Počas posledného júnového týždňa sa začali na sociálnych sieťach objavovať informácie o znižujúcom sa prietoku vody na potoku Trnávka, ktorý vyústil až do vyschnutia potoka na viacerých úsekov v okolí Trnavy. Mnohí pripisovali tento skutok extrémnym horúčavám, ktoré udreli na Slovensku. Naša organizácia vďaka viacerým členom ako aj vďaka hlavnému hospodárovi p. Ardanovi celú situáciu pozorne monitorovala a ihneď sme začali konať. Okamžite sa začali odlovovať úseky, kde bolo možné ešte uviaznuté ryby zachrániť a prevážali sme ich na okolité potoky. Celá situácia vyústila až do vyschnutia takmer 20km úseku potoka!

Trnavka TT_1

Vďaka pracovníkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. sa podarilo veľmi skoro identifikovať príčinu nízkeho stavu vody v Trnávke. BOBOR! Počas obchôdzok našli pracovníci SVP, š.p. na úseku medzi Šelpicami a Bolerázom dve mimoriadne rozsiahle bobrie hrádze, ktoré dosahovali také obrovské rozmery, že znemožnili prietok v potoku, kompletne zadržali všetku pritekajúcu vodu a spôsobili vybreženie toku do okolia. Vplyvom vysokých teplôt, nulového prietoku vody došlo k prudkej strate kyslíka vo vode a následne k  úhynom ako rýb (pĺž, jalec – viaceré druhy, pleskáč vysoký, nosáľ sťahovavý, červenica, ostriež, karas…) tak aj ďalších živočíchov žijúcich vo vode a v jej okolí (žaby, korýtka, obojživelníky, mikroorganizmy,…). Viaceré úseky potoka vyschli úplne, čo absolútne zničilo celé spoločenstvá živočíchov.

Trnavka TT_2

Po identifikácii hlavnej príčiny problému sme začali mimoriadne aktívne hľadať riešenia na čo najrýchlejšie prinavrátenie vody do potoka. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať za výbornú spoluprácu ako s pracovníkmi SVP, š.p. kancelária Trnava, tak aj Okresným úradom v Trnave a Správou CHKO Malé Karpaty (ŠOP SR), vďaka ktorým sa podarilo pomerne rýchlo nájsť riešenie a prinavrátiť tak život do Trnávky. Počas osobnej obhliadky zoológa Správy CHKO Malé Karpaty sa našli živé aj uhynuté chránené druhy živočíchov ako je pĺž severný či korýtok typu Unio. Na základe toho ŠOP SR vydala stanovisko na okamžité zničenie bobrích hrádzí nakoľko ich stavbou dochádza k ohrozovaniu iných chránených živočíchov.

Okamžite po vydaní stanoviska ŠOP SR prebehli intenzívne jednania s našou organizáciou za účelom koordinácie spoločného postupu pre odstránenie hrádzí. V nedeľu 03.07.2022 tak došlo k spoločnej zásahovej akcii, kde pracovníci ŠOP SR spolu s členmi Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave dokázali zatiaľ provizórne poškodiť bobrie hrádze čím zabezpečili  prinavrátenie vody do Trnávky. Až pri samotnom rozoberaní hrádze sa na plno ukázal obrovský rozmer týchto hrádzí. Výška vodného stĺpca nad hrádzami dosahovali hĺbku viac ako 3m, takto vzniknutý rozsiahly vodný útvar zadržiaval stovky kubíkov vody, ktorá sa následne „strácala“ vsakovala do okolia.

Trnavka TT_8

Obrovské poďakovanie patrí účastníkom likvidácie hrádzí, ktorí ochotne prišli aj počas horúceho nedeľného dopoludnia. Pevne veríme, že sa hrádze podarí čo najskôr odstrániť úplne, na čo je potrebné zabezpečiť príchod ťažkej techniky. Máme za to, že chránenie bobra a jeho výtvorov nesmie byť v žiadnom prípade nadradené takejto obrovskej kalamite a tragédii, ktorá sa v uplynulých dňoch diala v okolí Trnavy! Bohužiaľ bobrov v okolí Trnavy neúmerne pribúda a preto je to ďalšia časovaná bomba, ktorá v blízkej budúcnosti ešte zhorší situáciu s vodou v našom okolí. Okrem nadmernej početnosti a vysokému výskytu bobra v trnavskom regióne však treba zmeniť aj celkový postoj a prácu súvisiacu so zachytávaním vody v prírode. Je to apel najmä pre lesy, polia a ďalšie plošné útvary aby sa začali viac zameriavať na zachytávanie vody v prírode, inak bude celý ekosystém vrátane ľudskej aktivity mimoriadne trpieť nedostatkom tejto strategickej suroviny.

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ Trnava

Trnavka TT_4

Trnavka TT_3

Trnavka TT_6 Trnavka TT_5

Trnavka TT_7Trnavka TT_10