12.4.2019  – piatok – prebehlo meranie kvality vôd na našich revíroch a to na potoku Parná, VN Boleráz a VN Buková. Na našu požiadavku preverenia kvality vody teraz na jar veľmi rýchlo zareagoval pán  Ing. Dušan Hajňuk

Oblastný ichtyológ pre Západoslovenskú oblasť .

Spoločne sme moderným prístrojom a kvalitnými sondami zmerali viacero veličín, dôležitých pre spokojný život našich rýb. Uvádzam namerané hodnoty v tabuľke:

Revír

Teplota vody

pH

Obsah kyslíka

Dusitany

Tvrdosť

Vodivosť

VN Boleráz

11,8 °C

8,39

11,12 mg / liter

0,042 mg / liter

290 mg/ liter

555  μS/cm

VN Buková

11,4 °C

8,62

11,18  mg / liter

0,003 mg / liter

310  mg/liter

542  μS/cm

Potok Parná

11,8 °C

7,69

10,55  mg / liter

0,029 mg / liter

287 mg/ liter

498  μS/cm

Meranie fyzikálno – chemických parametrov vody bolo zmerané prenosným paralelným prístrojom značky Hach SL 1000. Prístroj je vybavený 3 sondami, na meranie obsahu rozpusteného kyslíka vo vode, teploty, pH a vodivosti. Na meranie ostatných parametrov je prístroj vybavený rôznymi reagenciami, ktoré sú sterilné a po vložení do prístroja sa stáva z prístroja prenosné laboratórne zariadenie zamerané na čistotu vôd.

V rámci terénneho merania boli namerané tieto fyzikálno – chemické parametre vody: teplota, pH, obsah rozpusteného kyslíka, dusitany, tvrdosť a vodivosť vody.

Z meraných hodnôt boli na VN Buková o niečo zvýšené hodnoty v pH – 8,62(optimum 6,5 -8,5),obsah rozpusteného kyslíka 11,18 mg/l, tvrdosť 310 mg/l vo vode.

Zvýšený obsah rozpusteného kyslíka a pH je zapríčinený aktívnou fotosyntézou vodných rastlín a fytoplanktónu. Z merania je možné konštatovať, že namerané hodnoty sú optimálne pre rast a reprodukciu rýb vo vodnom prostredí.

Dokumentárne fotografie z priebehu merania:

meranie-vody_01meranie-vody_03meranie-vody_02meranie-vody_04meranie-vody_05meranie-vody_06meranie-vody_07Ako vidieť z výsledkov merania je voda v týchto revíroch v poriadku. Ak bude viacej času požiadame  o ďalšiu spoluprácu, počas ktorej by sme prešli ešte revíry – VN Horné Orešany, Suchú, D.Dubové a na záver Cífer.

Touto cestou ešte raz ďakujem za ústretovosť pánovi Hajňukovi, ktorý hoci pracovne veľmi zaneprázdnený si našiel niekoľko hodín, ktoré venoval našej rybárskej organizácii!

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava