Zápisnica z rokovania členskej schôdze MsO SRZ v Trnave konanej dňa 11.2.2018

K bodu 1.

Členská schôdza sa konala v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave. Rokovanie o 09.10 h z poverenia výboru MsO SRZ otvoril p. Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru MsO SRZ v Trnave.

Vysvetlil posunutý začiatok schôdze o 30 minút z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov MsO. Podľa § 14 ods. 3.3. Stanov SRZ ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor musí vyčkať 30 minút a prítomným členom dá hlasovaním schváliť či sa členská schôdza má konať. Na platnosť konania schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.

Dal hlasovať o tom, či sa členská schôdza má konať. Prítomní členovia hlasovali za konanie členskej schôdze s výsledkom 3 hlasy proti , ostatní za  a tak teda členská schôdza je platná.

Ing. Glinda privítal prítomných členov MsO SRZ Trnava, hostí a mladých rybárov. Privítal aj  hostí zo susedných organizácií a Rady SRZ:

Ing. Igor Mišech  – viceprezident  Rady SRZ

Marián Scherhaufer  – za MsO SRZ Sereď

Roman Vančo – za MsO SRZ Sereď

Ladislav Ješ – za MsO SRZ Galanta

Štefan Lóry -  za MsO SRZ Galanta

Štefan Štipák – za MsO SRZ Hlohovec

Miroslav Brešťanský – za MsO SRZ Hlohovec

vcs_18_02

Potom predsedajúci predložil návrh programu členskej schôdze tak ako bol uvedený v pozvánke na ČS.

Program:

1. Otvorenie

2.Voľba predsedníctva, návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2017

4. Plán hlavných úloh v roku 2018

5. Správa o hospodárení v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2017 a jej stanoviská k dokumentom

predložených výborom

7.Návrh nového znenia Stanov SRZ

8. Návrh volebného poriadku, schválenie spôsobu volieb

9. Voľba členov do výboru a kontrolnej komisie MsO SRZ Trnava

10. Prestávka

11. Opakovaná prezentácia prítomných na členskej schôdzi

12. Diskusia

13. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb

14. Uznesenie z členskej schôdze

15. Záver

Predsedajúci dal hlasovať o programe, ktorý bol väčšinou hlasujúcich /1 proti, 1 zdržal/  schválený.

Predsedajúci otvoril bod č. 2.

K bodu 2.

p. Glinda uskutočnil voľbu orgánov členskej schôdze takto:

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí: PaedDr. Vladimír Čerešňák – predseda výboru, Ing. Slavko Šarmír – predseda kontrolnej komisie MsO SRZ, Ing. Ladislav Glinda - podpredseda výboru, Peter Ardan – rybársky hospodár lovných revírov, , Mgr. Tomáš Dobrovodský – tajomník výboru a Ing.Igor Mišech – viceprezident Rady SRZ. Zároveň vyzval prítomných aby navrhli dvoch členov z pléna.

Plénum nenavrhlo do predsedníctva schôdze nikoho a predsedajúci dal hlasovať o návrhu výboru na zloženie predsedníctva schôdze. Prítomní návrh väčšinou /1 proti/schválili.

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí výborom títo členovia MsO SRZ –

PaedDr. Gabriel Kalapoš, Miloslav Procházka, Peter Mišo a zároveň vyzval prítomných, aby navrhli 2 členov z pléna. Do návrhovej komisie z pléna nebol navrhnutý nikto.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu. Navrhnutí členovia boli väčšinou hlasov /1 proti/ zvolení.

Za členov volebnej komisie boli navrhnutí títo členovia MsO SRZ – Marián Lužák, Milan Guláš, Daniel Ostrožlík, Ing. Igor Fajčík, Marian Beluský, Andrej Rímeš, Kamil Hermanský, Jozef Baran a Michal Nič. Predsedajúci dal hlasovať o návrhu. Navrhnutí členovia boli väčšinou hlasov /1 proti/ zvolení.

Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí a väčšinovým hlasovaním /1 proti/zvolení na návrh výboru títo členovia MsO SRZ – Peter Velikov, Kamil Hermanský, Vladimír Gross, Ján Drinka, Silvester Klačan, Marián Suchanský, Ľuboš Bošácky, Branislav Hujsi a Andrej Rímeš.

Prv než pokračoval ďalší program, predsedajúci schôdze Ing. Ladislav Glinda vyzval prítomných, aby si uctili pamiatku našich zosnulých členov v minulom roku minútou ticha.

K bodu 3

Schôdza pokračovala predložením správy o činnosti výboru za rok 2017. Správu predložil predseda výboru MsO SRZ PaedDr. Vladimír Čerešňák. Správu doplnili informácie o činnosti rybárskej stráže – informoval p.Daniel Ostrožlík, o činnosti disciplinárnej komisie referoval p.Mgr. Ivan Mizera,  o činnosti športových družstiev informoval p. Peter Rímeš , informáciu o úlovkoch v roku 2017 predniesol p. Peter Ardan

K bodu 4

Plán hlavných úloh na rok 2018 predložil tajomník výboru MsO SRZ Mgr. Tomáš Dobrovodský.

K bodu 5.

Správu o hospodárení, majetku, plnení rozpočtu MsO SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018  predložil p. Peter Rímeš.

K bodu 6.

Správu kontrolnej komisie MsO SRZ za rok 2017, stanovisko KK ku správe o činnosti výboru, k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2017 a k návrhu rozpočtu na rok 2018  predložil Ing. Slavko Šarmír – predseda kontrolnej komisie MsO SRZ.

K bodu 7.

K  postupu pri tvorbe nových stanov SRZ sa vyjadril p. PaedDr.Vladimír Čerešnák , ktorý dal v závere svojho vystúpenia návrh uznesenia k tejto problematike členskej schôdzi. Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý bol jednomyseľne prijatý. Zároveň bol výbor MsO SRZ zaviazaný k spracovaniu a zaslaniu pripomienok k stanovám na Radu SRZ do 30.3.2018.

vcs_18_04

K bodu 8.

Člen mandátovej komisie p. Peter Velikov predniesol správu mandátovej komisie o účasti na členskej schôdzi. Skonštatoval, že schôdze sa zúčastňuje 256 členov, z toho 11 žien a 6 hostí a 5 mladých rybárov.

K bodu 9.

Predseda volebnej komisie p. Marián Lužák oboznámil prítomných o možných  spôsoboch  volieb do výboru a kontrolnej komisie MsO SRZ – tajným hlasovaním alebo verejným – aklamáciou. Väčšinovým hlasovaním /2 proti, 3 sa zdržali/ bol prijatý návrh verejnej voľby – voľba aklamáciou. Predseda volebnej komisie predložil návrh o počte členov výboru MsO SRZ / 21 členov/ a počte členov kontrolnej komisie /5 členov/. Väčšinovým hlasovaním /1 proti, 1 zdržal/ bol návrh prijatý. Predseda volebnej komisie predložil členskej schôdzi návrh volebného poriadku, ktorý bol väčšinovým hlasovaním /2 proti, 1 zdržal/ prijatý. Predseda volebnej komisie prečítal meno a priezvisko každého kandidáta do výboru a kontrolnej komisie MsO SRZ a členovia volebnej komisie sčítavali hlasy prítomných na členskej schôdzi. V čase volieb po prezentácii bolo prítomných 245 členov oprávnených hlasovať, kvórum pre zvolenie bolo 123 hlasov.

K bodu 10.

Predsedajúci o 11,30 h vyhlásil prestávku do 12,00 h.

vcs_18_03

K bodu 11.

