Zápisnica z rokovania členskej schôdze
MsO SRZ v Trnave konanej dňa 14.2.2016

K bodu 1.
Členská schôdza sa konala v Aule MTF TU Trnava, Paulínska ulica v Trnave. Rokovanie o 09.03 h z poverenia výboru MsO SRZ otvoril p. Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru MsO SRZ v Trnave.
Vysvetlil posunutý začiatok schôdze o 30 minút z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov MsO. Podľa § 14 ods. 3.3. Stanov SRZ ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor musí vyčkať 30 minút a prítomným členom dá hlasovaním schváliť či sa členská schôdza má konať. Na platnosť konania schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
Dal hlasovať o tom, či sa členská schôdza má konať. Prítomní členovia jednomyseľne hlasovali za konanie členskej schôdze a tak teda členská schôdza je platná.

Ing. Glinda privítal prítomných členov MsO SRZ Trnava, hostí a mladých rybárov. Privítal aj  hostí zo susedných organizácií a Rady SRZ:

Ing.Martin Farský     - ichtyológ  Rady SRZ
Ing.Dušan Alina    - za MsO SRZ Sereď
Ing.Pavol Gavalec-     – za MsO SRZ Sereď
Gabriel Klimek    - za MsO SRZ Galanta
Zoltán Nagy                 -  za MsO SRZ Galanta
Branislav Baranovič    - za MsO SRZ Hlohovec
Štefan Štipák        - za MsO SRZ Hlohovec

Potom predsedajúci predložil návrh programu členskej schôdze tak ako bol uvedený v pozvánke na ČS.
Program:
1. Otvorenie
2.Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2015
4. Plán hlavných úloh v roku 2016
5. Správa o hospodárení v roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
6. Správa kontrolnej komisie za rok 2015 a jej stanoviská k dokumentom
predložených výborom
7. Udelenie vyznamenaní
8. Prestávka
9. Diskusia
10. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
11. Uznesenie
12. Losovanie 3 miestnych povolení na lov rýb zdarma
13. Záver

Predsedajúci dal hlasovať o programe, ktorý bol jednomyseľne schválený.

Predsedajúci otvoril bod č. 2.

K bodu 2.
p. Glinda uskutočnil voľbu orgánov členskej schôdze takto:
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí: PaedDr. Vladimír Čerešňák – predseda výboru, Ing. Slavko Šarmír – predseda kontrolnej komisie MsO SRZ, Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru, Jozef Martinkovič – rybársky hospodár lovných revírov, Daniel Ostrožlík – vedúci rybárskej stráže, Peter Rímeš – pokladník organizácie,  Mgr. Tomáš Dobrovodský – tajomník výboru a Ing.Martin Farský – ichtyológ Rady SRZ. Zároveň vyzval prítomných aby navrhli dvoch členov z pléna.
Plénum nenavrhlo do predsedníctva schôdze nikoho a predsedajúci dal hlasovať o návrhu výboru na zloženie predsedníctva schôdze. Prítomní návrh jednomyseľne schválili.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí výborom títo členovia MsO SRZ –
PaedDr. Gabriel Kalapoš, Miloslav Procházka, Marián Lužák, Peter Mišo a zároveň vyzval prítomných, aby navrhli 2 členov z pléna. Do návrhovej komisie z pléna nebol navrhnutý nikto.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu. Navrhnutí členovia boli jednomyseľne zvolení.
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne zvolení na návrh výboru títo členovia MsO SRZ – Peter Velikov, Kamil Hermanský, Vladimír Gross, Ján Drinka, Silvester Klačan, Marián Suchanský, Ľuboš Bošácky a Branislav Hujsi.

Prv než pokračoval ďalší program, predsedajúci schôdze Ing. Ladislav Glinda vyzval prítomných, aby si uctili pamiatku našich zosnulých členov v minulom roku minútou ticha.

K bodu 3
Schôdza pokračovala predložením správy o činnosti výboru za rok 2015. Správu predložil predseda výboru MsO SRZ PaedDr. Vladimír Čerešňák. Správu doplnili informáciou o činnosti športových družstiev p.Peter Rímeš, o činnosti rybárskej stráže informoval p.Daniel Ostrožlík a o činnosti disciplinárnej komisie referoval p. Mgr. Ivan Mizera.

