Vážení členovia MsO SRZ Trnava,
aj napriek tomu, že členská schôdza sa mala konať už o pár dní a výbor MsO má pripravené všetky materiály a podklady, tak na poslednú chvíľu sme dostali správu z vedenia MtF STU, kde nám dekan vzhľadom na zhoršujúcu situáciu zrušil prenájom auly, kde sa členská schôdza tradične koná.

Nakoľko vzhľadom na podmienky COVID-Automatu nemáme možnosti prenájmu inej vhodnej miestnosti a možnosť konania schôdze v exteriéri sme odmietli, nezostáva nám iná možnosť ako členskú schôdzu zrušiť. Preto výbor MsO SRZ Trnava ruší konanie členskej schôdze, ktorá sa mala pôvodne konať dňa 26.09.2021 pričom všetky materiály čoskoro zverejníme na internetovej stránke a všetci členovia budú mať možnosť sa k materiálom vyjadriť online. Všetky dotazy či otázky následne preberieme na zasadnutí výboru alebo ich prevezmú kompetentní zástupcovia MsO.

výbor MsO SRZ Trnava

***

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave v rámci si plnenia si povinností vyplývajúcich zo stanov SRZ Vás pozýva na

Členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2021 (nedeľa) o 9:00hod v Aule MTF TU Trnava, Ulica Jána Bottu v Trnave s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti výboru za rok 2020
4. Správa o hospodárení v roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a jej stanoviská k dokumentom predložených výborom
6. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Prezentácia členov je od 8.30 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2021. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

***

Výbor MsO SRZ Trnava