Okresný úrad v Trnave. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu s státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považuje za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie.

Po náročných, ale veľmi korektných rokovaniach bola výnimka udelená aj pre rok 2021, avšak podmienky povolenia na vjazd a státie sa upravili. Preto dôrazne upozorňujeme a vyzývame našich členov aby si tieto podmienky podrobne naštudovali a dbali na ich exaktné plnenie. Upozorňujeme, že povolenie na vjazd a státie bolo udelené len členom MsO SRZ Trnava (nie členom iných organizácií), čo sa bude pozorne sledovať kontrolou členských preukazov. Členovia iných organizácií v prípade záujmu o povolenie na vjazd musia adresovať svoje žiadosti na Okresný úrad v Trnave Odbor ochrany životného prostredia.

Presné znenie pravidiel je taktiež súčasťou zadnej strany samotného povolenia na vjazd, ktoré je možné vyzdvihnúť v cene 1euro v kancelárii MsO SRZ Trnava, v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej č.9 v Trnave a u hospodára VN Buková.

UPOZORNENIE: povolenie na vjazd bude vydané LEN na základe predloženia členského preukazu rybára!

Pravidlá povolení na vjazd a státie motorovými vozidlami na ľavú stranu VN Buková 2021:

- Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Trnave č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt oprávňuje toto povolenie ČLENA MsO SRZ TRNAVA na vjazd a státie s motorovým vozidlom na účelovú asfaltovú komunikáciu na ľavom brehu VN Buková v smere toku na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.- Povolenie na vjazd a státie platí len pre členov MsO SRZ Trnava (neplatí pre člena inej organizácie SRZ).

- Vjazd a státie sa povoľuje len na existujúcu asfaltovú cestu od lokality Breziny. Parkovanie vozidiel je možné len v tesnej blízkosti  danej asfaltovej komunikácie a to tak, že dve kolesá (jedno predné a jedno zadné) budú vždy stáť na asfaltovej komunikácii a zvyšné dve kolesá budú na priľahlej trávnatej ploche. Rybársku výstroj si rybár musí preniesť bez vozidla. Parkovanie vozidiel na trávnatých plochách a v blízkosti brehov vodnej nádrže je prísne zakázané! Zakazuje sa aj obchádzanie vozidiel po trávnatej ploche!

- Vstup karavanov, obytných prívesov, stacionárnych objektov a prívesných vozíkov s rybárskym člnom za účelom spustenia člna na vodnú hladinu je zakázaný! Prívesný vozík je povolený, ale musí zostať po celú dobu státia súčasťou jazdnej súpravy s motorovým vozidlom (prívesný vozík je zakázané oddeliť od motorového vozidla a presunúť ho k brehu vodnej nádrže).
- Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku (Slovenský vodohospodársky podnik – SVP, š.p.) pri jeho činnostiach súvisiacich s údržbou na vodnej nádrži.
- Členovia MsO SRZ Trnava sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy zástupcov SVP, š.p. Bratislava týkajúce sa zabezpečenia vodohospodárskej prevádzky a na požiadanie zamestnancov SVP sú povinní odstrániť svoje vozidlo z cesty.
- Majitelia vozidiel sú povinní správať sa v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, v zmysle ktorého nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je povinný každý rybár odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love a ich pobyte vznikli.
- Povolenie na vjazd musí byť umiestnené na jasne viditeľnom mieste v motorom vozidle (za čelným sklom). Vozidlá neoznačené Povoleniami na vjazd MsO SRZ Trnava budú zdokumentované príslušníkmi Policajného zboru SR a odstúpené na priestupkové konanie Okresnému úradu v Trnave.

Uvedené povolenie na vjazd platí do 31.12.2021. Iba v prípade plnenia vyššie uvedených podmienok pristúpi Okresný úrad k predĺženiu výnimky na vjazd a teda k vydaniu nového povolenia aj na ďalší kalendárny rok. Ak tieto podmienky nebudú splnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a teda členovia MsO SRZ Trnava sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