sucha logo

MsO SRZ Trnava Vás srdečne pozýva

na preteky družstiev v love kapra udicou

Kaprársky maratón

Suchá Carp Cup

13. – 16. 10. 2022

Štartovné :

Štartovné je 220,- eur na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 28. Ak družstvo zruší svoju účasť po 01.10.2022 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim. Registrácia začína 01.08.2022 o 19:00 hod a to poslanou prihláškou na preteky@srztrnava.sk!

Prijíma sa prvých 28 prihlášok v poradí doručenia na email!

Odmenené budú družstvá v nasledovnom poradí a v uvedenej výške:

 1. 1. Pohár + Finančná odmena 1000e + vecné ceny
 2. 2. Pohár + Finančná odmena 750e + vecné ceny
 3. 3. Pohár + Finančná odmena 550e + vecné ceny
 4. 4. Plaketa + vecné ceny
 5. 5. Plaketa + vecné ceny
 6. 6. Plakety + vecné ceny

Víťaz sektora HÁJ: Plaketa + vecné ceny

Víťaz sektora HRÁDZA: Plaketa + vecné ceny

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou: Pohár + Finančná odmena 100e

Harmonogram preteku :

Štvrtok 13.10. 2022

08:30 – 08:55    registrácia pretekárov pred strážnym objektom MsO SRZ Trnava

09:00 – 09:30    otvorenie preteku, losovanie poradia a losovanie stanovíšť

09:30 – 10:30     presun pretekárov na loviace stanovištia

12:00 – 14:00     vyhľadávanie lovných miest pomocou člna, označenie miest pomocou člna,

prvotné kŕmenie pomocou člna – v ďalšom priebehu preteku je použitie

člna ZAKÁZANÉ. Zákaz vkladania prútov do člna, zákaz zavážania.

12:00   začiatok preteku

Nedeľa 16.10.2022   11:00  -  ukončenie preteku

11:00 – 11:30  vyťahovanie bójok pomocou člna

12:30  vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Organizácia preteku:

 1. Súťažia dvojčlenné pretekárske tímy + pomocník. Každý tím môže celkovo loviť najviac na štyri prúty, každý opatrený najviac jedným nadväzcom s jednoháčikom bez obmedzenia dĺžky. Tím môže mať najviac jedného pomocníka, ktorý musí byť nahlásený organizátorom. Následne má pomocník rovnaké právomoci ako pretekár.
 2. Lov je povolený podľa zákona č. 216/2018 NONSTOP! Loví sa LEN na ľavej strane v smere toku vodnej nádrže Suchá nad Parnou bez možnosti privlastnenia si úlovku.
 3. Loví sa spôsobom na boilies a teda ako návnady a nástrahy je možné použiť boilies, pelety, method mixy a krmivá SPOLU V MAXIMÁLNOM MNOŽSTVE 50kg SPOLU na jeden tím a 50kg SPOLU na jeden tím namočeného partiklu! Na lov ako nástraha môže byť použité LEN boilies, plávajúce boilies alebo pelety (partikel a napodobneniny partiklu sú zakázané nastražiť na háčik či mimo háčika!)
 4. Použitie iných návnad a nástrah ako sú rohlíkové nástrahy, extrudy, puffi, živé návnady a pod. je zakázané. Obaľovacie pasty je možné použiť len na nástrahu s háčikom. Nahadzovacie olovo nesmie byť obalené ani pastou ani krmivom či method mixom!
 5. Návštevy počas preteku musia byť ohlásené organizátorom to iba počas dňa. Opustenie stanovišťa súťažiacim a opätovný príchod musí byť ohlásený organizátorom. Pri opätovnom príchode musí člen družstva umožniť prehliadku vozidla či tašiek rozhodcom. Pretekári a ich pomocníci nesmú opustiť stanovište v čase 21:00 – 06:00. Vjazd a pohyby s autami sú počas preteku ZAKÁZANÉ!
 6. Sondovanie dna pomocou echolotu a iných technických zariadení, osadenie tyčových bójok a prvotný zákrm je možný LEN vo štvrtok a to v čase 12:00-14:00 hod.
 7. Vyvážanie, zanášanie a použitie plavidiel vrátane zavážacích lodiek je zakázané počas celej doby preteku okrem prvotného sondovania lovných miest. Bezdôvodné člnkovanie je zakázané. Miesto lovu môže byť označené tyčovou bójkou alebo markerom, ktorý je umiestnený na samostatnom prúte. Na takomto prúte sa nesmie nachádzať plnohodnotná montáž s háčikom. Rozhodca má právo takýto prút kedykoľvek skontrolovať.
 8. Loví sa povolenými spôsobmi lovu (na ťažko) podľa zákona výlučne z brehu. Brodenie za účelom podobrania úlovku je povolené do vzdialenosti 10m od brehu. Brodenie za účelom dlhších náhodov je povolené do vzdialenosti 10m od brehu! Pri zistení porušenia tohto pravidla bude najprv tím upozornený a v prípade opakovania automaticky diskvalifikovaný!
 9. Každé družstvo musí povinne mať vystuženú podložku pod ryby s bokmi aby ryba nevyskočila (prípadne vaničku), podberák s rozmermi ramien minimálne 80×80cm, min. 3ks prechovávacích sakov na prechovanie ulovených úlovkov a váhu pre orientačné zváženie úlovku. Tieto doplnky budú kontrolovať rozhodcovia pred štartom preteku.
 10. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 11. V rámci šetrného zaobchádzania s ulovenými rybami je povolené ich sakovanie v nevyhnutne dlhom čase, pokiaľ nepríde rozhodca na jeho zváženie. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi. Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne (budú chodiť v pravidelných rotáciách) a po odvážení sa ryba pustí šetrne naspäť. Posledné večerné váženie sa bude konať o 23:00hod, prvé ranné váženie bude od 6:00hod..
 12. V jednom saku sa môže naraz umiestniť najviac 2ks ulovených rýb.
 13. Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom a pretekárom, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 14. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek rybárskej stráži – vyplývajúc zo zákona o rybárstve.
 15. Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste podľa platného rybárskeho poriadku. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva. Po skončení preteku ja každé družstvo povinné upratať svoje lovné miesto a odniesť si všetky smeti so sebou.
 16. Kŕmenie pred začiatkom harmonogramu preteku je prísne zakázané! Kŕmenie je povolené od štvrtka 13.10.2022 12:00 hod..
 17. Súťažiaci v podnapitom stave, ktorí budú obťažovať susedné tímy budú okamžite bez predošlého upozornenia diskvalifikovaní!
 18. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu pokiaľ sa so susedným tímom nedohodnú inak. Sektory budú označené na brehu tabuľami a páskami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 19. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 20. Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 4000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 4000g = 4000 bodov. Ohodnotených bude prvých šesť tímom s najvyšším bodovým ohodnotením a pretekár s najťažšou ulovenou bodovanou rybou.
 21. Ak súťažiaci porušia jedno z pravidiel 1 – 18, tak rozhodcovia môžu po vzájomnej porade dané družstvo vylúčiť zo súťaže.

