Zápisnica z rokovania členskej schôdze

MsO SRZ v Trnave konanej dňa 10.2.2019

K bodu 1.

Členská schôdza sa konala v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave. Rokovanie o 09.00 h z poverenia výboru MsO SRZ otvoril p. Ing. Ladislav Glinda – podpredseda výboru MsO SRZ v Trnave.

Po privítaní prítomných upozornil na zmenu stanov SRZ, podľa nového znenia stanov sa ruší 30 minútová čakacia doba z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov a od roku 2019 členská schôdza SRZ začína presne v stanovenom čase, uvedenom v pozvánke na členskú schôdzu.     Na platnosť konania schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.

Dal hlasovať o tom, či sa členská schôdza má konať. Prítomní členovia jednomyseľne hlasovali za konanie členskej schôdze a tak teda členská schôdza je platná.

Ing. Glinda privítal prítomných členov MsO SRZ Trnava, hostí a mladých rybárov. Privítal aj  hostí zo susedných organizácií a Rady SRZ:

Marián Scherhaufer  – za MsO SRZ Sereď

Gabriel Klimek – za MsO SRZ Galanta

Štefan Lory-  za MsO SRZ Galanta

Pavol Šimunič- za MsO SRZ Hlohovec

Štefan Štipák – za MsO SRZ Hlohovec

Miroslav Breštanský – za MsO SRZ Hlohovec

Potom predsedajúci predložil návrh programu členskej schôdze tak ako bol uvedený v pozvánke na ČS.

Program:

1. Otvorenie

2.Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2018

4. Plán hlavných úloh v roku 2019

5. Správa o hospodárení v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2018 a jej stanoviská k dokumentom

predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Prestávka

9. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

Na výzvu predsedajúceho na doplnenie programu schôdze vystúpil p. Peter Páleník so žiadosťou zaradiť do programu návrh na vylúčenie 2 členov výboru. O tomto návrhu dal predsedajúci hlasovať, väčšinou hlasov / 6 proti, 16 sa zdržali / bol tento návrh zaradený do programu schôdze s tým, že bude prezentovaný v rámci bodu 10 v diskusii.

Predsedajúci dal hlasovať o programe, ktorý bol väčšinou hlasov / 1 proti /  schválený.

Predsedajúci otvoril bod č. 2.

K bodu 2.

p. Glinda uskutočnil voľbu orgánov členskej schôdze takto:

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí: PaedDr. Vladimír Čerešňák – predseda výboru, Ing. Slavko Šarmír – predseda kontrolnej komisie MsO SRZ, Ing. Ladislav Glinda - podpredseda výboru, Peter Ardan – rybársky hospodár lovných revírov, , Mgr. Tomáš Dobrovodský – tajomník výboru a Peter Rímeš – pokladník organizácie . Zároveň vyzval prítomných aby navrhli dvoch členov z pléna.

Plénum nenavrhlo do predsedníctva schôdze nikoho a predsedajúci dal hlasovať o návrhu výboru na zloženie predsedníctva schôdze. Prítomní návrh jednomyseľne schválili.

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí výborom títo členovia MsO SRZ –

PaedDr. Gabriel Kalapoš, Miloslav Procházka, Peter Mišo a zároveň vyzval prítomných, aby navrhli 2 členov z pléna. Do návrhovej komisie z pléna nebol navrhnutý nikto.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu. Navrhnutí členovia boli jednomyseľne zvolení.

Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne zvolení na návrh výboru títo členovia MsO SRZ – Peter Velikov, Vladimír Gross, , Marián Suchanský, Ľuboš Bošácky, Jozef Janíček, Martin Čambál, Kamil Hermanský a Andrej Rímeš.

Prv než pokračoval ďalší program, predsedajúci schôdze Ing. Ladislav Glinda vyzval prítomných, aby si uctili pamiatku našich zosnulých členov v minulom roku minútou ticha.

K bodu 3

Schôdza pokračovala predložením správy o činnosti výboru za rok 2018. Správu predložil predseda výboru MsO SRZ PaedDr. Vladimír Čerešňák. Správu doplnila správa o hospodárení za rok 2018 – predniesol p. Peter Ardan, o činnosti disciplinárnej komisie referoval p. Mgr. Ivan Mizera,  o činnosti športových družstiev informoval p. Ing. Ladislav Glinda.

K bodu 4

Plán hlavných úloh na rok 2019 predložil tajomník výboru MsO SRZ Mgr. Tomáš Dobrovodský.

K bodu 5.

Správu o hospodárení, majetku, plnení rozpočtu MsO SRZ za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019  predložil člen predsedníctva a pokladník organizácie p. Peter Rímeš.

