Slovenský rybársky zväz – MsO Trnava

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

NA ROK 2018

Vážení kolegovia rybári,

dostáva sa vám do rúk celoročný spravodaj našej organizácie, v ktorom výbor informuje svojich členov o celkovom dianí ako v minulom roku, tak i o plánovaných akciách, ktoré stoja pred nami rybármi v roku 2018. Nový informačný spravodaj sa vydáva každému členovi pri zakúpení povolenky v Dome poľovníkov a rybárov v Trnave a nájdete ho taktiež voľne dostupný v rybárskych potrebách v Trnave. Takouto formou distribúcie naša organizácia ušetrí viac ako 2000 eur, za ktoré môžeme nakúpiť napríklad až o 950kg kapra K3 viac ako doteraz.

Informačný spravodaj obsahuje všetky informácie o množstve ulovených rýb v roku 2016, informácie o množstve nasadených rýb za celý rok 2017, informácie o záveroch Členskej schôdze v roku 2017, ale ponúka aj dôležité informácie do roku 2018 ako napríklad platby pre členov, termíny výdaja povolení, termíny rybárskych pretekov a taktiež pozvánku na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 11.2.2018.

Výbor MsO SRZ Trnava si uvedomuje pomerne veľký rozsah tohto spravodaja, no jedná sa o dôležité informácie a preto žiadame všetkých členov, aby si uvedené informácie dôkladne prečítali a boli tak oboznámení s dianím v našej organizácii.

I. Vypúšťanie VN Boleráz

V roku 2016 podal Slovenský vodohospodársky podnik š.p. ako správca vodnej stavby VN Boleráz žiadosť na Okresný úrad v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie na krátkodobé úplné vypustenie VN Boleráz. Ako dôvody vypustenia boli uvedené:

- odťaženie sedimentov predovšetkým organického pôvodu (konáre) z predpolia dnového výpustu, ktoré boli zistné ešte v roku 2015 a ktoré znižujú kapacitu dnového výpustu,

- kontrola trvalo zatopených častí telesa hrádze, hradiacich konštrukcií a stavebných objektov vodnej stavby, s možnosťou operatívneho odstraňovania zistených nedostatkov.

Ako ďalej SVP uviedol posledné úplné vypustenie tejto nádrže sa konalo v roku 1996 pričom prípustný limit podľa manipulačného poriadku tejto vodnej stavby je najviac 20 rokov.

Okresný úrad v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie na základe pracovného stretnutia so všetkými zúčastnenými stranami schválil žiadosť SVP o vypustenie VN Boleráz pričom postupné vypúšťanie začne 01.09.2018 a celkové vypustenie je naplánované na druhú polovicu októbra 2018. Opätovné napustenie bude vykonané po dokončení všetkých potrebných úkonov a opráv zo strany SVP pričom napúšťanie by sa malo začať ešte na jeseň 2018. Vzhľadom na tieto skutočnosti stanovil výbor výkon rybárskeho práva nasledovne:

Od 01.09.2018 na VN Boleráz platí zákaz lovu rýb podľa §20 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

II. Členská schôdza 2017/2018

1. Dňa 12.2.2017 sa uskutočnila posledná Členská schôdza našej MsO SRZ. Na schôdzi sa zúčastnilo 260 dospelých členov. Schôdza prerokovala a schválila v uznesení: správy o činnosti výboru a kontrolnej komisie MsO SRZ za rok 2016, vyhodnotenie rozpočtu za rok 2016, rozpočet na rok 2017 a hlavné úlohy na rok 2017,

2. Členská schôdza v uznesení uložila výboru MsO SRZ:

 • Pokračovať v plnení uznesení č. B/6 a B/7 z VČS v roku 2002 o odkupovaní pozemkov na rybničnom hospodárstve v Hornej Krupej.
 • Prerokovať pripomienky a námety z členskej schôdze a tieto využiť vo svojej činnosti.

