Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 10.02.2019 o 8.30 hod. / v nedeľu /

v aule Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie) s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2018

4. Plán hlavných úloh v roku 2019

5. Správa o hospodárení v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2018 a stanoviská k dokumentom predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Prestávka

9. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2019. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú zdarma miestne povolenie na lov rýb na kaprových vodách v roku 2019.

Výbor MsO SRZ v Trnave