Vážené rybárky, vážení rybári,

dovoľte mi podeliť sa s Vami s plánom úloh práce, ktorý stojí pred výborom našej organizácie nie len v roku 2019, ale aj v nasledujúcich rokoch. Rybársky život prináša neustále nové problémy a starosti, ktoré musia členovia výboru a štatutári neustále riešiť. Keby som mal o všetkých dopodrobna rozprávať, tak tu strávime celé hodiny, preto sa pokúsim zhrnúť niekoľko najdôležitejších výziev, ktorými sa budeme zaoberať v nadchádzajúcom období.

Revíry

neporiadok2Čistota a poriadok sú nekonečným problémom, ktorý nám nedáva spať už roky. Je priam až neskutočné ako veľmi si dokážeme zašpiniť brehy našich revírov a aj celkové okolie. Je pre mňa absolútne nepochopiteľné ako môže rybár, ktorý hoci aj príde s plne naloženým autom k vode, po skončení lovu nechať na svojom stanovišti plnú igelitku či dokonca plný mech odpadu a nezobrať si ho so sebou. Ba čo je horšie, tak dá si tú námahu, že plné vrece vhodí či skryje do hustého krovia, kde ho následne zver roznesie po celom okolí. Veď keď to daný rybár dokázal priniesť, tak prečo to už nie je schopný aj odniesť? Nemôžeme schovávať hlavu do piesku a hádzať vinu na kempistov, či turistov, aj keď do určitej mieri nesú aj oni vinu, ale treba sa rázne pozrieť do zrkadla. Prečo napríklad poľovníci sú slušne vychovaní a vo svojich revíroch majú čisto a poriadok? Prečo nám chodia čistiť brehy priehrad dobrovoľníci z rôznych organizácií? Prečo nie je o brigády na čistenie brehov záujem? Na tieto otázky je jednoduchá odpoveď! Veľkej časti našich rybárov je to všetko úplne jedno! Možno by sa najradšej v smetiach aj kúpali. Alebo možno by sa dotyční zobudili, až by si niektoré z ich detí alebo blízkych ublížil na rozbitom skle či konzerve, ktoré sa bežne nachádzajú na našich priehradách. Preto chcem apelovať na každého jedného ako tu dnes sedíme, aby sme neboli ľahostajní, aby sme sa nespoliehali na niekoho, kto ten bordel niekedy uprace. Ale naopak aby sme boli aktívni, aby sme upozorňovali týchto nespratníkov a bordelárov a aby sme sa nebáli okamžite privolať či už políciu alebo členov rybárskej stráže. Veď aj paragraf 14 odsek 18 vyhlášky k novému zákonu o rybárstve hovorí jasne:

“Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia.”

Celá táto problematika je len a len o zmýšľaní ľudí. Napríklad na VN Dolné Dubové nie je už niekoľko rokov s odpadom absolútne žiadny problém. Prečo dokáže byť Dubové čisté a z Bolerázu či Suchej odnášame tony smetí?! Odpoveď je jasná. Pretože športovým rybárom, ktorí chodia na Dubové záleží aj na ich okolí a tak ako sa starostlivo správajú o ulovené ryby, tak sa správajú aj k okoliu a prírode. Tento dôvod je skutočne na zamyslenie.

Každopádne výbor nechce len tak sedieť so založenými rukami a dívať sa, ale chceme neustále zvyšovať kultúru a úroveň správania sa ľudí pri brehoch našich revíroch. Pripravujeme na tento rok dve novinky. Prvou a dosť zásadnou je osadenie pevných drevených latrín na VN Dolné Dubové a na ľavú stranu VN Suchá nad Parnou, ktoré podstatným spôsobom zdvihnú komfort pre loviacich rybárov. Pevne veríme, že osadenie týchto toaliet sa stretne s pozitívnym ohlasom u rybárov a nový technický stav týchto toaliet vydrží čo najdlhšie. Som presvedčený, že si dokážeme vážiť tento komfort a že samotní rybári sa budú starať o poriadok a čistotu týchto toaliet po dlhú dobu. Nakoľko sa tiež jedná o značnú investíciu, tak v ďalších rokoch by sme chceli postupne pokračovať s osádzaním ďalších toaliet aj na ostatných vodných nádržiach.

Druhým krokom pre skvalitnenie prostredia našich revírov je kompletná výmena doterajších revírnych tabúľ,  ktoré sú často už skorodované čo nie je esteticky príjemné. Tieto tabule chceme postupne obmeniť za materiál plast – hliník, ktorý nekoroduje a tak by mal byť ďaleko trvácnejším než doterajší plech. Novinkou, ktorú budeme taktiež riešiť sú nové informačné tabule, ktoré budeme osádzať na tých najexponovanejších miestach, ktoré budú slúžiť nielen rybárom, ale aj širokej verejnosti. Tu budú uverejnené zaujímavé informácie o danom revíri, napríklad dátum výstavby diela, roky jeho vypustenia, ale samozrejme aj základné informácie pre rybárov ako sú denné doby lovu, lovné miery rýb či ďalšie informácie. Som presvedčený, že príjemné a estetické prostredie na revíroch sa prejaví aj zvýšenou starostlivosťou samotných rybárov o revír ako aj o pozitívnejšie vnímanie rybárov v očiach verejnosti a úradov.