- Zrušiť uznesenie o zmene charakteru revíru Parná 2 zo pstruhového na kaprový z roku 2016  (za 241 hlasov – návrh bol prijatý) - uvedené do praxe ihneď.
- Organizovať brigády na čistenie brehov aj na tečúcich revíroch MsO SRZ  (za 221 hlasov – návrh bol prijatý) – uvedené do praxe ihneď, brigády na vodných tokoch začali ešte počas jarných mesiacov a pokračovali aj počas jesene.
-
Určiť v roku 2017 nové pravidlá na odmeňovanie členov RS – výbor MsO  (za 206 hlasov – návrh bol prijatý) – platné od 01.01.2018- bude uvedené do praxe od 1.1.2018 odkedy bude v platnosti nová smernica MsO SRZ pre členov RS.
-
Odporúčací charakter – neloviť na VN Horné Orešany v roku 2017 spôsobom na živú a mŕtvu rybku, prívlačou a na muchu (za 241 hlasov – návrh bol prijatý)- uvedené do praxe ihneď, na VN Horné Orešany boli vyvesené informačné tabule.
-
Zostatok financií za brigády z roku 2016 použiť na výlov VN Boleráz v roku 2018. (za 238 hlasov – návrh bol prijatý) - uvedené do praxe a uplatnené pri tvorbe rozpočtu pre rok 2018.

- Poveriť výbor MsO zapracovať pripomienky členskej základne do návrhu nových stanov SRZ (za 240 hlasov – návrh bol prijatý) - uvedené do praxe, výbor poslal Rade SRZ pripomienky k Stanovám SRZ.

Výbor prerokoval na svojej schôdzi dňa 14.3.2017 pripomienky a návrhy členov, ktoré odzneli v diskusii i uznesenie z členskej schôdze a prijal k tomu príslušné uznesenia. Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze sú uverejnené na webovej stránke.

3. Za dlhoročnú a obetavú prácu pre rybárstvo boli na členskej schôdzi boli v roku 2017 udelené vyznamenania spojené s finančnými odmenami:

 • Pochvalné uznanie za obetavú prácu v rybárstve

Dobšovič Peter, Drinka Marcel, Grman Tomáš, Hájiček Lukáš, Kubiš Pavol, Melicher Peter, Vykydal Ľuboš

 • Čestný odznak SRZ III. stupňa – bronzový – obdržal: Bugár Daniel
 • Čestný odznak SRZ II. stupňa – strieborný – obdržal: Branislav Hujsi
 • Čestný odznak SRZ I. stupňa – zlatý – obdržal: Ing. Glinda Ladislav
 • Medaila za vynikajúce zásluhy v rybárstve – obdržal: PaedDr. Čerešňák Vladimír

4. Nasledujúca Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 11.2.2018 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Pozvánka na Členskú schôdzu  je v závere tohto informačného spravodaja. Upozorňujeme, že Výročná členská schôdza v roku 2018 bude volebná a teda členovia budú môcť voliť nových členov do výboru MsO. Viac informácií o možnosti kandidovať za člena výboru nájdete na webovej stránke www.srztrnava.sk.

III. Úlovky v roku 2016 a zarybňovanie v roku 2017

1. Úlovky v roku 2016

Celkovo si trnavskí rybári v roku 2016 na revíroch MsO SRZ Trnava privlastnili 16 001 ks rýb s celkovou hmotnosťou 27 229,4kg a naše revíry navštívili celkovo 55 114 krát!  Na ostatných revíroch SRZ naši rybári ulovili 8396,53kg rýb!

Nakoľko tento spravodaj išiel do tlače ešte pred ukončením roka 2017, aktuálne úlovky za rok 2017 budú zverejnené po sčítaní (od februára 2018) na internetovej stránke www.srztrnava.sk a na informačných tabuliach MsO.

Sprav_kapor01

Kompletný prehľad o úlovkoch v roku 2016:

Tabulka_sprav_01Tabulka_sprav_02

2. Zarybňovanie v roku 2017

Ako sme vás už viac krát informovali, naša organizácie pracuje s novým modelom zarybňovania revírov pričom v jarnom zarybnení (tzv. dorybnení) sa vysádza cca 1/3 z celkovej ročnej násady a v štandardnom jesennom zarybnení zvyšné 2/3. Na obidve zarybnenia našzaryb_kapor01ich revírov sa výboru podarilo získať kvalitnú a hlavne zdravú rybu. Celkovo sme v roku 2017 zarybnili naše revíry 39 741,95 kg násadových rýb!

Nakoľko počas letných a jesenných mesiacov prevládal nedostatok povrchovej vody čo zasiahlo v najväčšej miere VN Boleráz, kde vyschli všetky prítoky a stav vody sa dostal na kritickú úroveň, tak v rámci ochrany rýb a ich dobrému zazimovaniu, výbor MsO rozhodol o nezarybnení tejto nádrže kaprom trojročným. Ten bude dodatočne v obmedzenom množstve vysadený na jar 2018.

