Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Trnave

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK NA ROK 2018

Článok I.     Vymedzenie platnosti

1. Pre lov rýb na všetkých rybárskych revíroch MsO SRZ v Trnave platia všeobecne ustanovenia zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zákonov a Vyhlášky č. 185/2006 Z.z..

2. Tento miestny rybársky poriadok upravuje všeobecné zásady uvedené v predchádzajúcom  odstavci a platí pre:

a/ Kaprové rybárske revíry – lovné
•    revír 2-0130-1-1 Blava č. 1 – čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most vJaslovských Bohuniciach /cesta do EBO/;
•    revír 2-0420-1-1 potok Dudváh č. 2 – čiastkové povodie Dudváhu od ústia Gidry pri obci Malá Mača po rkm 14,05 – kanál Dudváh – Váh pri obci Siladice, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupský potok od ústia po pramene;
•    revír 2-0660-1-1 potok Gidra č. 1 – čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene
•     revír 2-2050-1-1 potok Parná č. 1 – čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6;
•     revír 2-4520-1-1 VN Boleráz – vodná plocha nádrže pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka, potoka Trnava a Luhového potoka od ústia po pramene; od 1.1.2015 platí v úseku od ústia Luhového potoka po prvé betónové schody na južnej časti výbežku vyznačenom tabuľami zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov.
•    revír 2-4570-1-1 VN Buková – vodná plocha nádrže pri obci Buková – “celozväzový revír“, lovná miera amura 70 cm.
•    revír 2-4600-1- VN Cífer – vodná plocha nádrže v obci Cífer;
•    revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – vodná plocha nádrže pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok od ústia po pramene;
•     revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany – vodná plocha nádrže pri obci Horné Orešany.

b/ Kaprové rybárske revíry lovné – s režimom bez privlastnenia si úlovku
•     revír 2-4670-1- VN Dolné Dubové – vodná plocha nádrže pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové, miestny revír!!!

c/ Kaprové rybárske revíry chovné
•    revír 2-2520-1-2 rybníky Horná Krupá – sústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá
•    revír 2-3270-1-2 vodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz

d/ Lososové pstruhové revíry lovné

  • revír 2-0140-4-1 Blava č. 2 – čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodia Dubovského potoka od ústia po priehradové teleso VN Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene;
  • revír 2-2060-4-1 Parná č. 2 – čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z VN Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene.
  • revír 2-0422-4-1 Trnávka (Trnava) – Potok Trnávka (Trnava) od ústia do VN Boleráz (pri obci Bíňovce) po pramene.

Výnimka na skorší lov kapra od 15.mája 2018 platí na revíroch:

VN Boleráz, VN Buková, VN Suchá nad Parnou, VN Horné Orešany,

VN Cífer, VN Dolné Dubové.

Článok II. Miestne úpravy

1. Vypúšťanie VN Boleráz

V roku 2016 podal Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ako správca vodnej stavby VN Boleráz žiadosť na Okresný úrad v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie na krátkodobé úplné vypustenie VN Boleráz. Ako dôvody vypustenia boli uvedené:

- odťaženie sedimentov predovšetkým organického pôvodu (konáre) z predpolia dnového výpustu, ktoré boli zistné ešte v roku 2015 a ktoré znižujú kapacitu dnového výpustu,- kontrola trvalo zatopených častí telesa hrádze, hradiacich konštrukcií a stavebných objektov vodnej stavby, s možnosťou operatívneho odstraňovania zistených nedostatkov.

Ako ďalej SVP uviedol posledné úplné vypustenie tejto nádrže sa konalo v roku 1996 pričom prípustný limit podľa manipulačného poriadku tejto vodnej stavby je najviac 20 rokov.

Od 01.09.2018 na VN Boleráz platí zákaz lovu rýb podľa §20 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

2. Lov rýb na VN Dolné Dubové “chyť a pusť”

V súvislosti s tým, že VN Dolné Dubové je revírom s režimom bez privlastnenia si úlovku, výbor MsO SRZ vysoko odporúča loviacich aby pri meraní a manipulácii s rybami používali podberáky s ramenami aspoň 80cm, špeciálne podložky pod ryby, ktoré nepoškodia ulovené ryby a taktiež ošetrenie rýb dezinfekčnými prostriedkami!

3. Lovná miera rýb

Vo všetkých kaprových a pstruhových rybárskych revíroch je povolené privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú túto najmenšiu lovnú mieru: kapor rybničný 45 cm, amur biely 60 cm, lieň sliznatý 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.

