Uznesenie z členskej schôdze mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave konanej dňa 11.2.2018

I. Členská schôdza berie na vedomie

1. Správu mandátovej komisie o účasti na dnešnej členskej schôdzi.

2. Stanovisko kontrolnej komisie k vyhodnoteniu rozpočtu MsO SRZ za rok 2017.

3. Stanovisko kontrolnej komisie k rozpočtu MsO SRZ na rok 2018.

II. Členská schôdza schvaľuje

1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ v Trnave za rok 2017.

2. Plán hlavných úloh na rok 2018.

3. Správu kontrolnej komisie za rok 2017.

4. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017 a účtovnú závierku za rok 2017.

5. Rozpočet na rok 2018.

6. Správu volebnej komisie o výsledkoch volieb členov výboru MsO SRZ,   členov Kontrolnej komisie MsO SRZ, delegátov MsO SRZ na snem SRZ v roku 2018 a ich náhradníkov.

7. Uznesenie k k návrhu nového znenia stanov SRZ a to aby návrh nových stanov SRZ bol vypracovaný odbornou právnickou spoločnosťou na podnet SRZ.

8. Návrhy členov MsO SRZ v Trnave :

a,  vrátiť všetku hospodársky cennú rybu z výlovu VN Boleráz v roku 2018 do ostatných revírov MsO SRZ Trnava – okrem nežiadúcich druhov rýb.

b,  stanoviť hornú lovnú mieru kapra na 70 cm od 1.1.2019 – v odporúčacom charaktere pokiaľ nepríde ku zmene aktuálneho zákona a vyhlášky. Pokiaľ bude platný nový zákon vrátane vyhlášky tak horná miera bude záväzná.

c,  zarybniť VN Horné Orešany v roku 2018 násadou úhora (pokiaľ bude takáto násada k dispozícii u dodávateľov).

d,  zverejniť na internetovej stránke a na fb stránke miesta a termíny na ktorých revíroch prebehlo kŕmenie počas sezóny.

e,  zverejniť na vývesnej tabuli celkový rozsah brigád na revíroch zameraných na čistotu, údržbu a celkovú starostlivosť o revíry.

III. Členská schôdza ukladá výboru:

1. Prerokovať pripomienky a návrhy z diskusie na výročnej členskej schôdzi a tieto využiť vo svojej činnosti.

2. Pokračovať vo výkupe pozemkov na rybničnom hospodárstve Horná Krupá v súlade s uzneseniami predchádzajúcich členských schôdzí.

3. Spracovať pripomienky a návrhy členov MsO SRZ k zneniu nových stanov SRZ v zmysle uznesenia mimoriadneho snemu SRZ a zaslať viceprezidentovi Trnavského kraja do 31.3.2018

4.  Nepoužité zálohy na brigády za rok 2017 využiť pri plánovanom výlove VN Boleráz

IV. Členská schôdza splnomocňuje

1. Výbor MsO SRZ vrátiť zálohové platby na odpracovanie brigády tým členom, ktorí brigádu za iného člena skutočne odpracujú.

2. Výbor MsO SRZ nevydať povolenie na lov rýb v nasledujúcom roku tým členom MsO SRZ, ktorí vedome nerešpektujú a ignorujú uznesenia prijaté členskou schôdzou MsO SRZ Trnava.

Predseda návrhovej komisie KALAPOŠ Gabriel PaedDr.

člen komisie PROCHÁZKA Miloš

člen komisie MIŠO Peter