Vážení kolegovia rybári,

dovoľte, aby som Vám na začiatku kalendárneho roka poprial veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov a v neposlednom rade mnoho pekných úlovkov a rybárskeho šťastia.V novom roku 2015 rybárov očakávajú pri našich vodách nie veľmi príjemné novinky. O povinnosti mať v aute na VN Buková “POVOLENIE NA VJAZD” sme už na stránke informovali. Povolenie si môže každý člen našej organizácie vyžiadať pri kúpe povolenia na lov rýb. Manipulačný poplatok je 1,– €.

Ďalšia novinka Vás čaká na VN Boleráz. Tabuľa “ZÁKAZ LOVU RÝB” v Bíňovskej zátoke sa premiestňuje na koniec výbežku až na hranu betónových schodov.

Obidve opatrenia nie sú výmyslom členov výboru MsO SRZ Trnava, ale reakciou na požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku. V prvom prípade SVP závod Malacky, v druhom prípade SVP závod Šaľa.

Na VN Boleráz vznikla v roku 2013 havarijná situácia. Boli upchaté dnové výpuste z dôvodu naplavenia rôzneho materiálu (koberce, dosky, igelity), ktorým si rybári upravili svoje miesta lovu na spomínanom výbežku. Na jeseň nevykonali nevyhnutnú likvidáciu materiálu a svoje miesta opustili. Keďže predmety ponechali na brodvoz_smetiaehu priehrady, tieto sa vplyvom poveternostných podmienok splavili až na hrádzu a upchali výpuste. SVP závod Šaľa nás listom dôrazne požiadal o nápravu. Ak by sme nereagovali, hrozili by sankcie vo forme dočasného vypustenia priehrady až po zákaz výkonu rybárskeho práva. Súhlasné stanovisko k premiestneniu tabule vydalo Ministerstvo životného prostredia SR s účinnosťou od 1. januára 2015. Legislatívne úpravy tohto typu sú v platnosti na obdobie troch rokov. Verím, že v priebehu uvedeného obdobia rybári nebudú zanechávať na brehu materiál, ktorý do prírody nepatrí. Iba príkladným správaním môžeme vylúčiť možnosť vzniku situácie z roku 2013 ako aj eliminovať následné postihy zo strany správcu toku. Ubezpečujem Vás, že pred uplynutím trojročného obdobia, výbor MsO SRZ Trnava požiada o zrušenie tohto dočasného opatrenia za predpokladu dodržiavania zásad poriadku a čistoty. Pripomínam, že každý loviaci je povinný odpadky odviezť so sebou. Loviaci je zároveň zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí počas výkonu rybárskeho práva i po jeho ukončení inak sa dopúšťa previnenia. V roku 2015 sa bude rybárska stráž zameriavať vo väčšej miere na dodržiavanie poriadku na lovnom mieste.

Verím, že pochopíte tieto obmedzenia a strávite pri vode veľa príjemných chvíľ.

S pozdravom

Petrov zdar!

PaedDr. Vladimír Čerešňák
predseda výboru MsO SRZ Trnava