Rada SRZ informovala základné organizácie o tom, že sa pripravuje novelizácia Vyhlášky 185/2006 Z.z., ktorá je vykonávacím predpisom k zákonu o rybárstve 139/2002 Z.z.. Všetky návrhy, na zmenu vyhlášky ktoré základné organizácie predložia Rade SRZ musia byť prerokované na členských schôdzach v roku 2012 inak na ne nebude brať zreteľ. Výbor MsO SRZ v Trnave sa zaoberal návrhmi, ktoré predložili členia a funkcionári. Časť predložených návrhov akceptoval a predkladá ich členskej schôdzi so svojou podporou. Časť návrhov sa rozhodol nepredložiť na rokovanie dnešnej schôdze. Neakceptované návrhy majú však možnosť navrhovatelia predložiť dnes priamo na členskej schôdzi.

Dovoľte mi preto, aby som Vám predložil návrhy výboru na zmenu Vyhlášky, aj so zdôvodnením. Sú nasledovné:

Navrhujeme

Luzak_01V § 7 doplniť nový odstavec 3) s textom: „Za povolenie sa považuje aj Záznam pretekára – účastníka športového podujatia na obdobie podľa propozícií športového podujatia vydaných užívateľom rybárskeho revíru.“

Toto ustanovenie navrhujeme preto, že účastníci pretekov či jednorazových alebo dlhodobých lovia ryby na revíre iného užívateľa bez platného povolenia na daný revír. Tým vlastne porušujú § 10 ods. 1) zákona 139/2002 Z.z..

V § 9 ods. 2) doplniť písm. e) s textom: „záznam o dochádzke k vode a úlovkoch.“

Toto doplnenie je len technického charakteru a navrhujeme ho preto, lebo osobitné povolenie je buď list, alebo kartička a loviaci tak nemá kde zapísať dátum a číslo revíru.

Máme za to, že ochrana úhora je zbytočná, pretože sa v sladkej vode nevytiera, preto navrhujeme:

V § 10 ods. 1. vypustiť písm. j) bez náhrady.

V ods. 2) doplniť nové písmeno s textom: „úhor európsky (Anguilla anguilla)“

V § 12 ods. 1) písm. c) upraviť doby lovu takto:

bod 1. január a február od 07.00 do 20.00 hod

bod 3. máj a jún od 04.00 do 24.00 hod.

Bod 4. júl, august, september a október od 00.00. do 24.00 hod.

bod 5. november,  december   od 07.00. do 24.00 hod.

Týmto návrhom chceme dosiahnuť aby loviaci mali možnosť dlhšieho pobytu

pri vodách.

V § 13 ods. 1) upraviť najmenšiu lovnú mieru Amura bieleho na „65 cm a úhora európskeho na 50 cm“.

Zvýšenie lovnej miery amura navrhujeme preto, že v druhom roku po nasadení dvojročného amura tento dosahuje hmotnosť sotva dva kg a vytrácajú sa z revírov ťažší amuri a úhor dlhý 45 cm nedosahuje hmotnosť ani 0,5 kg.

Ďalej navrhujeme

V § 14 upraviť ods. 2) písm. a) doplniť za sumca veľkého, „amura bieleho…“

Tento návrh predkladáme preto, že amur je cenená ryba a jeho násada je drahšia ako násada kapra.

Ďalej navrhujeme

V § 14 ods. 2) doplniť nové písm. d) s textom: „Za privlastnenie si ryby sa považuje vloženie ulovenej ryby uvedenej v písm. a) a písm. b) do siete alebo do priechovného zariadenia alebo usmrtenie ryby po ulovení.“

Toto ustanovenie navrhujeme preto, lebo ani zákon ani vyhláška nedefinujú pojem kedy si loviaci privlastňuje ulovenú rybu. Vznikajú potom neprehľadné situácie, keď loviaci tvrdí, že rybu v sieťke nemá zapísanú preto, lebo ju po skončení lovu chce aj tak pustiť späť do vody.

V § 14 ods. 6) za prvú vetu doplniť text: „To sa netýka účastníka pretekov organizovaných užívateľom rybárskeho revíru.“

V § 14 ods. 7) za prvú vetu doplniť text: „To sa netýka účastníka pretekov organizovaných užívateľom rybárskeho revíru.“

Toto ustanovenie navrhujeme preto, že deti – účastníci pretekov či jednorazových alebo dlhodobých sú vždy pod dohľadom rozhodcov, ktorí práve nemusia byť držiteľmi platného povolenia na lov rýb.

V § 14 doplniť nový odstavec 8 s textom: „Vloženie rýb do sieťky pri športových podujatiach sa nepovažuje za privlastnenie si úlovku ak v propozíciách pretekov vydaných užívateľom rybárskeho revíru je povinnosť účastníka vrátenie ulovených rýb späť do vody.“ Ostatné odstavce prečíslovať

Toto ustanovenie navrhujeme preto, lebo pri športových podujatiach majú loviaci v sieťkach mnohokrát väčšiu hmotnosť úlovkov ako je 1 kg, 3  kg či 7 kg, čím vlastne porušujú ustanovenia § 14 ods. 2 písm c) a § 14 ods.6 a ods. 7).

V § 14 ods. pôvodný ods. 9) pred pôvodný text vložiť: „ Za privlastnenie úlovku sa považuje usmrtenie ulovenej ryby alebo jej vloženie do priechovnej sieťky alebo iného priechovného zariadenia.“ pokračovať v pôvodnom texte.

Toto ustanovenie navrhujeme preto, lebo ani zákon ani vyhláška nedefinujú moment kedy si loviaci rybu privlastňuje. Potom  dochádza k tomu že loviaci už ulovenú rybu vymení za neskôr ulovenú, resp. Loviaci tvrdí, že rybu ulovenú za tmy si len chce odfotiť za denného svetla.

V § 14 ods. 15 upraviť text takto: „Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a na podoberanie a vylovovanie rýb použiť podberák“. V revíroch s režimom bez privlastnenia si úlovku loviaci musí mať okrem toho aj podložku pod ryby a dezinfekčný prostriedok na rany ryby spôsobené háčikom. Lov rýb na takýchto revíroch je možný iba s použitím háčikov bez protihrotov, aj keď sú originálnou súčasťou nástrahy. (nástrahy na prívlač).

Tento návrh predkladáme preto, lebo doterajší text neukladá povinnosť loviacemu podberák používať a povedzme si pravdu je ešte dosť takých, ktorí ulovenú rybu ťahajú bezohľadne po brehu, napriek tomu, že podberák so sebou majú.  Zároveň navrhujeme aby loviaci v revíroch bez privlastnenia si úlovku sa používali podložky, dezinfekčný prostriedok a najmä požívali háčiky bez protihrotov. Je treba si uvedomiť že v týchto revíroch sú ryby ulovené viackrát a každé poranenie háčikom bez následného ošetrenia zanecháva na nich stopy.

V § 17 ods. 2 vypustiť slová „miesto lovu“ a nahradiť ich slovom „dno“ .

Ide o zosúladenie pojmu „miesto lovu“ so zákonom § 16, ktorý pre označenie miesta lovu  považuje „stanovisko“ rybára na brehu alebo plavidle a nie na dne vody.

V § 17 ods. 8) vypustiť limit najmenšej plochy a upraviť text za slovami „…na rybárskych revíroch…“ takto: „ktoré určí užívateľ revíru v rybárskom poriadku. To sa netýka rybárskych revírov na vodných útvaroch trvalo tečúcich vôd.“

Doterajšie znenie upravuje právo zavážať návnadu a nástrahu na revíroch nad 10 ha. Je to nevhodný limit najmä preto že ani len dva rybárske revíry na vodných plochách sa na seba nepodobajú, či už ide o ich tvar, hĺbku či obsádku. Užívatelia revírov sami najlepšie poznajú svoje revíry a vedia rozhodnúť o tom, kde je vhodný lov rýb z plavidiel a kde nie.

V § 17 ods. 11. nahradiť slová „…nemožno loviť…“ slovami „…nemožno si privlastňovať…“. Takú istú úpravu uplatniť aj v písm. b), c) tohto odstavca.

Prerokované a schválené na členskej schôdzi MsO SRZ v Trnave konanej dňa 12.02.2012

uznesenie_VCS