Z odvodov za zväzové povolenia, ministerské povolenia a za návštevnosť v roku 2017 nám Rada SRZ v Žiline dodala na VN Bukovú 2558 kg kapra trojročného a 4000ks zubáča ročného, ktorého sme sa rozhodli vysadiť na VN Horné Orešany.

Celkovo sme v roku 2017 sme nakúpili 23 922kg kapra trojročného, 1 605 kg amura trojročného, 129,15 kg šťuky dvojročnej (cca 35-50cm) a 5 000 ks pstruha potočného Pp1 a Pp2 – 200 kg  cca 1 400 ks

Pstruhové revíry sme zarybnili takto:

 • · Blava 2 500 ks Pp1 a 700 ks Pp2
 • · Parná 2 500 ks Pp1 a 700 ks Pp2

Zarybnenie kaprom K3 tak prebehlo nasledovne:

—————————-JAR————–    JESEŇ

VN Boleráz K3                    2488 kg                    0  kg
VN Suchá nad Parnou K3 2150kg              6096 kg
VN Buková K3                    2180kg               6096 kg
VN Cífer K3                           331kg                  658 kg
VN Horné Orešany K3      2401kg              4230 kg

zarybnenie_2018

zaryb_kapor02zaryb_kapor03

IV. Výlovy v Hornej Krupej

1. V októbri 2017 sa uskutočnil i výlov chovných rybníkov v Hornej Krupej. Dlhodobo pretrváva nepriaznivý vplyv na produkciu výskytom volaviek popolavých a kormorána veľkého najmä v produkčnom období. Aj tu je vidieť aké obrovské škody spôsobujú rybárom volavky a kormorány. Snažíme sa bojovať s týmito predátormi a preto sme zakúpili delo na plašenie a taktiež rozmiestňujeme aj rôzne plašiče na vodnej hladine. Pre tieto dôvody sa taktiež snažíme chov rýb upraviť a zefektívniť tak, aby škody na rybách boli čo najmenšie.

Tento rok nám ešte viac uškodil nedostatok vody, kedy už od začiatku júla vyschol prítok do rybníkov, ktoré pomaly strácali vodu až sme museli pristúpiť k záchrannému výlovu dvoch rybníkov v predčasnom letnom termíne. Tento nepriaznivý vplyv výrazne negatívne ovplyvnil celkový výsledok chovu. Bohužiaľ prírodu a stav vody nedokážeme ovplyvniť, pevne však veríme, že budúci rok už nebude tak kriticky suchý ako bol rok 2017.

Celkovo sme na jeseň 2017 vylovili:

kapor jednoročný         920 kg,

kapor dvojročný     10 778,9 kg,

lieň dvojročný                  30 kg,

lieň generačný                70,1 kg

amur dvojročný           1 572 kg

šťuka dvojročná             11,8 kg

plotica                              72 kg

2. Celkový výlov činil 13 592,20 kg. Jarná násada bola 3 483,50 kg a čistá produkcia

10 108,70kg. Z vylovených rýb bolo použité na:

zarybňovanie VN Horné Orešany       4 686,4 kg

zarybňovanie VN Boleráz                   6 930,5 kg

zarybňovanie VN Parná                          247,5 kg

odpredaj Rada SRZ, Agrofarma          1 590,4 kg

komorovanie na rok 2017                             0 kg

nájomné, sponzorom, výslužka              137,4 kg

V. Platby členov v roku 2018

1. Rada SRZ Žilina ponechala pre rok 2018 ceny zväzových povolení ako aj ostatných poplatkov na úrovni v roku 2017. Pokračuje i rozdelenie miestnej a zväzovej “nálepky” čo v praxi znamená, že držiteľ miestneho povolenia si kedykoľvek (až do 31.8.2018) môže dodatočne dokúpiť zväzové povolenie – zväzovú “nálepku”. Výdaj povolení začne 2.1.2018 a bude trvať až do 31.8.2018.

