Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ.

Na základe uznesenia výboru MsO SRZ Trnava ako aj na základe platného Volebného poriadku SRZ platí nasledovné:

- Každý člen SRZ nad 18 rokov má právo byť volený ako člen do orgánu OZ SRZ, delegát alebo náhradník.

- Právo voliť má člen SRZ, ktorý je prítomný a vlastnoručne podpísaný na prezenčnej listine členskej schôdze alebo mestskej konferencie.

- Za člena orgánu OZ SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ, ktorému nebolo v posledných 5 rokoch právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa Disciplinárneho poriadku SRZ a nebol v posledných 5 rokoch právoplatne odsúdený za trestný čin pytliactva.

- Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie. Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky na adresu OZ SRZ. V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada. V prípade MsO SRZ Trnava sa prihlášky podávajú do termínu 31.03.2022.

- Výbor OZ SRZ je povinný najneskôr 15 dní pred termínom konania členskej schôdze (mestskej konferencie) zverejniť prostredníctvom webovej stránky alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov s uvedením termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať.

- Voľby do orgánov sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky. Spôsob voľby schvaľuje nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej schôdze alebo nadpolovičná väčšina prítomných delegátov mestskej konferencie.

- V “návrhu kandidáta za člena” kandidujúci vyznačí či kandiduje za člena výboru MsO, za člena kontrolnej komisie alebo za delegáta na Snem SRZ.

- Voliť sa bude 21 členov výboru MsO SRZ Trnava + 2 náhradníci, 5 členov kontrolnej komisie + 1 náhradník, 2 delegáti na Snem SRZ + 2 náhradníci.

Návrh na kandidáta za člena orgánov MsO a delegáta 2022 nájdete: TU