Vážené rybárky a rybári,
je viac ako nutné aby som sa zo svojej pozície vyjadril k pripravovanému
novému zákonu o rybárstve. Najprv treba začať od začiatku. Nutnú zmenu
zákona, ktorá by obsahovala vyriešenie sporných paragrafov súčasného
zákona sme tak, ako kolegovia z takmer celého Slovenska avizovali už
niekoľko rokov. Bolo veľmi potešujúce, že súčasné vedenie Rady SRZ v
Žiline po svojom nástupe spustilo proces pripomienkovania starého
zákona, do ktorého sa mohli pripojiť všetky organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu. Samozrejme naša organizácia patrila medzi
najaktívnejšie a do Žiliny sme zaslali komplexný návrh nového zákona s
desiatkami pripomienok a zmien. Rada SRZ v Žiline následne sumarizovala
všetky pripomienky z celého Slovenska a Legislatívna komisia SRZ v
súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej správy rybárstva
na MŽP SR, ktorý bol do tejto komisie prizvaný, vypracovala prvý návrh
nového zákona o rybárstve.

Zvláštne veci sa však ešte len začali diať. Ministerstvo životného
prostredia SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve
vytvorilo expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ
tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.
Expertná skupina vypracovala návrh zákona, do ktorého boli zakomponované
niektoré pripomienky SRZ (z komplexného návrhu nového zákona SRZ si
ministerstvo len povyberalo otrusinky). Tento návrh bol zaslaný všetkým
členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017. Následne
prebehlo interné pripomienkové konanie, o ktorom SRZ nebolo vôbec
informované, a aj napriek tomu, že bolo prisľúbené ešte stretnutie
expertnej skupiny, toto stretnutie sa neuskutočnilo.

Stretnutie expertnej skupiny nebolo zjavne “potrebné” a na Radu SRZ bol
Ing. Dobiašom z MŽP doručený hotový návrh nového zákona o rybárstve.
ALE!!! Tento návrh bol koncepčne úplne iný ako ten, na ktorom SRZ
mesiace pracovalo. V čom sú hlavné zmeny?

Hlavné zmeny sú v § 4 Výkon rybárskeho práva, ktorý po novom znie:

§ 4 Výkon rybárskeho práva
(1) Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať, a loviť ryby vodách
určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj
oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky
(2) Rybárske právo patrí štátu.
(3) Ministerstvo pridelí SRZ výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch.
Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu a organizácii spravujúcej
majetok vo vojenských obvodoch pridelí ministerstvo výkon rybárskeho
práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.
(4)Správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi
drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva
v nich spravovaných vodných tokoch.
(5)výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch
pridelí ministerstvo správcovi príslušnej vodárenskej nádrže.
(6) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené
územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciam ochrany
prírody……………

Čo to pre nás znamená?
Tento paragraf znamená, že ministerstvo si bude môcť vybrať ktorej
organizácii pridelí výkon rybárskeho práva na vodných tokoch (vrátane
dôležitých vodných nádrží), teda nepridelí výkon rybárskeho práva SRZ,
ale napríklad Slovenskému vodohospodárskemu podniku alebo Štátnej
ochrane prírody či inej organizácii spravujúcej daný tok. Totálny
nonsens!!! Otázka, ktorá rozhodne je mieste: Čo majú spoločné tieto
organizácie s výkonom rybárskeho práva?! Ako môžu tieto organizácie
prebrať zodpovednosť za dôležité rybárske revíry, keď si s ťažkosťami
plnia úlohy, ktoré im vyplývajú zo svojho poslania a ktoré im ukladajú
príslušné zákony?! Ako môžu tieto organizácie, ktoré nemajú žiadne
skúsenosti s výkonom rybárskeho práva, prebrať na seba zodpovednosť za
udržiavanie revírov, chov rýb, nákupy násad rýb, výdaj povolení a
ďalšie?! Zo stretnutí so zamestnancami niektorých z týchto organizácií,
ktorí mimochodom zostali z tejto informácie dosť v šoku a nevedia si
tiež takúto situáciu predstaviť, sa natíska otázka komu na MŽP zaleží
aby boli SRZ odobraté revíry a pridelené do užívania iným organizáciám?
Možno aj nastoliť otázku, či MŽP koná účelovo tak aby sa SRZ ako
najväčšia dobrovoľná organizácia v SR začala pomaly trieštiť a
rozkladať. Každý rybár si musí na tieto otázky odpovedať sám, no vedenie
SRZ ako aj vedenie našej organizácie spraví všetky kroky aby sa návrh
nového zákona o rybárstve v znení ako ho predstavilo MŽP okamžite
zmietol zo stola, aby sa vôbec nedostal do ďalšieho legislatívneho
procesu. V tomto smere veľmi kvitujem aj otvorený list tajomníka SRZ
Ing.Javora prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, v ktorom mu vysvetľuje
celú situáciu a žiada ho o pomoc.

Pokiaľ však kroky a snahy vedenia SRZ budú neúspešné, tak bude na nás
bežných rybárov, aby sme sa spojili a vyšli do ulíc ukázať našu silu. Na
Slovensku je aktuálne 119 500 registrovaných rybárov, ktorí musia
ministerským úradníkom ukázať, že nedopustia rozpad SRZ a rozkrádanie
našich revírov. Už bolo dosť!

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ
v Trnave