Novinkou čo sa týka revírov je taktiež nová možnosť parkovania na ľavom brehu VN Horné Orešany. Po dlhých mesiacoch vybavovania má konečne naša organizácia k dispozícii prenajatý pozemok, ktorý sa nachádza asi 100m od pôvodného parkoviska smerom ku kaplnke počas jesene prebehli nevyhnutné úpravy tak aby bolo možné na tomto pozemku bezproblémové parkovanie našich rybárov. Na tomto pozemku taktiež budú čoskoro osadné nové tabule, čím sa opätovne prinavráti možnosť rybolovu v blízkosti vozidla.

Nový zákon a nové pravidlá

Od 01.01.2019 vošiel do platnosti nový zákon o rybárstve č.216/2018 a jeho vykonávacia vyhláška č.381/2018. Nechcem tu rozoberať všetky zmeny, nakoľko tie najdôležitejšie zmeny dostanete na zvlášť karte pri kúpe povolenky pre rok 2019. Chcel by som ale vyzvať všetkých našich rybárov, aby zmeny nepodceňovali, aby si ich dôkladne preštudovali, venovali im pozornosť a predišli tak možným problémom pri vode nakoľko bezstarostná nevedomosť nikoho neospravedlňuje. Chcem hlavne upozorniť na dôležitú novinku a to, že určité zákonom definované priestupky našich členov už nebude riešiť disciplinárna komisia našej organizácie ako tomu bolo doteraz, ale Okresný úrad Trnava, ktorému tieto priestupky musíme odstupovať. Upozorňujem, že Okresný úrad má zo zákona stanovené sadzby za priestupky v rozmedzí 100 až 1000eur.

V marci čaká rozsiahle školenie aj členov rybárskej stráže, ktorým všetky zmeny a ich výklad bude prezentovať kvalifikovaný právnik. Poslaním členov rybárskej stráže v roku 2019 bude najmä upozorňovať rybárov na nové predpisy, no pokiaľ budú delikty zo strany rybárov úmyselné a rybári budú úmyselne zavádzať, ako sa to nie raz deje, tak podobným spôsobom sa k rybárom postavia aj členovia rybárskej stráže a aj samotná disciplinárna komisia.

Zarybňovanie a násady rýb

ryby01Dovolím si povedať, že po výlove VN Boleráz nemôže nikto spochybňovať zarybňovanie našej organizácie ako ani množstvo rýb v našich revíroch. Pred samotným výlovom Bolerázu som neustále počúval od rybárov, že v sezóne 2018 nie je možné tu uloviť žiadneho mierového kapra, či názory, že Boleráz je takmer prázdny bez rýb. Počas výlovu sa vylovilo až takmer 12 tisíc kilogramov kaprov, z ktorých väčšina nie len dosahovala mieru, ale ju ďaleko prevyšovala. Množstvo nasádzaných kaprov ako aj ľahká dostupnosť násady kapra nám umožňuje nadpriemerné zarybňovanie, ktoré nám závidia mnohé organizácie.

Problémom, s ktorým sa však stretávame je dostupnosť násady dravcov. To sa prirodzene následne prejavuje aj na mimoriadne nízkom percentuálnom podiele dravcov na celkovom sumáre ulovených rýb. Dostupné u dodávateľov sú často len prvé vývojové štádiá šťuky a zubáča, ktoré však majú minimálny percentuálny podiel prežitia a preto je zarybňovanie takouto násadou neefektívne. Ročne sa nám podarí zohnať niekoľko stoviek kilogramov šťuky, čo je však absolútne nedostatočné.

Ešte oveľa väčším problémom je násada zubáča, ktorého v dvojročnej násade je prakticky nemožné zaobstarať. Aj na základe výlovu VN Boleráz, ako aj na základe úlovkov z našich vodných nádrží vidíme, že zubáčom sa u nás darí. To, že zubáčov chytajú rybári dnes ale automaticky neznamená, že ich budú chytať aj zajtra. Obrovské ocenenie si zaslúžia ľudia, ktorí sa každý rok venujú výrobe a osádzaniu hniezd na zubáče, ktoré majú veľký prínos pre naše nádrže nie len čo sa týka vytretia zubáča, ale aj ďalších druhov rýb v neskoršom období. Snažíme sa podporovať tieto aktivity na maximum a preto sa stále vyčleňujú väčšie prostriedky na podporu prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb. Chcel by som z tohto miesta preto navrhnúť ako prvý bod do diskusie návrh na zvýšenie lovnej miery zubáča zo súčasných 50cm na 60cm a to predovšetkým z dôvodu lepšej a rýchlejšej reprodukcie týchto rýb na našich revíroch na hniezdach, ktoré osádzame. Práve jedinci okolo 50-60cm predstavujú najlepší potenciál pre rozmnožovanie. Toto zvýšenie by malo zabezpečiť dostatočný počet jedincov zubáča v produktívnom veku s najlepším genetickým potenciálom čo by sa následne malo prejaviť v nasledujúcich rokoch na množstve ulovených zubáčov.

Myšlienok a nápadov máme oveľa viac a pevne dúfam, že sa nám podaria časom všetky pretaviť aj do reality. Do nadchádzajúcej sezóny 2019 prajem všetkým slušným rybárom mnoho pohodových chvíľ strávených pri vode a veľa krásnych úlovkov, na ktoré budete dlho spomínať. Taktiež dúfam, že sa spoločne uvidíme aj na tradičných májových pretekoch a od 1. júna aj na brehoch našich revírov. Petrov zdar!

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ

v Trnave