Vážení športoví rybári, dámy a páni, vážení hostia,

dnes sme sa stretli, aby sme zhodnotili činnosti našej organizácie za uplynulý rok 2018, ktorým sa začalo štvorročné volebné obdobie. Na minuloročnej výročnej členskej schôdzi sme si zvolili nový výbor MsO SRZ Trnava.

Novozvolený výbor si na ustanovujúcej schôdzi zvolil jednotlivých funkcionárov na funkčné obdobie rokov 2018  až 2022 takto:

- predseda                      PaedDr. Vladimír Čerešňák

- podpredseda                Ing. Ladislav Glinda

- tajomník                      Mgr. Tomáš Dobrovodský

- hlavný hospodár                             Peter Ardan

- veúci rybárskej stráže                    Marián Suchanský

- účtovník                                     Peter Rímeš

- člen predsedníctva                          PaedDr. Gabriel Kalapoš

- člen predsedníctva poverený chovom rýb Ing. Pavol Trokan

Zástupcovia rybárskeho hospodára na lovných revíroch:

VN Boleráz                   Ján Drinka

VN Buková                    Peter Velikov

VN Cífer, Gidra             Vladimír Gross

VN Dolné Dubové         Jozef Martinkovič

VN Horné Orešany        Marcel Janíček

VN Suchá n/Parnou       Miloš Procházka

pstruhové revíri              Jozef Janíček

kaprový revír Parná       Peter Ardan

Dudváh                            Tomáš Grman (nie je členom výboru)

Členovia výboru:

Ľuboš Bošácky, Martin Čambál, Branislav Hujsi, Dušan Hujsi, Silvester Klačan a  Marcel Krištofík.

Zloženie kontrolnej komisie – predseda Ing. Slavomír Šarmír,

podpredseda – Ing. Peter Šimončič,

členova komisie: Peter Mišo, Peter Orihel a Ľuboš Remenár.

Zloženie disciplinárnej komisie : predseda Mgr. Ivan Mizera,

členovia komisie: Peter Blaško, Viliam Čimbora, Ambróz Jaraba a Roman Šimončič

Na konci roku 2018 sa pán Miloš Procházka vzdal funkcie hospodára na VN Suchá  zo zdravotných dôvodov. Výbor  zvolil nového hospodára na tomto revíry pána Martina Čambála. Dovolte aby som sa poďakoval pánovi Procházkovi za jeho obetavú prácu v tejto funkcii. Naďalej ostáva vo výbore.

Rok 2018 bol pre Slovenský rybársky zväz veľmi hektický. Od začiatku roku funkcionári zväzu zvádzali boj za zachovanie všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, ktorý bol podporený aj petíciou. Naša organizáciu odovzdala  1812 platných podpisov. Dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí podporili snahu slovenských rybárov za zachovanie § 4, vďaka ktorému zostal zachovaný pre SRZ výkon rybárskeho práva na vodných tokoch.

Nový zákon o rybárstve schválili poslanci Národnej rady SR dňa 13. júna 2018.

Nová právna úprava zavádza nové pojmy, nakoľko ich doterajšia absencia spôsobovala v praxi problémy, jedná sa napr. o pojmy ako vodná nádrž, bočná vodná nádrž, lov, miesto lovu, začiatok lovu, ukončenie lovu, osvetlenie miesta lovu, rybársky čln, zavážacia loďka, lov pod ľadom a pod.

Zásadnou zmenou oproti bývalému zákonu je celoročný lov rýb na kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami s podmienkou rešpektovania individuálnej ochrany rýb. Novinkou je taktiež ustanovenie upravujúce rybárske preteky a športové rybárske preteky.

Nový zákon o rybárstve zabezpečuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov, pretože umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ak by kontrolóri objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. Rybári budú informovaní prostredníctvom rybárskych poriadkov, informačných tabúľ a na internetových stránkach.

Nový zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je platný od 1. januára 2019. Z tohto dôvodu je dôležite, aby ste sa všetci oboznámili zo zmenami a predišli tak problémom pri love rýb. Zároveň si treba naštudovať aj novú vykonávaciu vyhlášku, ktorá je tak isto platná od začiatku tohto roku. Obidva dokumenty sú pre každého rybára zdarma k dispozícii na Dome poľovníkov a rybárov.

Ďalším významným medzníkom pre Slovenský rybársky zväz bol XII. Snem, ktorý sa konal 24. 25. novembra 2018 v Žiline. Hlavnou úlohou delegátov bolo vyhodnotiť činnosť Rady a vedenia za uplynulé obdobie a úloh daných predošlým snemom, prerokovať a schváliť nové „Stanovy“ SRZ. Konečne sa podarilo presadiť zmeny v stanovách zväzu. Nové stanovy platia od 25. novembra 2018.

Delegáti snemu zvolili novú Radu a novú Kontrolnú komisiu, schválili Hlavné smery činnosti Rady pre nové funkčné obdobie, potvrdili vo funkcii tajomníka SRZ Ing. Ľuboša Javora a zvolili nového prezidenta SRZ p. Emanuela Seemanna.