Záverečné ustanovenia :

-  Pretekov sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahnu vek najmenej 15 rokov veku v deň konania pretekov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vlastniace platný rybársky lístok. Štartovací lístok v čase konania preteku nahrádza hosťovacie povolenie.

-  Usporiadateľ pretekov zostavuje zoznam prihlásených pretekárskych družstiev v poradí, v akom bolo uhradené štartovné na účet MsO SRZ Trnava do počtu 28 družstiev. Podľa tohto zoznamu sa následne v takomto poradí bude losovať poradie pre žrebovanie súťažných stanovíšť. Číslo účtu je: SK3509000000000045540000 (do poznámky treba uviesť názov tímu alebo mená súťažiacich). Pri vysokom záujme si usporiadateľ vyhradzuje právo ľubovoľne vyberať tímy v záujme zabezpečenia férovej atmosféry preteku.

-  Usporiadateľ oznámi prihláseným, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov ako pretekári a náhradníci túto skutočnosť mailom po uzávierke prihlášok. Usporiadateľ mailom oznámi tým, ktorí nebudú zaradení do zoznamu pretekárov a náhradníkov túto skutočnosť a vyzve ich aby oznámili akým spôsobom im má byť vrátené štartovné.

-  Prihlášky do súťaže je možné podať LEN od 01.08.2022 19:00 hod. emailom na preteky@srztrnava.sk. Žiadne iné podanie prihlášky sa nebudú akceptovať! Na základe prijatých prihlášok sa zoradí listina družstiev.

-  Členovia jedného tímu môžu poslať spoločne len jednu prihlášku do súťaže.

-  Za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.

-  Stravu si každý pretekár zabezpečuje individuálnou cestou.

-  Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečie pričom najmä pri stavaní bivakom musia dbať na ich vhodné umiestnenie vzhľadom na kalamitný stav drevín a padanie konárov na brehu vodnej nádrže.

-  Preteky sa uskutočnia za každého počasia s výnimkou živelných udalostí a prípadov, kedy zákon zakazuje lov rýb. V takomto prípade môže usporiadateľ konanie pretekov zrušiť a pretekárom vráti štartovné.

-  Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu riaditeľ preteku vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.

Prihlášku stiahnuť: TU

Bližšie informácie o preteku:

0915 174 352 Martin Čambál