K bodu 6.

Správu kontrolnej komisie MsO SRZ za rok 2018, stanovisko KK ku správe o činnosti výboru, k vyhodnoteniu rozpočtu za rok 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 2019  predložil p. Peter Šimončič – člen kontrolnej komisie MsO SRZ.

K bodu 7.

Predsedajúci vyzdvihol v tomto bode prácu dlhoročného člena výboru a pomocného hospodára na VN Suchá nad Parnou p. Miloša Procházku a pozval ho pred predsednícky stôl prevziať si zvláštnu plaketu MsO SRZ v Trnave, ktorú mu odovzdal predseda organizácie PaedDr. Vladimír Čerešnák.

K bodu 8.

Predsedajúci o 10,28 h vyhlásil prestávku do 11,00 h.

K bodu 9.

Predsedajúci otvoril pokračovanie schôdze o 11,00 h. Následne  dal slovo predsedovi mandátovej komisie p. Marošovi Suchanskému, aby predniesol správu mandátovej komisie. Ten v správe konštatoval, že členskej schôdze sa zúčastňuje 248 dospelých členov, z toho 7 žien, 4 mladí rybári a 6 hostí.  Pred diskusiou požiadal predsedajúci predsedu mandátovej komisie o opakovanú prezentáciu prítomných v sále na určenie hlasovacieho kvóra. Po vykonaní opakovanej prezentácie predseda mandátovej komisie ohlásil výsledok sčítania – bolo prítomných 219 členov , hlasovacie kvórum bolo stanovené na 110 hlasov.

K bodu 10.

Predsedajúci  otvoril diskusiu a vyzval diskutujúcich, aby svoje príspevky predniesli do mikrofónu, nakoľko sa z priebehu schôdze robí zvukový záznam

10.1 – p. Peter Páleník – podal prítomným návrh na vylúčenie p. Jána Drinku a p. Silvestera Klačana z výboru MsO SRZ Trnava. Dôvodom návrhu bolo nehumánne a neetické zaobchádzanie s trofejnými zubáčmi , ulovenými na VN Boleráz a následné zverejnenie fotografií tohto správania, nezlučiteľného s etikou rybára a najmä člena výboru ako zvoleného funkcionára MsO SRZ.

Predsedajúci po prednesení návrhu dal hlasovať o každom členovi výboru zvlášť – Ján Drinka – 134 za vylúčenie, 18 proti, 54 sa zdržalo – návrh bol schválený

Silvester Klačan – 146 za vylúčenie, 12 proti, 55 sa zdržalo – návrh bol schválený.

10.2 – p. Ondrej Varga – dal návrh na odlov nežiadúcich rýb agregátom na pstruhovom revíri Parná 2 a tieto preniesť do kaprových častí potokov. Hospodár organizácie p.Peter Ardan informoval o zámere vykonať spomínaný odlov

10.3.p. Peter Páleník – rozoberal problematiku  nového zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky v parag. 14 – privlastňovanie si úlovkov, poďakoval všetkým za proces prípravy novej legislatívy a udržanie SRZ. Ďalej sa kriticky vyjadroval ku správaniu trnavských rybárov pri vode – opilstvo, neúcta k prírode, odpadky, pílenie stromov, nešetrné zaobchádzanie s úlovkami – vyzval všetkých, aby neboli k týmto skutočnostiam ľahostajní.  Ďalej navrhol usporiadať v máji 2019 3-dňové preteky, ktorých cieľom bude podporiť  rybárov zo  sociálne slabých rodín a rodín s postihnutými deťmi v spolupráci s výborom MsO SRZ Trnava.

Predsedajúci dal o tomto návrhu hlasovať s výsledkom – 165 za, 1 proti, 40 sa zdržalo- návrh bol schválený

10.4. – p. Peter Beluský – dal návrh na vytvorenie nového typu povolenky v rozsahu zvláštnej povolenky systémom chyť a pusť a poslať návrh na schválenie na Radu SRZ. Predsedajúci dal o tomto návrhu hlasovať s výsledkom – 116 za, 9 proti, 68 sa zdržalo – návrh bol schválený.

10.5. – p. Mgr. Ivan Mizera – vo svojom príspevku vyzval rybárov , aby si dôkladne skontrolovali platnosť štátneho rybárskeho lístka, v prípade neplatnosti pri kontrole rybárska stráž bude volať políciu na základe podozrenia z pytliactva.

10.6. – p. Peter Ardan – vyzval rybárov na základe skúseností z vyhodnocovania odovzdaných povolení na rybolov , aby zapisovali správne číslo revíru, na ktorom lovia ryby.

