Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Trnave

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK NA ROK 2019

Článok I.     Vymedzenie platnosti

1. Pre lov rýb na všetkých rybárskych revíroch MsO SRZ v Trnave platia všeobecne ustanovenia zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zákonov a Vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

2. Tento miestny rybársky poriadok upravuje všeobecné zásady uvedené v predchádzajúcom  odstavci a platí pre:

a/ Kaprové rybárske revíry – lovné

 • revír 2-0130-1-1 Blava č. 1 – čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach /cesta do EBO/
 • revír 2-0420-1-1 potok Dudváh č. 2a – čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po stavidlo pod diaľnicou pri obci Brestovany, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene. zdieľaný revír s MsO SRZ Hlohovec, kde platia miestne povolenky MsO SRZ Trnava aj MsO SRZ Hlohovec ;
 • revír 2-0660-1-1 potok Gidra č. 1 – čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene;
 • revír 2-2050-1-1 potok Parná č. 1 – čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6;
 • revír 2-4520-1-1 VN Boleráz – vodná plocha nádrže pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka a Luhového potoka od ústia po pramene;

v roku 2019 platí na VN Boleráz zákaz lovu rýb podľa §22 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

 • revír 2-4570-1-1 VN Buková – vodná plocha nádrže pri obci Buková, celozväzový revír;
 • revír 2-4600-1- VN Cífer – vodná plocha nádrže v obci Cífer;
 • revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – vodná plocha nádrže pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok od ústia po pramene;
 • revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany – vodná plocha nádrže pri obci Horné Orešany.

b/ Kaprové rybárske revíry lovné – s režimom “chyť a pusť”

 • revír 2-4670-1- VN Dolné Dubové – vodná plocha nádrže pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové, miestny revír;

c/ Kaprové rybárske revíry chovné – zákaz lovu rýb

 • revír 2-2520-1-2 rybníky Horná Krupá - sústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá
 • revír 2-3270-1-2 vodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz.

d/ Lososové revíry – Pstruhové lovné

 • revír 2-0140-4-1 Blava č. 2 – čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodia Dubovského potoka od ústia po priehradové teleso VN Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene;
 • revír 2-2060-4-1 Parná č. 2 – čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z VN Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene.
 • revír 2-0422-4-1 Trnávka (Trnava) – Potok Trnávka (Trnava) od ústia do VN Boleráz (pri obci Bíňovce) po pramene.

Podľa nového zákona č.216/2018 Z.z. sa zakazuje v kaprových vodách (vodných nádržiach) lov všetkých rýb od 15.marca do 31 mája!

Článok II. Miestne úpravy

1. Ustanovenie hornej miery u kapra na 70cm!

V súlade s §12 ods.(7) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a na základe uznesenia Výročnej členskej schôdze 2018 č.8 písm. b) sa záväzne zavádza od 1.1.2019 na revíroch MsO SRZ Trnava horná lovná miera u kapra rybničného na hodnotu 70cm! Loviaci si tak môžu privlastniť kapra rybničného v dĺžke od 45cm do 70cm, pri ulovení kapra rybničného menšieho alebo väčšieho ako sú uvedené hodnoty, musí tohto kapra loviaci okamžite a s náležitou opatrnosťou pustiť naspäť do rybárskeho revíru.

2. Lov rýb na VN Dolné Dubové “chyť a pusť”

V súvislosti s tým, že VN Dolné Dubové je revírom s režimom bez privlastnenia si úlovku, výbor MsO SRZ dôrazne odporúča loviacim aby pri meraní a manipulácii s rybami používali podberáky s ramenami aspoň 80cm, špeciálne podložky pod ryby – povinná výbava, ktoré nepoškodia ulovené ryby a taktiež ošetrenie rýb dezinfekčnými prostriedkami!

V súlade s §9 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve sa zakazuje na revíroch “chyť a pusť” loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.

3. Dôležité zmeny v novom zákone!

Upozorňujeme členov na výrazné zmeny, ktoré vyplývajú z nového zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve, z ktorých vyberáme nasledovné:

ZAKAZUJE SA

* loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti a na prívlač od 15.marca do 31.mája,

* loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako10cm,

* loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1.januára do 31.mája

4. Nová povinná výbava rybára!

Podľa novej vyhlášky č.381/2018 loviaci pri love musí mať pri sebe:

- meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,

- uvoľňovač háčikov,

- primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte,

- pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb aj rybársku podložku.

Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

5. Najmenšia lovná miera rýb

Vo všetkých kaprových a pstruhových rybárskych revíroch je povolené privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú túto najmenšiu lovnú mieru: kapor rybničný 45 cm, amur biely 60 cm, lieň sliznatý 30 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm.