Po prestávke predsedajúci navrhol členskej schôdzi zmeniť program rokovania a dal slovo predsedovi volebnej komisie p. Mariánovi Lužákovi, aby predniesol správu volebnej komisie o výsledkoch volieb. Predseda komisie oboznámil prítomných s výsledkom volieb a prečítal menoslov novozvoleného výboru MsO SRZ a kontrolnej komisie aj so získaným počtom hlasov a takisto meno náhradníka do výboru.

Následne bolo rokovanie členskej schôdze na návrh predsedu volebnej komisie prerušené a členovia výboru a kontrolnej komisie sa odobrali na svoje prvé zasadnutie, aby si zvolili funkcie predsedu, podpredsedu a tajomníka výboru MsO SRZ a predsedu kontrolnej komisie a takisto navrhli delegátov na snem SRZ v roku 2018 a náhradníka na snem.

Po návrate do rokovacej sály predseda volebnej komisie p. Marián Lužák oboznámil prítomných s výsledkom zasadnutia.

Predsedom MsO SRZ v Trnave sa stal PaedDr. Vladimír Čerešnák, podpredsedom p. Ladislav Glinda a tajomníkom Mgr. Tomáš Dobrovodský. Predsedom kontrolnej komisie sa stal Ing. Slavko Šarmír.

Následne dal predseda volebnej komisie hlasovať o návrhu výboru na  delegátov snemu SRZ, ktorými sú PaedDr. Vladimír ČerešnákIng. Pavol Trokan, náhradník Mgr. Tomáš Dobrovodský. Členská schôdza väčšinovým hlasovaním návrh prijala. Týmto aktom ukončila volebná komisia svoju činnosť.

K bodu 12.

Predsedajúci dal pokyn k opakovanej prezentácii na členskej schôdzi, členovia mandátovej komisie  uskutočnili prezentáciu členov s výsledkom – prítomných 231 členov , oprávnených hlasovať, pričom hlasovacie kvórum je 116 hlasov.

Predsedajúci schôdze Ing. Ladislav Glinda otvoril diskusiu  a požiadal prítomných, aby svoje príspevky predniesli do mikrofónu, nakoľko sa robí zvukový záznam. V diskusii vystúpili:

12.1 – p. Igor Fajčík – dal niekoľko námetov :

- zrušiť kŕmne miesta na VN Suchá

- stanoviť presné dni kŕmenia na VN Suchá

- vrátiť všetku rybu z výlovu VN Boleráz do našich vôd

- návštevnosť VN Dolné Dubové

- prečo sa VN Cífer zarybňuje viac ako ostatné VN

- ako s parkovaním na VN Horné Orešany

Predsedajúci schôdze dal hlasovať o :

- zrušiť kŕmne miesto na VN Suchá nad Parnou – väčšinou hlasov nebol návrh prijatý

- vrátiť všetku rybu z výlovu VN Boleráz do našich vôd – väčšinou hlasov bol návrh prijatý

K ďalším bodom sa vyjadril predsedajúci a tajomník výboru.

12.2 – p. Peter Páleník  – dal návrh na určenie hornej lovnej miery kapra na 70 cmod roku 2019 s odporúčacím charakterom. Predsedajúci dal hlasovať a návrh bol väčšinou hlasov prijatý.

12.3 – p. Igor Šatura – dal námety :

- kde bude parkovisko na VN Horné Orešany

- konštatoval zlý zdravotný stav kaprov na VN Dolné Dubové následkom poškodenia sumcom a navrhol odlov sumca na tejto VN

- návrh zarybniť VN Horné Orešany mierovým pstruhom dúhovým

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu zarybnenia pstruhom dúhovým – návrh väčšinou hlasov nebol prijatý.

K ďalším bodom sa vyjadril tajomník výboru.

12. 4 – p. Jozef Popluhár – požiadal o posunutie plávajúcich bójok na hranici revíru VN Horné Orešany na pôvodné miesto a posunutie tabule zákaz lovu na VN Boleráz v bíňovskej zátoke od Smoleníc na pôvodné miesto od 1.1.2021

Predsedajúci dal hlasovať o posunutí zákazovej tabule na VN Boleráz a návrh väčšinovým hlasovaním nebol prijatý.

