Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Trnave

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK NA ROK 2020

Článok I.     Vymedzenie platnosti

1. Pre lov rýb na všetkých rybárskych revíroch MsO SRZ v Trnave platia všeobecne ustanovenia zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zákonov a Vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

2. Tento miestny rybársky poriadok upravuje všeobecné zásady uvedené v predchádzajúcom  odstavci a platí pre:

a/ Kaprové rybárske revíry – lovné

 • revír 2-0130-1-1 Blava č. 1 – čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach /cesta do EBO/
 • revír 2-0420-1-1 potok Dudváh č. 2a – čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po stavidlo pod diaľnicou pri obci Brestovany, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene. Zdieľaný revír s MsO SRZ Hlohovec, kde platia miestne povolenky MsO SRZ Trnava aj MsO SRZ Hlohovec ;
 • revír 2-0660-1-1 potok Gidra č. 1 – čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene;
 • revír 2-2050-1-1 potok Parná č. 1 – čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6;
 • revír 2-4520-1-1 VN Boleráz – vodná plocha nádrže pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka a Luhového potoka od ústia po pramene;

do 31.5.2020 platí na VN Boleráz zákaz lovu rýb podľa §22 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Lov povolený od 01.06.2020!

 • revír 2-4570-1-1 VN Buková – vodná plocha nádrže pri obci Buková, celozväzový revír;
 • revír 2-4600-1- VN Cífer – vodná plocha nádrže v obci Cífer;
 • revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – vodná plocha nádrže pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok od ústia po pramene;
 • revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany – vodná plocha nádrže pri obci Horné Orešany.

b/ Kaprové rybárske revíry lovné – s režimom “chyť a pusť”

 • revír 2-4670-1- VN Dolné Dubové – vodná plocha nádrže pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové, miestny revír;

Platí obmedzenie vzdialenosti zavážania nástrahy na lovné miesto pomocou rybárskeho člna a to na vzdialenosť 10 m podľa §18 ods. 2 vyhlášky 381/2018 Z.z..(Zákaz zavážania nástrahy na lovné miesto nad vzdialenosť 10m od miesta lovu.)

c/ Kaprové rybárske revíry chovné – zákaz lovu rýb

 • revír 2-2520-1-2 rybníky Horná Krupá - sústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá
 • revír 2-3270-1-2 vodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz.

d/ Lososové revíry – Pstruhové lovné

 • revír 2-0140-4-1 Blava č. 2 – čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodia Dubovského potoka od ústia po priehradové teleso VN Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene;
 • revír 2-2060-4-1 Parná č. 2 – čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z VN Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene.
 • revír 2-0422-4-1 Trnávka (Trnava) – Potok Trnávka (Trnava) od ústia do VN Boleráz (pri obci Bíňovce) po pramene.

Podľa zákona č.216/2018 Z.z. sa zakazuje v kaprových vodách

(vodných nádržiach) lov všetkých rýb od 15.marca do 31 mája!

Článok II. Miestne úpravy

1. Ustanovenie hornej miery u vybraných druhov rýb!

V súlade s §12 ods.(7) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a na základe uznesenia Výročnej členskej schôdze 2018 č.8 písm. b) sa záväzne zavádza od 1.1.2020 na revíroch MsO SRZ Trnava horná lovná miera u nasledovných druhov rýb:

kapor rybničný – horná lovná miera 70cm

lieň sliznatý – horná lovná miera 40cm

ostriež zelenkavý – horná lovná miera 30cm

***Loviaci si tak môžu privlastniť napríklad kapra rybničného v dĺžke od 45cm do 70cm, pri ulovení kapra rybničného menšieho alebo väčšieho ako sú uvedené hodnoty, musí tohto kapra loviaci okamžite a s náležitou opatrnosťou pustiť naspäť do rybárskeho revíru.

2. Najmenšia lovná miera rýb

Vo všetkých kaprových a pstruhových rybárskych revíroch je povolené privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú túto najmenšiu lovnú mieru: kapor rybničný 45 cm, amur biely 60cm, lieň sliznatý 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.

3. Množstvo privlastnených úlovkov

Na základe smernice 1947/624/19-Sekr. Rady SRZ o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov oprávňuje držiteľa Povolenia na rybolov privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.

4. Lov rýb na VN Dolné Dubové “chyť a pusť”

V súvislosti s tým, že VN Dolné Dubové je revírom s režimom bez privlastnenia si úlovku, výbor MsO SRZ dôrazne odporúča loviacim aby pri meraní a manipulácii s rybami používali podberáky s ramenami dĺžky aspoň 80cm, rybárske podložky pod ryby na to určené – povinná výbava, ktoré nepoškodia ulovené ryby a taktiež ošetrenie rýb dezinfekčnými prostriedkami!

***V súlade s §9 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve sa zakazuje na revíroch “chyť a pusť” loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.

5. Dôležité zmeny v novom zákone!

Upozorňujeme členov na výrazné zmeny, ktoré vyplývajú z nového zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve, z ktorých vyberáme nasledovné:

ZAKAZUJE SA

* loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti a na prívlač od 15.marca do 31.mája,

* loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako10cm,

* loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1.januára do 31.mája.