K bodu 4

Plán hlavných úloh na rok 2016 predložil tajomník výboru MsO SRZ Mgr. Tomáš Dobrovodský.

K bodu 5.
Správu o hospodárení, majetku, plnení rozpočtu MsO SRZ za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016  predložil pokladník výboru Peter Rímeš.

K bodu 6.
Správu kontrolnej komisie MsO SRZ za rok 2015, stanovisko KK k správe o činnosti výboru, vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016  predložil Ing. Slavko Šarmír – predseda kontrolnej komisie MsO SRZ.

K bodu 7.
Predsedajúci vyzdvihol v tomto bode prácu niektorých členov MsO SRZ a pozval pred predsednícky stôl vyznamenaných členov SRZ. Vyznamenania odovzdali Ing. Martin Farský a predseda výboru PaedDr. Vladimír Čerešňák týmto členom MsO SRZ:

Pochvalné uznanie za obetavú prácu v rybárstve :

1.    Janíček Jozef ml.
2.    Klačan Silvester
3.    Mišo Peter
4.    Orihel Peter

Čestný odznak SRZ III. stupňa – bronzový:

1.    Janíček Jozef st.
2.    Kabát Vladimír
3.    Hattyár Marek
4.    Grossman Juraj

Predsedajúci poďakoval PaedDr. Čerešňákovi a Ing.Farskému za odovzdanie vyznamenaní.

K bodu 8.
Predsedajúci  o 10,26 h vyhlásil prestávku do 11,00 h.

K bodu 9.
Predsedajúci otvoril diskusiu o 11,12 h  a požiadal prítomných, aby svoje príspevky predniesli do mikrofónu, nakoľko sa robí zvukový záznam. V úvode dal slovo predsedovi mandátovej komisie p. Petrovi Velikovovi aby predniesol správu mandátovej komisie. P.Velikov v správe konštatoval, že členskej schôdze sa zúčastňuje 262 dospelých členov, z toho 6 žien, 4 mládežníci a 7 hostí.  V diskusii vystúpili:

9.1. p. Mrva Peter– vyjadril výhradu, že sa prestávka predĺžila, navrhol zákaz lovu zubáčov z  člnov na VN Boleráz, upozornil na „búdy“pri vode, požaduje zrušiť karavany – vyberať nájomné  za ne, upozornil na neporiadok pri vodách.
9.2. p. Fajčík Igor – navrhol stavebnými úpravami zlepšiť kvalitu parkoviska pri hrádzi na VN Suchá nad Parnou. Načrtol možný problém na VN Buková v súvislosti s obmedzeniami v Miestnom rybolovnom poriadku , čo sa týka počtu privlastnených rýb a parkovania pri brehoch VN, spomenul nesplnené uznesenie z členskej schôdze v roku 2015 o odstránení búd a prístreškov na VN Boleráz v bíňovskej zátoke pri trati, upozornil na používanie sonaru pri love z malého plavidla, zaujímal sa o príspevku poľovníkov pri plánovanej rekonštrukcii Domu poľovníkov a rybárov v Trnave a chcel vedieť , ako rieši výbor predchádzanie škodám na rybách, v chovnom revíri v Krupej od rybožravých vtákov.

9.3. Mgr. Dobrovodský a Ing. Glinda– reagovali na vystúpenie p. Fajčíka a Mrvu.
9.4. p. Vavro Pavol – upozornil na vyvážanie močovky z miestneho družstva v Smoleniciach a následné znečistenie potoka, vtekajúceho do  VN Boleráz s tým,že na jeho vlaňajšie upozornenie nikto z výboru nereagoval, z dôvodu zákazu lovu rýb vo VN Horné Orešany v roku 2016 navrhol sprístupniť terajšie chovné pásmo na VN Boleráz v bíňovskej zátoke na lov rýb.

