Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie. Prihlášky za člena výboru a člena kontrolnej komisie ako aj ďalšie inštrukcie budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk od februára 2022.

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 10.04.2022 o 8.30 hod. / v nedeľu /

v aule Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie)

s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2021

4. Plán hlavných úloh v roku 2022

5. Správa o hospodárení v roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 a stanoviská k dokumentom predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze

9. Voľby členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ

10. Prestávka

11. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

12. Diskusia

13. Správa volebnej komisie o priebehu volieb

14. Uznesenie

15. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 8.30 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2022. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Nakoľko sa jedná o volebnú schôdzu, tak každý dospelý člen má možnosť kandidovať za člena výboru alebo kontrolnej komisie. Prihlášky budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk aj s podmienkami kandidatúry. Pevne veríme, že sa nájdu zanietení rybári, ktorí budú chcieť pomôcť v ďalšom napredovaní našej organizácie!

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú ZDARMA štartovný lístok na jedny tradičné rybárske preteky podľa výberu (VN Boleráz, VN Suchá nad Parnou, VN Buková) v roku 2022.

Výbor MsO SRZ v Trnave