Uznesenie z členskej schôdze mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave konanej dňa 10.2.2019

I. Členská schôdza berie na vedomie

1. Správu mandátovej komisie o účasti na dnešnej členskej schôdzi.

2. Stanovisko kontrolnej komisie k vyhodnoteniu rozpočtu MsO SRZ za rok 2018.

3. Stanovisko kontrolnej komisie k rozpočtu MsO SRZ na rok 2019.

II. Členská schôdza schvaľuje

1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ v Trnave za rok 2018.

2. Plán hlavných úloh na rok 2019.

3. Správu kontrolnej komisie za rok 2018.

4. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2018 a účtovnú závierku za rok 2018.

5. Rozpočet na rok 2019.

6. Návrhy členov MsO SRZ v Trnave :

a, vylúčenie p. Jána Drinku a p. Silvestera Klačana z výboru MsO SRZ Trnava

b, usporiadať v máji 2019 trojdňové rybárske preteky pre postihnuté deti a zo sociálne slabých rodín v spolupráci s výborom MsO SRZ

c, požiadať Radu SRZ o vydanie nového typu povolenia na rybolov v rozsahu zvláštnej povolenky pre spôsob lovu chyť a pusť

d, zvýšenie hornej lovnej miery lieňa sliznatého na 40 cm

e, vysadenie vodného rastlinstva na VN Boleráz

f, realizovať ichtyologický prieskum na revíri Parná 2

III. Členská schôdza ukladá výboru:

1. Prerokovať pripomienky a návrhy z diskusie na výročnej členskej schôdzi a tieto využiť vo svojej činnosti.

2. Pokračovať vo výkupe pozemkov na rybničnom hospodárstve Horná Krupá v súlade s uzneseniami predchádzajúcich členských schôdzí.

IV. Členská schôdza splnomocňuje

1. Výbor MsO SRZ vrátiť zálohové platby na odpracovanie brigády tým členom, ktorí brigádu za iného člena skutočne odpracujú.

2. Výbor MsO SRZ nevydať povolenie na lov rýb v nasledujúcom roku tým členom MsO SRZ, ktorí vedome nerešpektujú a ignorujú uznesenia prijaté členskou schôdzou MsO SRZ Trnava.

Predseda návrhovej komisie KALAPOŠ Gabriel PaedDr.

člen komisie PROCHÁZKA Miloš

člen komisie MIŠO Peter