a) ceny povolení

miestne povolenie kaprové                                                                                      46 €

miestne povolenie kaprové so zľavou /ženy, mládež/                                        43 €

miestne povolenie kaprové ZŤPS                                                                           33 €

miestne povolenie kaprové deti                                                                              14 €

miestne povolenie pstruhové dospelí                                                                    20 €

miestne povolenie pstruhové deti                                                                           15 €

zväzové povolenie kaprové dospelí - doplatok k miestnemu povoleniu 35 €

zväzové povolenie kaprové deti – doplatok k miestnemu povoleniu 10 €

zväzové povolenie lipňové vody - doplatok k miestnemu povoleniu 35 €

zvláštne zväzové povolenie na všetky lovné rybárske revíry SRZ                    520 €

hosťovacie povolenia jednodňové                                                                         10 €

hosťovacie povolenie týždňové                                                                             30 €

hosťovacie povolenie jednodňové na VN Dolné Dubové                                 15 €

hosťovacie povolenie týždňové na VN Dolné Dubové                                      40 €

hosťovacie povolenie jednodňové deti /mimo júl a august/                              2 €

hosťovacie povolenie týždňové deti /mimo júl a august/                                    5 €

hosť. pov. pre cudzincov a nečlenov SRZ jednodňové                                      20 €

hosť. pov. pre cudzincov a nečlenov SRZ týždňové                                           70 €

b/ ostatné platby členov

členský príspevok – dospelí, ZŤPS, dôchodci                                                    20 €

členský príspevok – mládež                                                                                 14 €

záloha za brigádu                                                                                                  20 €

zápisné dospelí                                                                                                      50 €

zápisné mládež                                                                                                       30 €

zápisné deti                                                                                                               7 €

príspevok na rybárske športy                                                                               1 €

príspevok na zarybnenie pri prestupe dospelí                                                 30 €

príspevok na zarybnenie pri prestupe mládež                                                 15 €

poplatok za vydanie povolenia na vjazd na ľavý breh VN Buková               1€

VI. Výdaj povolení v roku 2018

1. Predpokladaný začiatok predaja povolení na lov rýb na rok 2018 je od 02.01.2018 do 31.08.2018 v pracovných dňoch takto:

pondelok, utorok a streda                          7.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00 hod.

Štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú

piatok                                                            7.00 až 12.00 a 13.00 až 14.30 hod.

V čase od 02.01.2018 do 31.01.2018 a od 01.03. do 31.03.2017 sa budú vydávať povolenia v stredu do 17.00 h. / tel. číslo na MsO SRZ je 033/5511227.

2. PODĽA STANOV SRZ KAŽDÝ ČLEN JE POVINNÝ SPLNIŤ SI ZÁKLADNÉ ČLENSKÉ POVINNOSTI, t.j. ZAPLATIŤ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK A ZÁLOHU NA BRIGÁDU DO 31.3.2018.

Nesplnenie si týchto povinností znamená podľa stanov SRZ automatický zánik členstva v SRZ. Každý, kto si chce obnoviť členstvo v MsO SRZ po tomto termíne, je povinný postupovať tak ako pri vzniku členstva, teda okrem iného zaplatiť zápisné – dospelí 50 €, mládež 30 € a deti 7 €.

3. Pripomíname všetkým členom, že podľa vyhl. 185/06 Z.z. je každý loviaci povinný odovzdať v kancelárii MsO úplne vyplnený prehľad o úlovkoch vrátane sumarizácie úlovkov za rok 2017 a to v termíne do 15.1.2018 i v tom prípade, ak nemal žiaden úlovok. Tomu, kto si túto povinnosť nesplní, užívateľ revíru nevydá povolenie na lov rýb v nasledujúcom roku.

VII. Rybárske preteky v roku 2018

Tak ako po iné roky, aj pred otvorením hlavnej rybárskej sezóny 2018 sa uskutočnia tradičné rybárske preteky nasledovne:

