!!! POZOR ZMENA TERMÍNU PORIADANIA DETSKÝCH RYBÁRSKYCH PRETEKOV CÍFER – NA 8.5.2019 !!!

Časový rozpis priebehu preteku zostáva nezmenený!

Deti_sucha_2!!! POZOR ZMENA TERMÍNU PORIADANIA DETSKÝCH RYBÁRSKYCH PRETEKOV CÍFER – NA 8.5.2019 !!!

I. Propozície pretekov detí VN Cífer

1. Čas trvania – 7.00 až 12.00 hod.

2. Prihlásenie úlovku – do 12.30 hod.

3. Vyhlásenie výsledkov – 12.45 hod

4. Výdaj štartovných lístkov – 05.05. od 06.00 do vyčerpania.

5. Loviť a bodovať sa môže len kapor a amur. Loviaci je povinný po zmeraní ulovenej ryby rozhodcom, rybu ihneď s opatrnosťou pustiť naspäť do revíru. Loviace dieťa si môže ponechať 1ks kapra alebo amura, pričom tento úlovok musí po skončení preteku zapísať aj do prehľadu o úlovkoch.

6. Hodnotí sa súčet všetkých kusov kaprov a amurov (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod. Víťazom je pretekár s najväčším počtom dosiahnutých bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet zapísaných rýb. Ak bude i tu rovnosť tak bude rozhodovať väčšia dĺžka najdlhšej ryby prípadne dĺžka nasledovnej v poradí. Celkovo bude vyhlásené poradie prvých šiestich pretekárov.

7.  Pretekov sa môžu zúčastniť deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšia maximálne 14 rokov, v sprievode dospelej osoby a sú držiteľmi rybárskeho lístka a platného povolenia na lov rýb.

8. Pretekár, ktorý nemôže predložiť rozhodcovi doklady predpísané v propozíciách, musí ukončiť lov a zo súťaže je vylúčený.

II. Pravidlá pretekov

1. Lov pred otvorením pretekov sa považuje za porušenie pravidiel.

2. Zavážanie, zanášanie nástrahy a brodenie je zakázané. Za brodenie sa nepovažuje vstup do vody za účelom nahodenia v miestach, kde tomu bránia prírodné prekážky. Vnadenie z brehu je povolené najskôr 45 minút pred otvorením pretekov.

3. Loví sa na jeden prút, na ktorom môžu maximálne byť dva náväzce. Lov prívlačou a muškárením je zakázaný.

4. Pretekár je povinný úlovok každého kapra a amura, ktorí dosahujú lovnú mieru zapísať do záznamu pretekára a neodkladne o tom informovať rozhodcu príslušného úseku. Rozhodca zmeria dĺžku ulovenej ryby, zapíše dĺžku do záznamu pretekára a podpíše sa, spolupodpisuje aj pretekár. Nepodpísané a nezaregistrované úlovky nebudú prijaté do hodnotenia.

Pretekár môže ulovenú rybu, ktorú chce prihlásiť do preteku prechovať v sieťke iba na nevyhnutný čas pokiaľ nepríde rozhodca a následne ju musí okamžite pustiť späť do vody. Rybu, ktorú si chce loviaci privlastniť, môže loviaci ponechať v sieťke trvalo, prípadne meniť podľa vlastného uváženia.

5. Do vyhodnotenia budú prijaté iba úlovky, ktoré boli vylovené, t.j. vytiahnuté na breh do 11.00 hod.

Výbor MsO SRZ v Trnave