Naši obaja delegáti boli znovuzvolení za funkcionárov Rady Žilina. Ing. Pavol Trokan sa stal predsedom Kontrolnej komisie a PaedDr. Vladimír Čerešňák členom rady za Trnavský kraj.

Dámy a páni, vráťme sa k našej organizácii.

V roku 2018 výbor MsO SRZ zasadal 9-krát, predsedníctvo zasadalo 6-krát. Na schôdzach sa prejednávali úlohy podľa plánu práce na rok 2018 schválené na VČS, ako aj aktuálne, neplánované a mimoriadne úlohy, ktoré bolo potrebné operatívne riešiť. Zasadnutí výboru a predsedníctva sa pravidelne zúčastňovali aj členovia kontrolnej komisie.

Naša mestská organizácia mala v roku 2018  3370 členov. V zmysle nových stanov sú deti aj mládež členmi SRZ. Pre informáciu mládež bola zastúpená 195 členmi, detí do 14 rokov bolo 450.

V minulom roku sme pokračovali už v zavedenom spôsobe zarybňovania, dve tretiny na jeseň a tretinu zarybnenia realizujeme v jarnom období.

Plán zarybňovania sa každoročne opiera o štatistické údaje, ktoré výbor získava z prehľadov o úlovkoch, ktoré sme povinní odovzdať do 15.1. kalendárneho roka.   Na našich vodných nádržiach bolo v minulom roku privlastnených 34 854 kg,

na potokoch 432,4 kg rýb. Úlovky privlastnené z revírov mimo našej organizácie  – 7 525,0 kg rýb. Celkovo si naši rybári privlastnili 42 811 kg rýb v hodnote 195 774 €. Podrobnú sumarizáciu úlovkov vidíte na projekcii.

Minuloročné zarybňovanie bolo ovplyvnené výlovom vodnej nádrže Boleráz. Z tejto priehrady  sme presunuli do ostatných revírov 23 445 kg rýb, nakúpili sme ďalších 22 304 kg ušľachtilých rýb a na rybníkoch v Hornej Krupej sme dochovali

10 701 kg rýb. Celkovo sme v roku 2018 zarybnili naše revíry množstvom  58 929 kg rýb.

Z odvodov za zväzové povolenia, ministerské povolenia a za návštevnosť v roku 2017 nám Rada Žilina dodala na VN Bukovú 2600 kg kapra trojročného, 300 kg pleskáča vysokého a kilogram úhora monté.

Celkovo sme v roku 2018 nakúpili 19 808 kg kapra trojročného, 342 kg šťuky dvojročnej, 171,5 kg zubáča trojročného, 175 kg lieňa dvojročného. Na pstruhové revíry sme kúpili 5 000 ks jednoročného pstruha potočného a  200 kg  cca 1 400 ks dvojročného pstruha potočného.

Násadu kapra na zarybňovanie nakupujeme z Agrofarmy Budmerice /Kamenný mlyn, pstruha nám dodáva akciová spoločnosť Slovryb.

V minulom roku Slovenský vodohospodársky podnik, závod Šaľa vypustil Vodnú nádrž Boleráz pre účely kontroly trvalo zaplavených objektov a prípadné potrebné opravy. Postupné vypúšťanie začalo 1. septembra 2018 a celkové vypustenie bolo dosiahnuté 18. októbra 2018.

Samotný výlov sme zverili odbornikom z Agrofarmy Budmerice. Konal sa v dňoch  16.-18. októbra 2018. Príjemným prekvapením bolo celkové množstvo vylovených rýb, ktoré prekonalo všetky očakávania. Vylovilo sa 47 500 kg. Na porovnanie, v roku 1996 bolo vylovených 31 593 kg rýb. Taktiež mimoriadne pozitívnym signálom bola skladba vylovených rýb. Vysokým podielom boli zastúpení nádherní kapry vo váhovej kategórii 3-5 kg, zubáče v dĺžkach najmä 65-85 cm ako aj amury okolo dĺžky 70-80 cm. Podrobná tabuľka výlovu bola zverejnená v spravodaji.

Veľkým sklamaním bol  minimálny záujem našich členov o pomoc pri výlove. Ako som už spomenul, garantom výlovu boli pracovníci Agrofarmi Budmerice, no i tak sme potrebovali brigádnikov z našich radov. Na výzvu na Facebookovej stránke zareagovalo 6 rybárov. Počujete dobre, iba šiesti sa prihlásili. O to viac bolo potom kritických diskutérov na spomínanej stránke.

Priatelia,

Na ochrane našich rybárskych revírov sa podieľajú dve zložky našej organizácie, Rybárska stráž a disciplinárna komisia.

Rybárska stráž je rozdelená na skupiny, ktoré pôsobia na jednotlivých revíroch v súčinnosti s rybárskymi hospodármi revírov. Časť členov pracovala ako tzv. “Lietačka”, ktorá kontroluje na všetkých našich revíroch. V roku 2018 rybárska stráž skontrolovala 3 850 rybárov na našich revíroch. Kontrolu vykonalo 38 aktívnych členov. Členovia rybárskej stráže pri plnení si svojich úloh strávili na kontrolách asi 620 hodín.

Členovia rybárskej stráže zistili na našich revíroch 59 prípadov porušenia rybárskych predpisov a postúpili tieto na riešenie disciplinárnej komisii. Najviac zistení bolo na VN Buková  – 20 prípadov, VN Boleráz – 11 prípadov, VN Horné Orešany 9 prípadov,  na VN Suchá nad Parnou – 7 prípadov, na VN Dolné Dubové 5 prípadov, 1 previnenia na potoku Parná a 5 na iných revíroch.

Správu disciplinárnej komisie prednesie magister Ivan Mizera.

Dámy a páni,

uznesenia členských schôdzí sú pre výbor a všetkých nás záväzné a preto mi dovolte aby som vyhodnotil jednotlivé uznesenia z minuloročnej schôdzi:

-Vrátiť všetku hospodársky cennú rybu z výlovu VN Boleráz v roku 2018

do ostatných revírov MsO SRZ Trnava

- uznesenie splnené, okrem nežiadúcich druhov rýb, boli všetky hospodársky cenné ryby vysadené na našich revíroch.

- Stanoviť hornú lovnú mieru kapra na 70 cm od 1.1.2019 – v odporúčacom

charaktere pokiaľ nepríde ku zmene aktuálneho zákona a vyhlášky. Pokiaľ

bude platný nový zákon vrátane vyhlášky tak horná miera bude záväzná

- uznesenie splnené, uvedené do praxe od 1.01.2019. Tu treba povedať, že i keď aktuálna legislatíva stanovuje hornú mieru, ale tú musí potvrdiť Ministerstvo životného prostredia. Zatiaľ je teda horná miera kapra rybničného v odporúčacom charaktere.

Uznesenie -  Zarybniť VN Horné Orešany v roku 2018 násadou úhora (pokiaľ bude takáto násada k dispozícii u dodávateľov)

- uznesenie splnené – od Rady Žilina sme zakúpili 1kg úhora monté a navyše prenesená násada úhora z VN Boleráz

Uznesenie -  zverejniť na internetovej stránke a na Facebookovej stránke miesta a termíny na, ktorých revíroch prebehlo kŕmenie počas sezóny

- uznesenie nebolo treba realizovať. Pre nízky stav hladiny na VN Suchá nebolo uskutočnené kŕmenie počas lovných mesiacov

Uznesenie -   zverejniť na vývesnej tabuli celkový rozsah brigád na revíroch

zameraných na čistotu, údržbu a celkovú starostlivosť o revíry

- uznesenie splnené  -  informácie boli vyhodnocované počas celého roka a budú

zverejnené na členskej schôdzi a na webovej stránke.

Vážení rybári, na záver vás oboznámim so zmenami, ktoré výrazne zasiahnu do nášho výkonu rybárskeho práva.

Prvá sa týka vodnej nádrži Boleráz. Na tomto revíry platí zákaz lovu rýb podľa paragrafu 22 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov počas celého roka 2019.

Druhá sa týka lovu kapra, podľa novej platnej legislatívy už neplatí výnimka na skorší lov kapra od 15. mája. Na našich vodných nádržiach je teda zakázaný  lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája. Od 1. mája do 31. mája môžeme organizovať rybárske  preteky alebo športové rybárske preteky. Dovolte, aby som vás pozval na naše tradičné rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia v týchto termínoch:

-     VN Buková X. ročník pretekov o cenu Kameňolomu Buková dňa 1. 5. 2019.

-     Na VN Cífer dňa 5. 5. 2019 preteky detí – Memoriál Rudolfa Glozneka.

-     VN Dolné Dubové kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón v termíne 2.-5. 5.  2019.

-     VN Suchá nad Parnou XI. ročník pretekov detí o Pohár starostu obce Suchá nad Parnou dňa 11. 5. 2019.

-     Na VN Suchá n/P. XXVI. ročník pretekov o Putovný pohár primátora mesta Trnava dňa 12. 5. 2019.

-     Na VN Dolné Dubové kaprárske preteky dvojíc Kaprársky Maratón Masters v termíne 16.-19. 5. 2019.

Naďalej platí  všeobecný zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel na ľavú stranu VN Buková a preto je treba vyžiadať si povolenie na vjazd a státie motorového vozidla v kancelárii MsO SRZ.

Uvedená výnimka platí do 31. decembra 2019.

A na úplný záver správy mi dovoľte poďakovať členom našej organizácie, ktorí pomáhali výboru počas roka a zvláštne poďakovanie patrí sponzorom, ktorí dlhodobo podporujú našu organizáciu.

Petrov zdar priatelia.

PaedDr. Vladimír Čerešňák