 • Na VN Buková sa uskutoční IX. ročník pretekov o cenu Kameňolomu Buková dňa 1.5.2018 od 6.00 do 12.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 30.4.2018 od 10.00 hod do 20.00 hod. a 1.5.2018 od 4.30 hod. do vypredania. Štartovné je 10 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko, alko, stravu (cigánska, pstruhy,…).
 • Na VN Boleráz sa uskutočnia preteky dňa 12.5.2018 od 6.00 do 14.00 hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutoční v dňoch 11.5.2018 od 13.00 hod do 20.00 a dňa 12.5.2018 od 04.30.do vypredania. Štartovné je 10 €.
 • Na VN Cífer sa uskutočnia dňa 8.5.2018 preteky detí o Pohár starostu obce Cífer od 7.00. hod do 11.00 hod. Výdaj štartovných lístkov sa uskutoční dňa 8.5.2018 od 6.00 hod. Štart je zdarma.
 • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Carp Maratón v termíne 3.-6.5.2018. Preteky začínajú od štvrtka 3.5.2018 12.00 hod do nedele 12.00 hod. 6.5.2018. Loví sa systémom chyť a pusť  a dennej doby lovu podľa Vyhlášky 185/2006 04:00-24:00hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 1.1.2018. Štartovné je 150 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.
 • Na VN Suchá nad Parnou sa uskutoční X. ročník pretekov detí o Pohár starostky obce Suchá nad Parnou  dňa 5.5.2018 od 13.00. hod do 16.00 hod. Výdaj lístkov sa uskutoční dňa 5.5.2018 od 12.00 hod. Štart je zdarma. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možné zakúpiť občerstvenie nealko a stravu (cigánska, pstruhy,…).
 • Na VN Suchá n/P sa uskutoční XXV ročník pretekov o Putovný pohár primátora mesta Trnava dňa 6.5.2018 od 6,00 do 12,00 hod. Predaj štartovných lístkovsa uskutoční v dňoch 5.5.2018 od 11,00 do 20,00 hod. a 5.5.2018 o 0d 4,30 do vypredania. Štartobné je 10 €. Pred strážnym objektom MsO SRZ bude možnézakúpiť občerstvenie: nealko, alko, stravu / cigánska, pečené pstruhy …/.
 • Na VN Dolné Dubové sa uskutočnia kaprárske preteky dvojíc Carp Maratón Masters v termíne 10.-13.5.2018. Preteky začínajú od štvrtka 12.00hod 10.5.2018 do nedele 12.00 hod. 13.5.2018. Loví sa systémom chyť a pusť  a dennej doby lovu podľa Vyhlášky 185/2006 04:00-24:00hod. Predaj štartovných lístkov sa uskutočňuje od 1.1.2018. Štartovné je 250 €/ družstvo. Viac informácií na www.srztrnava.sk a na fb stránke SRZ.

Pretekov na VN Buková, VN Boleráz a VN Suchá n/P. sa môžu zúčastniť dospelí, mládež a deti. Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2014 sa všetky rybárske preteky konajú výlučne spôsobom “Chyť a pusť” bez privlastnenia si úlovku. Výnimkou sú detské preteky, kde si každé dieťa môže ponechať 1ks uloveného kapra. V rámci zatraktívnenia všetkých pretekov konaných v našej organizácii, budú lovné miesta na pretekoch extra zväčšené až na 5m i viac podľa prírodných podmienok. Podmienky a pravidlá pre lov sú pre všetkých rovnaké. Propozície pretekov budú zverejnené na informačných tabuliach MsO SRZ v Trnave, na vodných nádržiach a na internetovej stránke www.srztrnava.sk a budú aj súčasťou záznamu pretekára.

VIII. Organizačné záležitosti

1. Príjmanie nových členov

Výbor MsO SRZ vzhľadom na veľkosť členskej základne rozhodol, že aj v roku 2018 bude regulovať prijímanie nových členov tak, aby nebol výrazne prekročený stav dosiahnutý v roku 2017.

Prihlášky pre nových členov je možné si vyzdvihnúť v kancelárii MsO SRZ v čase od 02.12.2017 do 31.01.2018 alebo v Ryárskych potrebách Ryba na Trstínskej ulici alebo stiahnuť zo stránky www.srztrnava.sk. Vydanie prihlášky však neznamená, že záujemca bude prijatý za člena MsO SRZ v Trnave. O prijatí nových členov rozhodne výbor MsO SRZ v apríli roku 2018 podľa vývoja veľkosti členskej základne po absolvovaní školenia a skúšok.

2. Brigády v roku 2018

Brigády na rybničnom hospodárstve v Hornej Krupej sa začnú od 12.02.2018 do 25.03.2018 podľa počasia. Časť brigád sa bude sa uskutočňovať aj v pracovných dňoch, s tým, že počet brigádnikov bude limitovaný. Záujemcovia o odpracovanie brigády sa môžu prihlásiť u p.Trokana na čísle 0918/860 306. Aktuálne informácie o brigádach budú zverejnené na vývesných tabuliach v Dome poľovníkov a rybárov, v rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej ulici a na internetovej stránke MsO.

Výbor v roku 2018 vytvoril možnosť pre svojich členov odpracovať si svoju brigádu formou verejných brigád (jarná a jesenná). Brigády sa budú konať na každej vodnej nádrži v dvoch určených termínoch. Predbežné termíny sú nasledovné:

Revír                             Termíny brigád

VN Boleráz               7.4.2018,   10.11.2018

VN Buková               7.4.2018,   10.11.2018

VN Suchá n/P           8.4.2018,   10.11.2018

VN Dolné Dubové    8.4.2018,   10.11.2018

Tieto termíny budú zverejnené aj na internetovej stránke a na vývesných tabuliach v Dome poľovníkov a rybárov, v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej ulici. Počet brigádnikov si určí hospodár na každej vodnej nádrži podľa možností a preto sa záujemcovia o odpracovanie brigády musia prihlásiť u pomocníka rybárskeho hospodára danej vodnej nádrže. Termín brigády sa môže zmeniť vplyvom počasia o čom bude hospodár účastníkov včas informovať. Ďalšie termíny brigád na revíroch budú operatívne zverejňované podľa potreby na webovej stránke a na facebookovej stránke.

3. Vytvorenie kŕmneho miesta na VN Suchá nad Parnou

Výbor MsO SRZ Trnava rozhodol o dokrmovaní rýb na našich revíroch počas celého roka. Ide o krok, ktorým sa snažíme dochovať pre rybárov zdravú rybu v plnej kondícii a zabezpečiť tak zdravý vývin rýb v našich vodných nádržiach. Počas roka 2017 sa výboru podarilo celkovo skŕmiť viac ako 50 000 kg krmiva prevažne kukurice, pšenice, obilia a iného, čo sa takmer okamžite prejavilo aj na zvýšení priemernej hmotnosti ulovených rýb.

Vzhľadom na plán pravidelného kŕmenia na VN Suchá nad Parnou výbor rozhodol o vyhlásení časti tohto revíru za chovnú časť so zákazom lovu rýb aj v roku 2018. Jedná sa o úsek cca 100m na ľavej strane v smere toku od hrádze. Tento úsek je označený príslušnými tabuľami a žiadame rybárov aby rešpektovali zákaz lovu rýb v tomto úseku.

4. Výnimka na skorší lov kapra

Na požiadanie výboru MsO SRZ Ministerstvo životného prostredia SR povolilo výnimku na lov kapra v čase od 15.5.2018 do 31.5.2018 na všetkých vodných nádržiach, nie na vodných tokoch.

5. Výmenné hosťovacie povolenia

Ako po minulé roky bude mať naša MsO k dispozícii výmenné povolenia na všetky revíry vybraných ZO SRZ. Pre presný zoznam organizácií kontaktujte kanceláriu SRZ na čísle 033/5511227. MsO Hlohovec zrušila výmenné povolenia pre všetky organizácie a preto výmenné povolenia do Hlohovca nie sú viac k dispozícii.

Člen MsO SRZ Trnava si môže od 1.06.2018 zapožičať výmenné povolenie na sedem kalendárnych dní idúcich za sebou bezplatne. Vrátenie hosťovacích povolení sa deje vždy v pondelok. Pri oneskorenom vrátení výmenného povolenia je člen povinný uhradiť za prvý deň omeškania 2€ a za každý ďalší deň sumu 10 € ako za hosťovacie povolenie. V prípade, že člen povolenie nevráti vôbec ako aj v prípade straty, alebo krádeže nebude mu vydané povolenie na lov rýb v nasledujúcom roku.

6. Platnosť a rozsah povolení na lov rýb v roku 2018

V súlade s písm. c), ods.(2), § 8 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z. a uznesením členskej schôdze MsO SRZ Trnava číslo III./6, konanej dňa 9.2.2014 stanovila platnosť a rozsah povolení na lov rýb v rybárskych revíroch v užívaní MsO SRZ určená takto:

a/ miestne povolenie na lov rýb v kaprových vodách oprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku najviac 25 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý. Privlastnením si dvadsiateho piateho kusa niektorej z týchto rýb v akejkoľvek ich kombinácii PLATNOSŤ POVOLENIA KONČÍ – nie je možné vykonávať ďalší lov a to ani spôsobom chyť a pusť;

