História vzniku našej rybárskej organizácie

Keď sa pozrieme do dávnej minulosti Trnavy a jej okolia, zistíme, že záujem o chov a najmä o lov rýb má v našom regióne svoju dlhodobú tradíciu. V kronike mesta Trnava už v roku 1382 nájdeme zápis: “Mesto Trnava bolo postavené na troch ostrovoch, ktoré boli vytvorené tokom potoka Trnávka”. O tom, že Trnávka mala bohatstvo rýb svedčia i ďalšie údaje z kroniky. Z cechov sa spomína v účtovnej knihe aj cech rybárstva. Dokonca prvý mestský úradník – mestský sudca mal v plate okrem iného aj dva metráky rýb.

Už počiatkom XVIII. storočia nachádzame v spomínanej kronike svedectvo, že v Trnave existoval aj rybník.

V roku 1708 však bol rybník, ako údajná príčina moru zrušený a na jeho dne boli vysadené stromy. Dnes je v týchto miestach športový areál Slávie Trnava a športová hala. Tejto lokalite dodnes rodení trnavčania hovoria Na rybníku.Tento rybník však nebol jediným v okolí. Hovorí o tom kronika mesta, v ktorej sa uvádza, že v roku 1684 bol vynesený rozsudok nad bosorkami Katarínou Schneiderovou a Zuzanou Farkašovou tak, že budú podrobené skúške na vode. Na tento cieľ využívalo mesto jazierko ležiace medzi Bielym Kostolom a Ružindolom.

Neskôr v blízkosti tohto miesta boli vybudované veľké plochy rybníkov – Kamenný mlyn. Rybárstvo blížiace sa dnešnému chápaniu sa začalo organizovať v období po I. svetovej vojne v roku 1924. Vtedy nebolo v Trnave viac než 10 rybárov, ktorí mali povolenia na lov rýb. Boli to napríklad J. Balo, J. Holeček, J. Grohman, Holinka, Mrena a ďalší. Títo lovili poväčšine na Váhu v pri Seredi v obciach Siladice a Zelenice. Úlovkami boli predovšetkým biele ryby a najmä mreny. Povolenie na rybolov si museli kupovať od baróna Orsteina, ktorému tento úsek Váhu patril.

Počas II. svetovej vojny rybolov v podstate ustal a vyskytoval sa len ojedinele.

V roku 1945 je v Trnave organizovaných niekoľko rybárov, ktorí však boli evidovaní v okolitých rybárskych spolkoch v Hlohovci a v Seredi. Začiatkom päťdesiatych rokov bola založená Záujmová rybárska skupina pri MNV v Trnave, ktorá začala budovať terajšie rybníky pri Kamennom mlyne. Je o tom zmienka i v časopise Československý rybár v januári 1951. Už v roku 1949 bolo vybudovaných 14 ha rybničnej plochy. Medzi budovateľmi sa spomínajú Alfonz Jankovič, Alojz Rychtárik, Valent Hireš a ďalší. Činnosť spolku však nemala dlhú trvácnosť. Pre trestnú činnosť niektorých funkcionárov bola skupina zrušená a rybníky prevzalo štátne rybárstvo. Zostávajúci rybári prešli do Ľudového rybárskeho spolku v Seredi, kde sa neskôr utvára pobočka rybárov z Trnavy, ktorí začínajú organizovať založenie samostatnej organizácie.

Dňa 19. októbra 1957 bola usporiadaná zakladajúca členská schôdza členov Slovenského rybárskeho zväzu – miestnej organizácie v Trnave. Zakladajúci výbor mal 15 členov a na jeho čele stáli predseda Peter Kováč a tajomník František Lukačovič

Funkcionári počas histórie samostatnej trnavskej organizácie:

predsedovia
tajomníci
rybársky hospodári
Peter Kováč
František Lukačovič
Jozef Mečiar
Ervín Horáček
Ing. Pavol Trokan
Martin Pokorný
Fridrich Hanzlík
Adolf Lopoš
Ján Benkovský
Štefan Sloboda
Zdeno Vokoun
Jozef Lukačovič
Marián Nagy
PaeDr. Vladimír Čerešnák
Ing. Pavol Trokan
Severín Galko
Mariá Lužák
Ľubomí Halada
JUDr. Pavol Divílek
Tomáš Dobrovodský
Ing. Pavol Trokan
Milan Guláš
Ing. Jozef Holub
PaeDr. Vladimír Čerešnák

Predstavujeme vám súčasný chránený areál Trnavské rybníky:

kamen_rybn01kamen_rybn02kamen_rybn03Zaujímavou lokalitou Trnavy je chránený areál Trnavské rybníky. Predstavuje významný typ vodného a močiarneho biotopu na Trnavskej pahorkatine, ktorý výrazne ovplyvnil zloženie biocenózy, predovšetkým vtáctva tohto regiónu. Prvá zmienka o tejto lokalite pochádza už z roku 1528, celá rybničná sústava bola dobudovaná v rokoch 1955- 1956. Okolie rybníkov lemujú zvyšky lužného lesa . Prírodné bohatstvo Trnavských rybníkov je veľmi rozmanité. Rôznorodosť rastlinstva a charakter územia podmienil veľkú druhovú pestrosť tunajšej fauny. Najväčšiu pozornosť si zasluhujú vtáky, najmä z hľadiska výskytu a hniezdenia. Na rybníkoch sa vyskytuje až 150 chránených druhov vtákov, čo predstavuje 78,5 % z celkového počtu tu zistených druhov, z ornitologického patria k ojedinelým mokraďovým biotopom nad regionálneho významu. V blízkosti Trnavských rybníkov je hotel Koliba a prírodné kúpalisko Kamenný mlyn.

Potok Trnávka sa tiež počas posledných 70 rokov poriadne zmenil. Historická fotografia je z roku 1930 – funkčné stavidlo na štrkoch urobilo prekrásnu, na tú dobu priam idylickú rekreačnú oblasť.

strky_35Táto fotografia z roku 2005 je dôkazom, že stavidlo nefunguje. Ani snaha MsO SRZ Trnava o revitalizáciu tohoto stavidla sa nestretla s pochopením. Zdvihnutie hladiny by vraj spôsobilo zaplavenie kanalizácie bývalých Mliekarní a terajších firiem v tejto časti Trnavy.

strky_2005V súčasnosti sa na tomto mieste buduje obchvat mesta a panoráma krajiny priľahlej časti – ŠTRKY a Strelnica sa zasa výrazne zmení.

Poznámka: Ak vlastníte zaujímavé historické fotografie dokumentujúce vodné toky, rybníky, priehrady v Trnave a okolí, zapožičajte ich a my ich predstavíme súčasnej generácii našich rybárov. Za pochopenie ďakujeme.

Výbor MsO