9.5. p. Obal Roman– vo svojom príspevku komentoval používanie člnov pri love zubáčov, navrhol, aby sa na VN do 100 ha nemohli používať plavidlá, kritizoval, že RS kontroluje málo, vyzýval rybárov ku slušnosti vzájomnej a takisto spomenul problematiku karavanov  a suchých WC .
9.6. Ing. Farský, Mgr. Dobrovodský, Ing. Glinda a PaedDr. Čerešnák – reagovali na vystúpenie pp. Vavra a Obala .
9.7. p. Jakabovič Peter– navrhol privlastnenie 1 ks ulovenej ryby na pretekoch.
9.8. p. Nemeček Marián- uviedol, že má informáciu od staršieho človeka, že na pstruhovej Parnej sa uskutočnil odlov rýb elektrinou, navrhol zmeniť hranicu pásma pstruhového revíru Parná č. 2 po cestný most v Suchej nad Parnou, prečo nebol zverejnený zvukový a obrazový záznam z minuloročnej členskej schôdze, kritizoval veľký neporiadok na VN Horné Orešany a navrhol v rámci brigád kosenie brehov VN Boleráz.
9.9. PaedDr. Čerešnák a Ing. Glinda – reagoval na spomenuté námety s tým, že naša organizácia nemá funkčný elektr. Agregát, teda žiadny odlov rýb sa nekonal, obrazový záznam sa nerobí a nie je problém zvukový záznam zverejniť.
9.10. p. Stano Marián -  kritizoval neporiadok na brehoch našich VN a aktivizoval zvýšenú činnosť RS v tejto oblasti, navrhol zákaz lovu na VN Horné Orešany na dva roky, upraviť lovnú mieru amura na 60 cm, vykonať audit ohľadne rentabilnosti chovu rýb v Krupej a pýtal sa na výmenné povolenky so susediacimi organizáciami SRZ.
9.11. PaedDr. Čerešnák a Ing. Glinda – reagovali na návrhy p. Stana
9.12. p.Ing. Alina, MsO SRZ Sereď – pozdravil rokovanie ČS a  reagoval na problematiku výmenných povoleniek.
9.13. p. Glasa Vladimír – navrhol možnosť privlastnenia 1 ks ulovenej ryby deťom – pretekárom na detských pretekoch na VN Cífer a VN Suchá nad Parnou.
9.14. p. Holekši Peter – navrhol nezarybňovať  amurom  aspoň na 3 roky a navrhol rozbehnúť chov zubáča na Krupej vo väčšej miere.
9.15. Mgr. Dobrovodský – reagoval na návrh p. Holekšiho o zubáčovi
9.16. p. Vokoun Zdenko – poďakoval za dobré výsledky chovu zubáča, žiadal uskutočniť audit rybničného hospodárstva z hľadiska rentability a pýtal sa na informácie ohľadom nového zákona o rybárstve.
9.17. p. Blažek Bohuslav – navrhol pri napúšťaní VN Horné Orešany nakúpiť revitalizujúce rastliny a obnoviť pôvodný stav dna plytších častí priehrady a po úspechu aplikovať aj na iné revíry.
9.18. Mgr. Dobrovodský – reagoval na návrh auditu od p. Vokouna
9.19. p. Lužák Marián – uviedol dôvody svojho návrhu na zmenu charakteru  revíru Parná č. 2 zo pstruhového na kaprový od 1.1.2017
9.20. p. Lopour Ľubomír –  poukázal na to, že niektorí rybári sú diskriminovaní počtu privlastnených rýb v súvislosti s revírom VN Buková ako celoslovenským revírom SRZ.
9.21. PaedDr. Čerešnák a Mgr. Dobrovodský – odpovedali na otázky p. Lopoura.
9.22. p. Mrva Peter – poukázal na nemožný prístup k vode autom na VN Suchá nad Parnou z ľavej strany nádrže v smere toku.
9.23. p. Sitta Ľudovít – nesúhlasil s p. Lopourom a podporil stanovenie počtu privlastnených rýb na 25 ks.
9.24. PaedDr. Čerešňák – informoval členskú schôdzu o konaní mimoriadneho snemu SRZ v roku 2016 , ktorý bude riešiť otázku nových stanov SRZ a dal podnet k návrhu na určenie zástupcu MsO SRZ Trnava na snem.
9.25. Ing.Farský – ocenil ako naša MsO zvládla výlov VN H. Orešany, vyjadril sa k tomu, že prístup k vode vozidlami je celoslovenský problém.

Po tom, čo sa do diskusie už nikto nehlásil , Ing. Glinda ukončil diskusiu.