b/ zväzové povolenie na lov rýb v kaprových vodách oprávňuje držiteľa povolenia vydaného MsO SRZ Trnava privlastniť si v jednom kalendárnom roku v rybárskych revíroch v užívaní MsO SRZ Trnava najviac 25 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý a najviac 25 ks uvedených druhov rýb v rybárskych revírov iných ZO SRZ a Rady SRZ. Privlastnením si päťdesiateho kusa niektorej z týchto rýb v akejkoľvek ich kombinácii PLATNOSŤ POVOLENIA KONČÍ – nie je možné vykonávať ďalší lov a to ani spôsobom chyť a pusť;

c/ miestne povolenie na lov rýb v pstruhových vodách oprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku najviac 50 ks pstruha potočného alebo lipňa tymianového. Privlastnením si päťdesiateho kusa niektorej z týchto rýb v akejkoľvek ich kombinácii PLATNOSŤ POVOLENIA KONČÍ – nie je možné vykonávať ďalší lov a to ani spôsobom chyť a pusť;

d/ prekročenie rozsahu povolení na lov rýb sa považuje v súlade s ods.(1) § 10, zákona 139/2002 Z.z. za LOV RÝB BEZ POVOLENIA;

e/ držiteľ povolenia na lov rýb, ktoré stratilo platnosť je povinný odovzdať toto povolenie do 15 dní alebo do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka v kancelárii MsO SRZ Trnava alebo pri kúpe ďalšieho povolenia. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude loviacemu vydané ďalšie povolenie na lov rýb.

7. Platnosť a rozsah povolení po násade rýb

V súlade s písm. c), ods.(2), § 8 Vyhlášky č. 185/2006 Z.z. a uznesením členskej schôdze MsO SRZ Trnava číslo II./3, konanej dňa 15.2.2015 stanovuje rozsah platnosti miestneho povolenia na lov rýb na štyri kusy nasadených druhov rýb a to v termíne odo dňa jesenného povolenia lovu po zarybnení do 31.12. daného roku a takisto v termíne od 1.1. do 15.3. daného roku.

To znamená, že každý člen MsO SRZ Trnava a každý držiteľ miestneho povolenia MsO SRZ Trnava si po jesennom vysadení, napríklad kapra rybničného, môže privlastniť najviac 4ks tejto ryby v termíne do 31.12. daného roka. Taktiež si loviaci môže privlastniť najviac 4ks tejto ryby v termíne od 1.1. do 15.3. daného roka.

* body VIII/6 a VIII/7 majú odporúčací charakter

8. Poriadok a čistota na lovnom mieste

V súlade s ods. 13 § 14 Vyhlášky 185/2006 Z.z. je loviaci povinný udržiavať poriadok na lovnom mieste a v jeho okolí už pred začiatkom lovu, počas lovu a po skončení lovu. V roku 2018 sa budú opäť členovia rybárskej stráže v oveľa väčšej miere zameriavať práve na kontrolu poriadku na lovnom mieste aj vďaka novej technike, ktorú má k dispozícii rybárska stráž. Previnilci budú exemplárne potrestaní disciplinárnou komisiou.

Každoročne naša organizácia vynakladá tisíce eur na zber a likvidáciu odpadu, ktorý prinesú so sebou najmä rybári a ktorý si už so sebou nevedia odniesť preč. Bohužiaľ títo “rybári” si neuvedomujú fakt, že tieto smeti niekto za nich musí poupratovať a zlikvidovať. Samozrejme tento proces si vyžaduje finančné prostriedky, ktoré sa potom odoberajú z rozpočtu určenom na nákup rýb. Takže rybári bordelári okrádajú ostatných rybárov o nasadené ryby!

9. Povinná výbava rybára

Pripomíname členom, že v súlade s ods. 15 § 14 Vyhlášky 185/2006 Z.z. je loviaci povinný mať pri love meradlo, uvoľňovač háčikov a podberák. V tomto smere apelujeme na všetkých rybárov, že podberák je nutné pri podoberaní rýb aj používať. Ryba ťahaná na ostrých kameňoch či suchej zemine si oderie ochranný sliz, časom dostane zápal či pleseň, čo znamená s určitosťou úhyn! Preto odporúčame používanie aj podložiek pod ryby, ktoré ochraňujú ryby pred ich poškodením či dezinfekčné spreje na rany po háčikoch

10. Vjazd a parkovanie na ľavom brehu VN Buková

Ako sme vás už po minulé roky informovali, ľavý breh VN Buková v smere toku leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chránaného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na takéto územia podľa uvedeného zákona platí zákaz vjazdu a státia akýchkoľvek motorových vozidiel. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životnéprostredie v rozhodnutí č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii za splnenia nasledovných podmienok:

bukova_breh01

- Vozidlá členov MsO SRZ Trnava budú označené na viditeľných miestach povoleniami na vjazd MsO SRZ Trnava. Tieto povolenia na vjazd budú vydávané v kancelárii MsO SRZ Trnava a musia ich mať všetky vozidlá nachádzajúce sa v tejto lokalite! Vozidlá, ktoré nebudú označené povoleniami na vjazd MsO SRZ Trnava budú zdokumentované príslušníkmi Policajného zboru SR a odstúpené na priestupkové konanie.