K bójkam na VN Horné Orešany sa vyjadril p. Marcel Janíček.

12.5 – p. Jozef Jamrich – kritizoval používanie člnov na našich vodách. K problému sa vyjadril tajomník výboru

12.6. – p. Milan Masarovič – kritizoval zlé zaobchádzanie s rybou pri manipulácii a požiadal oboznámiť rybárov , kedy bolo zakŕmené kŕmne miesto na našich revíroch. Reagoval predsedajúci so súhlasným stanoviskom o zverejnení prostredníctvom webstránky.

12.7 – p. Michal Obal – prečo na Guláške sú zakázané člny a u nás nie a navrhol vyňať VN Buková zo zväzovej  povolenky a určiť do zväzovej VN Dolné Dubové.

Zareagovali predsedajúci a tajomník výboru.

12.8 – p. Marián Nemeček – kde a koľko brigád bolo na tokoch MsO SRZ Trnava a navrhol pokutu 50 eur za neúčasť na členskej schôdzi

Vyjadril sa tajomník výboru.

12.9. – p. Robert Štrba – v čase, keď bude vypustená VN Boleráz dal návrh , aby sa mohli na VN Dolné Dubové loviť a privlastňovať menšie ryby. Vyjadril sa tajomník výboru.

12.10 – p. Robert Slezák – dal návrh na povinné používanie podložiek na ulovené ryby na VN Dolné Dubové a zákaz používania spletaných šnúr okrem náväzca.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu- väčšinou hlasov návrh nebol schválený.

12.11 – p. Karol Školek – vyjadril sa k problematike parkovania /kapacita/ na VN Horné Orešany a k rôznym prekážkam zo strany majiteľov pozemkov k prístupu k vode , ak sa to nezlepší, vytvoriť kŕmne miesto v problémovej časti.

12.12 – p. Peter Páleník – dal návrh na zrušenie zákazových tabúľ v zátoke na VN Dolné Dubové. Predsedajúci dal hlasovať a väčšinou hlasov návrh nebol prijatý.

12.13 – p. Peter Holekši – dal návrh zarybniť VN Horné Orešany násadou úhora. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať a návrh bol väčšinou hlasov prijatý.

12.14 – p. Marián Lužák – pri príležitosti ukončenia svojej dlhoročnej funkcionárskej kariéry vo výbore MsO SRZ poďakoval všetkým za spoluprácu pre rozvoj našej organizácie.

Po tom, čo sa do diskusie už nikto nehlásil , Ing. Glinda ukončil diskusiu.

K bodu 13.

Predsedajúci pripomenul, že z opakovanej prezentácie je hlasovacie kvórum 116 hlasov a vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie PaedDr. Gabriel Kalapoš predložil návrh na uznesenie z členskej schôdze aj so schválenými návrhmi na uznesenie, ktoré vyplynuli z rokovania členskej schôdze.

K predloženému návrhu uznesenia neboli ďalšie pripomienky. Potom dal predsedajúci p. Ing. Glinda hlasovať o uznesení ako celku.

Za hlasovalo 231  prítomných / 230 bolo za, 1 proti /a tak uznesenie bolo členskou schôdzou schválené .

K bodu 14

Pred záverom schôdze predsedajúci uskutočnil žrebovanie troch prítomných členov, ktorí obdržia zdarma miestne kaprové povolenia na lov rýb.  Sú to : Miroslav Opát z Dechtíc, Robert Kandray z Trnavy a Karol Školek z Horných Orešian

Predsedajúci Ing. Ladislav Glinda poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť, poďakoval hosťom za účasť a poprial všetkým mnoho športových úspechov v začínajúcej rybárskej sezóne 2018 a členskú schôdzu ukončil.

V Trnave dňa 11.2.2018

Zapísali:          PaedDr. Gabriel Kalapoš  ,  Miloš Procházka ,   Peter Mišo