Najväčšia lovná miera: kapor rybničný 70 cm.

6. Určenie chránených rybích oblastí

Na všetkých kaprových rybárskych revíroch sú chránené rybie oblasti označené tabuľami na brehu a bójami prípadne tabuľami na vode. Hranica chránených rybích oblastí prebieha ako myslená kolmá čiara na protiľahlý breh.

7. Dodržiavanie poriadku na mieste lovu

Upozorňujeme na povinnosť správať sa pri vode v súlade s uznesením členskej schôdze MsO SRZ konanej v roku 2004, a § 14, ods. 18) vyhlášky 381/2018, ktorý znie: “Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie. Loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia”.

Tak ako v minulom roku aj v roku 2019 sa bude rybárska stráž zameriavať vo väčšej miere na dodržiavanie poriadku na lovnom mieste, pričom voči previnilcom bude vyvodená zodpovednosť v zmysle platnej rybárskej legislatívy!

8. Určenie hranice revíru

Stavebnou súčasťou vodnej nádrže je aj bazén do ktorého vyteká voda z vodnej nádrže, tzv. vývar. Preto je vývar súčasťou konkrétnej vodnej nádrže a vo vývare pre lov rýb platia také isté ustanovenia, ako pre lov rýb vo vodnej nádrži. Hranica rybárskeho revíru vo vodnej nádrži končí výtokovou hranou vývaru.

9. Lov detí v období letných prázdnin

Rozsah platnosti povolenia na lov rýb detí do 15 rokov sa v období letných prázdnin rozširuje aj na revíry v rozsahu platnosti povolenia plnoletej osoby, ktorá sprevádza dieťa. To znamená, že dieťa počas letných prázdnin môže loviť na revíroch danej organizácie, v ktorej má dospelý doprovod platné povolenie na lov rýb či na zväzových revíroch, pokiaľ je doprovod držiteľom zväzového povolenia na lov rýb. Množstvo privlastnených rýb ako aj možnosť lovu na jednu udicu zostáva rovnaké ako je definované vo vyhláške pre deti.

10. Zákaz púšťania privlastnených rýb

Zakazuje sa vracať naspäť privlastnené ryby, ktoré loviaci už odniesli z rybárskeho revíru. Tieto ryby strácajú prevozom ochranný sliz a taktiež energiu, čím sa stávajú náchylné na rôzne choroby a infekcie. Väčšina z týchto rýb postupne uhynie následkom týchto chorôb.

11. Označenie miest vnadenia a nahadzovania

Upozorňujeme, že v súlade s Vyhláškou 381/2018 Z.z. loviaci pri love môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.

12. Vjazd a parkovanie na ľavom brehu VN Buková

Ľavý breh VN Buková v smere toku leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chránaného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na takéto územia podľa uvedeného zákona platí zákaz vjazdu a státie akýchkoľvek motorových vozidiel. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii za splnenia nasledovných podmienok:

- Vozidlá členov MsO SRZ Trnava budú označené na viditeľných miestach povolením na vjazd MsO SRZ Trnava. Tieto povolenia na vjazd budú vydávané v kancelárii MsO SRZ Trnava a musia ich mať všetky vozidlá nachádzajúce sa v tejto lokalite! Vozidlá, ktoré nebudú označené vstupkami MsO SRZ Trnava budú zdokumentované príslušníkmi Policajného zboru SR a odstúpené na priestupkové konanie.

- Vjazd a státie sa povoľuje len na existujúcu komunikáciu. Loviaci musia odparkovať svoje vozidlá v tesnej blízkosti danej asfaltovej komunikácie a preniesť svoje náradie potrebné k lovu bez vozidla.

- Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku pri jeho činností súvisiacich s údržbou na vodnom toku.

- V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je povinný každý loviaci odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love vznikli.

- Karavany, obytné prívesy a ostatné stacionárne objekty musia mať platné povolenie od Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, o ktoré si majitelia musia požiadať na danom úrade. V prípade získania takéhoto povolenia musia byť tieto objekty umiestnené v tesnej blízkosti asfaltovej komunikácie a nie pri vodnej hladine! Tieto objekty nesmú zostať opustené, to znamená, že po ukončení lovu musia byť všetky tieto objekty bezodkladne odstránené!!!

Uvedená výnimka platí do 31.12.2019 a bude opätovne predĺžená iba v prípade splnenia spomenutých podmienok. Ak tieto podmienky nebudú plnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všekých motorových vozidiel a teda loviaci sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

UPOZORNENIE: Držitelia povolení na vjazd pre rok 2018 sú povinní zabezpečiť si nové povolenie na vjazd pre rok 2019!

Výbor MsO SRZ v Trnave