4. Určenie chránených rybích oblastí

Na všetkých kaprových rybárskych revíroch sú chránené rybárske oblasti označené tabuľami na brehu a bójami s tabuľami na vode. Hranica chránených rybárskych oblastí prebieha ako myslená čiara spájajúca protiľahlé tabule umiestnené na brehu alebo tabuľami umiestnenými na vode.

5. Dodržiavanie poriadku na mieste lovu

Upozorňujeme na povinnosť správať sa pri vode v súlade s uznesením členskej schôdze MsO SRZ konanej v roku 2004, a § 14, ods. 13), ktorého znenie je: “Každý loviaci je povinný odpadky odviezť so sebou. Loviaci je zároveň zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí počas výkonu rybárskeho práva i po jeho ukončení inak sa dopúšťa previnenia – porušenia stanov tým, že nerešpektuje uznesenia orgánov SRZ”.

Tak ako v minulom roku aj v roku 2018 sa bude rybárska stráž zameriavať vo väčšej miere na dodržiavanie poriadku na lovnom mieste, pričom voči previnilcom bude vyvodená zodpovednosť v zmysle platnej rybárskej legislatívy!

6. Určenie hranice revíru

Stavebnou súčasťou vodnej nádrže je aj bazén do ktorého vyteká voda z vodnej nádrže, tzv. vývar. Preto je vývar súčasťou konkrétnej vodnej nádrže a vo vývare pre lov rýb platia také isté ustanovenia, ako pre lov rýb vo vodnej nádrži. Hranica rybárskeho revíru vo vodnej nádrži končí výtokovou hranou vývaru.

7. Lov detí v období letných prázdnin

Platnosť povolenia na lov rýb detí do 14 rokov sa v období letných prázdnin rozširuje v oblastnom rozsahu povolenia plnoletej osoby, ktorá sprevádza dieťa. To znamená, že dieťa počas letných prázdnin môže loviť na revíroch danej organizácie, v ktorej má dospelý doprovod platné povolenie na lov rýb či na zväzových revíroch pokiaľ je doprovod držiteľom zväzového povolenia na lov rýb.

8. Zákaz púšťania privlastnených rýb

Zakazuje sa vracať naspäť privlastnené ryby, ktoré loviaci už odniesli z rybárskeho revíru. Tieto ryby strácajú prevozom ochranný sliz a taktiež energiu, čím sa stávajú náchylné na rôzne choroby a infekcie. Väčšina z týchto rýb postupne uhynie následkom týchto chorôb.

9. Zákaz ponechávania označenia miest vnadenia a nahadzovania

Upozorňujeme, že v súlade s Vyhláškou 185/2006 Z.z. je loviaci po skončení lovu rýb povinný odstrániť akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.

10. Vjazd a parkovanie na ľavom brehu VN Buková

Ľavý breh VN Buková v smere toku leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chránaného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na takéto územia podľa uvedeného zákona platí zákaz vjazdu a státie akýchkoľvek motorových vozidiel. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii za splnenia nasledovných podmienok:

- Vozidlá členov MsO SRZ Trnava budú označené na viditeľných miestach povolením na vjazd MsO SRZ Trnava. Tieto povolenia na vjazd budú vydávané v kancelárii MsO SRZ Trnava a musia ich mať všetky vozidlá nachádzajúce sa v tejto lokalite! Vozidlá, ktoré nebudú označené vstupkami MsO SRZ Trnava budú zdokumentované príslušníkmi Policajného zboru SR a odstúpené na priestupkové konanie.

- Vjazd a státie sa povoľuje len na existujúcu komunikáciu. Loviaci musia odparkovať svoje vozidlá v tesnej blízkosti danej asfaltovej komunikácie a preniesť svoje náradie potrebné k lovu bez vozidla.

- Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku pri jeho činností súvisiacich s údržbou na vodnom toku.

- V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je povinný každý loviaci odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love vznikli.

- Karavany, obytné prívesy a ostatné stacionárne objekty musia mať platné povolenie od Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, o ktoré si majitelia musia požiadať na danom úrade. V prípade získania takéhoto povolenia musia byť tieto objekty umiestnené v tesnej blízkosti asfaltovej komunikácie a nie pri vodnej hladine! Tieto objekty nesmú zostať opustené, to znamená, že po ukončení lovu musia byť všetky tieto objekty bezodkladne odstránené!!!

Uvedená výnimka platí do 31.12.2018 a bude opätovne predĺžená iba v prípade splnenia spomenutých podmienok. Ak tieto podmienky nebudú plnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všekých motorových vozidiel a teda loviaci sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

V Trnave dňa 24.10.2017

Výbor MsO SRZ v Trnave