Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

V Slovenskom rybárskom zväze došlo v predchádzajúcom období k mimoriadne turbulentným okolnostiam, ktoré viedli až do zvolania Mimoriadneho XIII. Snemu SRZ, ktorý sa bude konať 23.11.2019 v Žiline. Vzhľadom na tieto skutočnosti, je nevyhnutné zvoliť dvoch delegátov, ktorí budú reprezentovať našu organizáciu na tomto sneme. Keďže delegátov môže zvoliť len členská schôdza, tak výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 13.10.2019 o 15.00 hod. / v nedeľu /

v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity na Priemyselnej ulici č.4 v Trnave

s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie

3. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze pre voľbu delegátov na snem

4. Voľby delegátov na mimoriadny snem SRZ

5. Prestávka

6. Správa volebnej komisie o výsledku volieb

7. Uznesenie

8. Záver

Prezentácia členov je od 14.30 hod. do 15.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2019. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Návrhy na kandidátov za delegáta na XIII. Snem je možné podávať osobne alebo poštou na adresu našej organizácie a to do termínu 07.10.2019.

Tlačivo je možné stiahnuť :  TU

Výbor MsO SRZ v Trnave