VN Horné Orešany patrí rozhodne medzi najkrajšie vodné nádrže v Trnave a okolí. Vďaka prírodným podmienkam a množstvu zatopených prekážok sa tu nachádza veľké množstvo rýb trofejných rozmerov.Oresany_01

Práve preto zostal výbor MsO SRZ Trnava nemilo prekvapený, keď obdržal list zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom toku, v ktorom nám oznámili plánované vypustenie tejto vodnej nádrže za účelom kontroly objektov VN a prevedenia nevyhnutných rekonštrukčných prác. Udávaným termínom započatia  prázdnenia nádrže bola polovica  júla 2014, úplné vypustenie bolo plánované na začiatok mesiaca september, v závislosti od hydrologických pomerov v povodí toku Parná. Samozrejme tieto informácie pre nás znamenali šok, nakoľko dokonalá príprava na takýto výlov zaberie minimálne pol roka. Oveľa horšie však je, že začiatok septembra je na výlovy veľmi skorý dátum, voda by mohla byť ešte veľmi teplá a hrozí hromadné udusenie rýb nedostatkom kyslíka.Oresany_02
Okamžite sme začali jednať a dohodli sme pracovné stretnutie so zástupcami SVP na VN Horné Orešany, kde sa zúčastnil náš tajomník Tomáš Dobrovodský, predseda Vladimír Čerešnák a podpredseda Ladislav Glinda. Na tomto stretnutí správca nádrže podrobne predstavil jednotlivé objekty stavby, ktoré budú predmetom kontroly či opráv. Z obhliadky sme zistili, že časť prác ako kontrola návodného opevnenia v rozkyve hladín kde je predpoklad najväčších poškodení, či tamponáž škáry styku odbernej veže a štôlne dnových potrubí je možné vykonať  aj pri zníženej hladine. Avizovaná kontrola hrablíc a dnových uzáverov si však vyžaduje vypustenie úplné. Alternatívou kompletného vypustenia  celej nádrže sa javí provizórne zahradenie vtoku dnových výustí. Na tento účel slúži drevené hradenie osadené vo vodiacich drážkach, ktorými je odberný objekt vodnej nádrže vybavený. Takéto provizórne hradenie však doposiaľ nikto neskúšal preto je tu isté nebezpečenstvo a riziko priesakov či nevydržanie provizórneho hradenia tlaku vody.

Po obhliadke a vzájomnom oboznámení sa s postojmi oboch zúčastnených strán poslala naša organizácia k oznámení o vypustení VN H. Orešany nasledovné stanovisko:
1, Nesúhlasíme s vypustením nádrže v roku 2014 a požadujeme odloženie takéhoto kroku min. na rok 2015, z nasledovných dôvodov:
-    Časový priestor pre zabezpečenie záchrany rýb z vypúšťanej nádrže nie je dostatočný. Vypúšťanie v dobe zarybňovania (november 2013) nebolo možné predvídať a nádrž bola na konci roku 2013 riadne zarybnená v hodnote min. 25000 € , čo reprezentuje veľké množstvo ryby, ktorú bude potrebné zloviť a umiestniť do iných nádrží.
-    Samotný výlov predstavuje pomerne veľký obnos peňazí s ktorým nie je v rozpočte organizácie na rok 2014 počítané. Rovnako je potrebné vopred zabezpečiť v predstihu dostatočný počet dobrovoľníkov z radov organizácie, zabezpečiť technické prostriedky a celú logistiku výlovu.
-    Chápeme, že dôvody vedúce k plánovanému vypúšťaniu sú pre správcu dôležité, stav samotnej nádrže podľa správy z prezentovanej technicko – bezpečnostnej prehliadky je však v zásade uspokojivý. Všetky objekty nádrže sú prevádzkyschopné a nedochádza teda v krátkodobom horizonte k ohrozeniu životov, majetku občanov, či vodnej stavby ako takej.
2,  Nemôžeme súhlasiť s navrhovaným harmonogramom vypúšťania. Letné mesiace a začiatok jesene je obdobím  charakteristickým vysokými teplotami a nižším obsahom kyslíka vo vode. Za týchto podmienok by znižovanie hladiny mohlo mať na ryby katastrofálne následky. Rovnako pokus o zlovenie ryby vo vysokých teplotách by skončil pravdepodobne uhynutím značného množstva rýb (počítaného v tonách rýb). Zníženie hladiny, odlov a následná manipulácia s rybami je možná iba v chladnejšom období, navrhujeme preto termín vypustenia posunúť na koniec mesiaca október.
3, Požadujeme uprednostniť variant zahradenia vtoku, ktorý nevyžaduje úplné vypustenie nádrže. Napriek tomu, že takéto riešenie je bezpochyby prácne a v praxi po dobu prevádzky VN nevyskúšané, poskytuje možnosť prežitia rýb a vodných živočíchov vo vodnej nádrži po dobu nevyhnutnú na fyzickú kontrolu dnových výpustí a hrablíc vtoku. Žiadame preto správcu nádrže o dôkladnú prípravu takéhoto scenára, včasnú kontrolu hradiacich konštrukcií, prípadne samotných vodiacich drážok hradenia.  Uvedomujeme si, že táto alternatíva môže vyžadovať  z pohľadu správcu VN zvýšené náklady v podobe vynaložených prostriedkov na potápačské práce, ktoré budú nevyhnutné pri čistení drážok pre provizórne hradenie a jeho následné osádzanie a dotesňovanie. V prípade záujmu je naša organizácia ochotná sa na takýchto prácach podielať finančne, či poskytnúť pomoc v podobe ľudských kapacít.
4, Akákoľvek manipulácia pod úroveň min. prevádzkovej hladiny bude možná len so súhlasom zástupcu našej organizácie, pričom si vyhradzujeme právo ovplyvňovať časový sled ďalšieho prázdnenia nádrže v nadväznosti na priebeh príprav výlovu.

Oresany_03Vypustenie vodnej nádrže, či jej spustenie od úroveň min. prevádzkovej hladiny schváleného manipulačného poriadku je možné len na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Mso SRZ Trnava bude ako účastník konania požadovať zahrnutie vyššie uvedených podmienok do tohto rozhodnutia.
Naša organizácia robí a aj naďalej bude robiť všetky kroky aby sme zabránili úplnemu vypusteniu VN Horné Orešany, ktoré by znamenalo malú katastrofu pre všetky žijúce živočíchy v tejto nádrži. Veľmi dobre si uvedomujeme aké veľké množstvo krásnych rýb tu pláva. Samozrejme ochrana obyvateľstva žijúceho pod priehradou je prioritné a preto musíme byť na budúci rok pripravený aj na alternatívu zorganizovania výlovu pri kompletnom vypustení. Teraz nám nezostáva nič iné, ako čakať na vyjadrenie SVP, ktorý je správcom toku, a pokračovať v lobingu za zníženie hladiny na minimálnu úroveň.

Mgr. Tomáš Dobrovodský
tajomník výboru MsO SRZ
v Trnave