- Vjazd a státie sa povoľuje len na existujúcu komunikáciu. Rybári musia odparkovať svoje vozidlá v tesnej blízkosti asfaltovej komunikácie a preniesť svoje náradie potrebné k lovu bez vozidla.

- Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku pri jeho činností súvisiacich s údržbou na vodnom toku.

- Členovia SRZ a držitelia povolení na lov rýb sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy zástupcov SVP, š.p. Bratislava týkajúce sa zabezpečenia vodohospodárskej prevádzky a na

požiadanie zamestnancov SVP sú povinní odstrániť svoje vozidlo z cesty.

- Majitelia vozidiel sú povinní správať sa v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, v zmysle ktorého nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

- V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je povinný každý rybár odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love vznikli.

- Karavany, obytné prívesy a ostatné stacionárne objekty musia mať platné povolenie od Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, o ktoré si majitelia musia požiadať na danom úrade. V prípade získania takéhoto povolenia musia byť tieto objekty umiestnené v tesnej blízkosti asfaltovej komunikácie a nie pri vodnej hladine! Tieto objekty nesmú zostať opustené, to znamená, že po ukončení lovu musia byť všetky tieto objekty bezodkladne odstránené!!!

Uvedená výnimka platí do 31.12.2018 a bude opätovne predĺžená iba v prípade splnenia spomenutých podmienok. Ak tieto podmienky nebudú plnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všekých motorových vozidiel a teda členovia MsO SRZ Trnava sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

UPOZORNENIE: Držitelia povolení na vjazd pre rok 2017 sú povinní zabezpečiť si nové povolenie na vjazd pre rok 2018!

11. Poskytnutie 2% z daní

Každý daňovník môže rozhodnúť o tom, komu má príslušný daňový úrad poukázať 2% z daní, ktoré už odviedol v roku 2017. Podielové dane môžeme použiť v roku 2018 najmä na činnosť s mládežou, jej výchovu a na ochranu rybárskych revírov (čistenie brehov a starostlivosť o ryby). Bližšie informácie ako aj tlačivo pre zamestnávateľa nájdete na internetovej stránke MsO SRZ, alebo vám ich poskytneme v kancelárii MsO SRZ.

12. Internetová stránka www.srztrnava.sk

Naša organizácia má zriadenú internetovú stránku www.srztrnava.sk. Veríme, že na nej, ako aj na zriadenej informačnej tabuli v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej ulici v Trnave, nájdete v priebehu roka aktuálne informácie zo života našej MsO SRZ. Privítame, ak nám zašlete svoje námety, návrhy a príspevky na spestrenie našej internetovej stránky.

Zapojiť sa môžete taktiež do aktívnych diskusií na našej facebookovej stránke MsO SRZ Trnava, kde zároveň pripájame vždy aktuálne dianie z našej organizácie. Svoje námety či postrehy môžete posielať aj na náš email:  srztrnava@srztrnava.sk .

Výbor MsO SRZ v Trnave želá všetkým členom v rybárskej sezóne 2018 príjemné chvíle strávené na rybárskych revíroch, veľa šťastia, zdravia, osobných a rybárskych úspechov.

***

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 11.02.2018 o 8.30 hod. / v nedeľu /

v aule Materiálovotechnickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie) s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2017

4. Plán hlavných úloh v roku 2018

5. Správa o hospodárení v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2017 a stanoviská k dokumentom predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze

9. Voľby členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ

10. Prestávka

11. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

12. Diskusia

13. Správa volebnej komisie o priebehu volieb

14. Uznesenie

15. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 9.00 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2018. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na členskej schôdze, ktorí dostanú zdarma miestne povolenie na lov rýb na kaprových vodách v roku 2018.

Výbor MsO SRZ v Trnave


*