10.7. – p. Tomáš Dobrovodský – dal návrh na zvýšenie lovnej miery zubáča veľkoústeho z 50 na 60 cm z dôvodu zvýšenia počtu generačných rýb na výter v umelých hniezdach. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať s výsledkom – 88 za, 92 proti, 28 sa zdržalo – návrh nebol schválený.

10.8. – p. Márian Kamenický – dal návrh, aby sa v kancelárii MsO SRZ kontrolovala pri vydávaní povolení platnosť štátneho rybárskeho lístka na čo zareagoval p. Peter Rímeš , ktorý argumentoval nejednotným dátumom platnosti rybárskeho lístka, tým pádom sa to nedá kontrolovať plošne.

10.9. – p. Jaroslav Smeták  – apeloval na citlivejšiu reguláciu hladín na našich revíroch najmä v období po nerese rýb – reagovali  predsedajúci Ing. Ladislav Glinda a tajomník p. Tomáš Dobrovodský k danej problematike. Sú dané manipulačné poriadky na jednotlivých VN, záleží aj na individuálnom prístupe každého hrádzneho, na VN Suchá nad Parnou je od roku 2019 nový hrádzny, ktorý je i rybárom.

10.10. – p.– PaedDr. Gabriel Kalapoš – vyjadril sa k problematike regulácie hladín vody a vyzval pomocných hospodárov, aby si všímali a upozorňovali na stav hladiny vody na VN. Ďalej ako predseda návrhovej komisie predniesol písomný návrh z pléna do diskusie, aby menovaným vylúčeným členom výboru MsO SRZ Trnava bola odobratá i  právomoc vykonávať funkciu rybárskej stráže. Na to zareagoval tajomník výboru p. Tomáš Dobrovodský s tým, že túto záležitosť bude riešiť výbor a predseda rybárskej stráže p. Maroš Suchanský.

10.11. – p. Peter Holekši– dal návrh na zvýšenie hornej lovnej miery lieňa sliznatého z 30 na 40 cm. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať s výsledkom – 128 za, proti, 35 sa zdržalo – návrh bol prijatý. Ďalej dal návrh na vysadenie rastlín na VN Boleráz. Predsedajúci dal hlasovať o návrhu s výsledkom – 179 za, proti 0, 7 sa zdržalo – návrh bol prijatý. Zareagoval p. Tomáš Dobrovodský – rastliny zakúpime.

10.12. – p. Igor Satura– vyjadril sa , že dôvodom slabého prítoku vody do VN Suchá nad Parnou je vodné dielo v obci Dlhá , ktoré zadržiava vodu .

10.13. – p. Peter Páleník – dal návrh , aby sa 10% z financií na nákup násady kapra použilo na nákup kapra 70 +. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať s výsledkom – 73 za, 99 proti, 17 sa zdržalo – návrh nebol prijatý

10.14. – p. Tomáš Grman – navrhol realizovať ichtyologický prieskum revíru Parná 2 a na základe výsledkov posunúť hranicu pstruhového revíru po cestný most vo Zvončíne. Predsedajúci dal hlasovať s výsledkom – 178 za, 0 proti, 18 sa zdržalo – návrh bol prijatý.

Po tom, čo sa do diskusie už nikto nehlásil , Ing. Glinda ukončil diskusiu.

K bodu 11.

Predsedajúci pripomenul, že z opakovanej prezentácie je hlasovacie kvórum 110 hlasov a vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie PaedDr. Gabriel Kalapoš predložil návrh na uznesenie z členskej schôdze.

K predloženému a doplnenému návrhu uznesenia o schválené návrhy členov z diskusie už neboli ďalšie pripomienky. Potom dal predsedajúci p. Ing. Glinda hlasovať o uznesení ako

celku.

Za hlasovalo 190  prítomných a tak uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou.

K bodu 12

Pred záverom schôdze predsedajúci uskutočnil žrebovanie troch prítomných členov, ktorí obdržia zdarma miestne kaprové povolenia na lov rýb.  Sú to :  Dominik Idunk, Stanislav Haršányi st. a Rastislav Kormúth.

Predsedajúci Ing. Ladislav Glinda poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť, poďakoval hosťom za účasť a poprial všetkým mnoho športových úspechov v začínajúcej rybárskej sezóne 2019 a členskú schôdzu ukončil.

V Trnave dňa 10.2.2019

***

Predseda návrhovej komisie KALAPOŠ Gabriel PaedDr

člen komisie PROCHÁZKA Miloš

člen komisie MIŠO Peter