6. Nová povinná výbava rybára!

Podľa vyhlášky č.381/2018 loviaci pri love musí mať pri sebe:

- meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,

- uvoľňovač háčikov,

- primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte,

- pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb aj rybársku podložku – v MsO SRZ Trnava je rybárska podložka povinná na všetkých revíroch.

Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu o úlovkoch.

7. Určenie chránených rybích oblastí

Na všetkých kaprových rybárskych revíroch sú chránené rybie oblasti označené tabuľami na brehu a bójami prípadne tabuľami na vode. Hranica chránených rybích oblastí prebieha ako myslená kolmá čiara na protiľahlý breh.

8. Dodržiavanie poriadku na mieste lovu

Upozorňujeme na povinnosť správať sa pri vode v súlade s uznesením členskej schôdze MsO SRZ konanej v roku 2004, a § 14, ods. 18) vyhlášky 381/2018, ktorý znie: “Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie. Loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia”.

Tak ako v minulom roku aj v roku 2020 sa bude rybárska stráž zameriavať vo väčšej miere na dodržiavanie poriadku na lovnom mieste, premeriavanie dĺžok ulovených rýb a používanie rybárskej podložky, pričom voči previnilcom bude vyvodená zodpovednosť v zmysle platnej rybárskej legislatívy!

9. Určenie hranice revíru

Stavebnou súčasťou vodnej nádrže je aj bazén do ktorého vyteká voda z vodnej nádrže, tzv. vývar. Preto je vývar súčasťou konkrétnej vodnej nádrže a vo vývare pre lov rýb platia také isté ustanovenia, ako pre lov rýb vo vodnej nádrži. Hranica rybárskeho revíru vo vodnej nádrži končí výtokovou hranou vývaru.

10. Lov detí v období letných prázdnin

MsO SRZ Trnava sa v rámci podpory rybárstva u detí rozhodla, že počas letných prázdnin (júl-august) bude deťom, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov, vydávať hosťovacie povolenia jednodňové a týždenné zdarma. Deti musia mať toto hosťovacie povolenie vlepené v zázname o úlovkoch pričom predajcovia hosťovacích povolení ich deťom počas letných prázdnin vydajú bezplatne.

11. Zákaz púšťania privlastnených rýb

Zakazuje sa vracať naspäť privlastnené ryby, ktoré loviaci už odniesli z rybárskeho revíru. Tieto ryby strácajú prevozom ochranný sliz a taktiež energiu, čím sa stávajú náchylné na rôzne choroby a infekcie. Väčšina z týchto rýb postupne uhynie následkom týchto chorôb. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom označovať ulovené ryby pred ich pustením späť do revíru (napríklad označovanie značkou, páskou, elektronickým čipom a pod..

12. Označenie miest vnadenia a nahadzovania

Upozorňujeme, že v súlade s Vyhláškou 381/2018 Z.z. loviaci pri love môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.

13. Vjazd a parkovanie na ľavom brehu VN Buková

Ľavý breh VN Buková v smere toku leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na takéto územia podľa uvedeného zákona platí zákaz vjazdu a státie akýchkoľvek motorových vozidiel. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii za splnenia nasledovných podmienok:

- Vozidlá členov MsO SRZ Trnava budú označené na viditeľných miestach povolením na vjazd MsO SRZ Trnava. Tieto povolenia na vjazd budú vydávané v kancelárii MsO SRZ Trnava a musia ich mať všetky vozidlá nachádzajúce sa v tejto lokalite! Vozidlá, ktoré nebudú označené vstupkami MsO SRZ Trnava budú zdokumentované príslušníkmi Policajného zboru SR a odstúpené na priestupkové konanie.

- Vjazd a státie sa povoľuje len na existujúcu komunikáciu. Loviaci musia odparkovať svoje vozidlá v tesnej blízkosti danej asfaltovej komunikácie a preniesť svoje náradie potrebné k lovu bez vozidla.

- Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku pri jeho činností súvisiacich s údržbou na vodnom toku.

- V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je povinný každý loviaci odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love vznikli.

- Karavany, obytné prívesy a ostatné stacionárne objekty musia mať platné povolenie od Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, o ktoré si majitelia musia požiadať na danom úrade. V prípade získania takéhoto povolenia musia byť tieto objekty umiestnené v tesnej blízkosti asfaltovej komunikácie a nie pri vodnej hladine! Tieto objekty nesmú zostať opustené, to znamená, že po ukončení lovu musia byť všetky tieto objekty bezodkladne odstránené!!!

Uvedená výnimka platí do 31.12.2020 a bude opätovne predĺžená iba v prípade splnenia spomenutých podmienok. Ak tieto podmienky nebudú plnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a teda loviaci sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

UPOZORNENIE: Držitelia povolení na vjazd pre rok 2019 sú povinní zabezpečiť si nové povolenie na vjazd pre rok 2020!

Výbor MsO SRZ v Trnave