K bodu 10.
Predsedajúci schôdze p. Ing. Glinda otvoril desiaty bod programu, teda opakovanú prezentáciu.  Vyzval aby prítomní na výzvu zdvihli hlasovacie lístky a mandátová komisia zráta všetkých prítomných v aule. Po takomto zistení počtu prítomných s hlasovacím právom ohlási aktuálnu prítomnosť na členskej schôdzi a vyhlási hlasovacie kvórum.
Po spočítaní prítomných členov predsedajúci vyhlásil, že v tejto chvíli sa členskej schôdze zúčastňuje 242 dospelých členov s hlasovacím právom a hlasovacie kvórum je 122 hlasov.
Predsedajúci schôdze Ing. Glinda predložil návrh na voľbu delegáta a jeho náhradníka na mimoriadny snem SRZ v roku 2016. Navrhol, aby delegátom bol PaedDr. Vladimír Čerešnák a náhradníkom Mgr. Tomáš Dobrovodský. K návrhu neboli pripomienky a tak dal hlasovať o návrhu. Pri hlasovaní sa dvaja prítomní zdržali a návrh bol nadpolovičnou väčšinou schválený.

K bodu 11.
Predsedajúci pripomenul, že z opakovanej prezentácie je hlasovacie kvórum 122 hlasov a vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie PaedDr. Gabriel Kalapoš predložil návrh na uznesenie z členskej schôdze s tým, že najprv budú prerokované návrhy členov, ktoré odzneli v diskusii. O jednotlivých návrhoch dal predsedajúci hlasovať. Hlasovanie prebehlo takto:

1.Návrh p. Vavra -  Iniciovať sprístupnenie terajšej chránenej rybárskej oblasti na VN Boleráz v bíňovskej zátoke na lov rýb od 1.1.2018. Za 96 hlasov, návrh nebol schválený
2.Návrh p. Stana -  Zníženie najmenšej lovnej miery amura zo 70cm na 60cm. Za 207 hlasov, návrh bol schválený
3.Návrh p. Lužáka -  Zmeniť charakter revíru Parná č.2 zo pstruhového na kaprový od 1.1.2017.  Za 193 hlasov, návrh bol schválený
4.Návrh p. Glasu -  Umožniť deťom privlastnenie 1 ks ulovenej ryby na detských pretekoch na VN Cífer a VN Suchá nad Parnou od 1.1 2017 . Za 176 hlasov, návrh bol schválený
5. Návrh p. Stana – Zakázať lov rýb na VN Horné Orešany na dva roky do 31.12.2017. Za 46 hlasov, návrh nebol schválený                                                                                                                           6. Návrhy pp. Stana a Vokouna – Vykonať audit rentabilnosti chovu rýb na rybnom hospodárstve v Hornej Krupej. Za 6 hlasov, návrh nebol schválený
7.Návrh p. Holekšiho -  Nezarybňovať násadou amura  po dobu 3 rokov.. Za 81 hlasov, návrh nebol schválený
8. Návrh p. Blažeka – Vyskúšať metódu vysadenia špecifických rastlín v plytkých častiach VN Horné Orešany na revitalizáciu dna vodnej nádrže.. Za 135 hlasov, návrh bol schválený
9. Návrh p. Jakaboviča – Umožniť privlastnenie 1 ks ulovených rýb pretekárom na pretekoch v love rýb.. Za 114 hlasov, návrh nebol schválený
10.Návrh p.Fajčíka- spevniť parkovisko na VN Suchá n. P. Za 190 hlasov, návrh bol schválený

K predloženému a doplnenému návrhu uznesenia o schválené návrhy členov z diskusie už neboli ďalšie pripomienky. Potom dal predsedajúci p. Ing. Glinda hlasovať o uznesení ako
celku.
Za hlasovalo 219 prítomných a tak uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou.

K bodu 12
Pred otvorením tohto bodu predsedajúci uskutočnil žrebovanie troch prítomných členov, ktorí obdržia zdarma miestne kaprové povolenia na lov rýb. Prvého losoval Ing. Farský a vylosoval p. Daniela Mária. Druhého losoval p.Daniel a vylosoval p.Fajčíka Igora. Tretieho losoval p. Fajčík a vylosoval p. Pukanca Jána.

Predsedajúci Ing. Ladislav Glinda poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť, poďakoval hosťom za účasť a poprial všetkým mnoho športových úspechov v začínajúcej rybárskej sezóne 2016 a členskú schôdzu ukončil o 13,22 h.

V Trnave dňa 14.2.2016

Zapísali: PaedDr. Gabriel Kalapoš
Marián Lužák
Miloš Procházka
Peter Mišo