Koniec roka 2017 sa pomaly blíži a už od 2.januára 2018 bude spustený predaj povolení na lov rýb pre rok 2018. Pri kúpe povolenia na rybolov už tradične dostane každý rybár aj informačný spravodaj, ktorého súčasťou je aj pozvánka na členskú schôdzu. V roku 2018 nás čaká konanie výročnej členskej schôdze, na ktorej sa budú voliť noví členovia výboru, členovia kontrolnej komisie a delegáti na Snem SRZ. Pokiaľ máte záujem kandidovať za člena výboru či kontrolnej komisie aj vy, tak v nasledujúcich riadkoch vám predstavíme návod ako na to.

Na základe Volebného poriadku SRZ platia nasledovné fakty:

- Do orgánov SRZ môže voliť a byť volený len člen SRZ
- Každý kandidát môže byť volený len s jeho súhlasom
- Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po predchádzajúcom prejednaní s členmi, navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii
- Pred uskutočnením voľby musia byť navrhovaní kandidáti predstavení členskej schôdzi (konferencii) s krátkymi charakteristikami vystihujúcimi ich predpoklady vykonávať volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, povolania, doby členstva a doby a druhu vykonávaných funkcií v SRZ.

TU – Tlačivo na ,,Návrh na kandidáta za člena výboru”

Z týchto ustanovení Volebného poriadku vyplýva, že každý kandidát za člena výboru či kontrolnej komisie musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. Kandidát musí byť navrhnutý iným členom organizácie a zároveň musí vyplniť všetky údaje vrátane doterajších funkcií a aktivít v SRZ. Podávanie návrhov na člena výboru či kontrolnej komisie je možné výlučne osobne v kancelárii MsO SRZ Trnava na Vajanského 23 v Trnave a to v termíne do 15.1.2018. Následne bude zostavená kandidátka podľa abecedného zoznamu a bude vytvorené predstavovanie jednotlivých kandidátov, ktoré bude zverejnené na Výročnej členskej schôdzi 11.2.2018 v aule MtF na Bottovej ulici v Trnave.

Výbor Mso SRZ Trnava