www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Tak ako aj po minulé roky, aj pre rok 2022 je nevyhnutné pre vstup automobilom na ľavú stranu v smere toku VN Buková vlastniť povolenie na vjazd a státie. Pre členov MsO SRZ Trnava vydal takéto povolenie Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 30.12.2021 rozhodnutím sp. zn.: OU-TT-OSZP1-2021/030087-15, v ktorom rozhodol, že sa predlžuje platnosť rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt zo dňa 30.09.2014 v znení neskorších rozhodnutí do 31.12.2022 a upravil podmienky čítajte ďalej…

Vážení rybári,

dôkladne si prečítajte tento veľmi dôležitý oznam, ktorý sa týka VN Boleráz. 17.02.2022 začína výrub starých a poškodených stromov na pravej strane v smere toku VN Boleráz (tzv. Smolenická cesta). Nakoľko sa jedná o mimoriadne rozsiahly výrub, ktorý sa týka desiatok stromov, tak celý pracovný priestor bude označený výstražnými páskami. Na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku a v záujme predchádzaniu možných úrazov, vyzývame všetkých rybárov a návštevníkov vodnej nádrže aby sa riadili bezpečnostnými opatreniami a vyhýbali sa pracovnému priestoru vyznačenému páskami.

Výrub drevín by mal trvať do konca februára pričom v mesiaci marec budú prebiehať práce na spracovaní a odvoze drevnej hmoty. V záujme ochrany zdravia a z hľadiska bezpečnosti prosíme všetkých rybárov aby vykonávali lov rýb v iných častiach vodnej nádrže. Výrub drevín je realizovaný v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2021/003702-004 zo dňa 19.1.2021 a v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 94/2022 – PN spoločnosťou Bio Timber s.r.o..

výbor MsO SRZ Trnava

VN Boleraz

Sumarizácia

Zo začiatku nahadzovania úlovkov našich rybárov do elektronickej sumarizácie som sa ubezpečoval, že už na verejnosť z týchto tajov nič nezverejním.

Ale nedá mi to a na niečo predsa  len upozorním!

Zhrniem to do niekoľkých bodov

  • Našťastie podstatná časť našich rybárov rešpektuje dohodnutý spôsob vypisovania záznamu – veď na úvod pred prvou vychádzkou je vzor ako správne  zapísať príchod k vode i úlovok.
  • To si môžeme naštudovať dopredu!
  • vzor_86 čítajte ďalej…

Povolenia na rybolov a ostatné členské poplatky môžu členovia MsO SRZ Trnava uhradiť aj prostredníctvom internetu a to objednaním cez nasledovnú stránku:

https://povolenia.srztrnava.sk/


Objednanie je veľmi jednoduché pričom pozostáva z vyplnenia týchto údajov:

čítajte ďalej…

Na základe zverejnených propozícií dňa 15.01.2022 o 10:00 hod. začala registrácia na kaprárske preteky Kaprársky maratón a Kaprársky maratón MASTERS 2022, ktoré sa tradične konajú na VN Dolné Dubové. Nižšie sú zverejnené súpisky prihlásených družstiev, ktorým sa podarilo včas prihlásiť.

Krátka štatistika registrácie:

Výdaj povolení na rybolov pre rok 2022 ako aj odovzdávanie riadne vyplnených záznamov o dochádzke za rok 2021 začne od pondelka 03.01.2022 v Dome poľovníkov a rybárov na Vajanského 23 v Trnave. Prosím prečítajte si nasledujúce informácie:

- Pre maximálnu ochranu bude pred budovou domu rybárov MsO SRZ Trnava umiestnená zberná krabica na vhadzovanie RIADNE vyplnených záznamov o úlovkoch za rok 2021! Záznam o dochádzke treba odovzdať do 15.01.2022 aj v prípade pokiaľ v ňom nie je žiadny záznam!!!
- aktuálne sa pracuje na spustení online predaja s následným doručovaním prostredníctvom kuriérov GLS, o spustení systému budeme ihneď informovať.
- do spustenia online predaja bude predaj prebiehať tradične v kancelárii, ktorá bude otvorená nasledovne:
pondelok, utorok, streda 7:00-12:00 a 13:00-15:00 hod
štvrtok 06.01.2022 štátny sviatok – zatvorené!
piatok 7:00-12:00 a 13:00-14:30 hod

Po spustení online predaja sa otváracie hodiny kancelárie zmenia aby bolo zabezpečené riadne vybavovanie aj online objednávok!

135492279_10220596342073333_4235576869435588530_n
výbor MsO SRZ Trnava

Propozície + prihláška

PROPOZÍCIE

čítajte ďalej…

carp_mar22_titulPROPOZÍCIE + PRIHLÁŠKA

čítajte ďalej…

PF 2022

Bez komentárov

PF_ka22

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 10.4.2022 o 8.30 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie). Nakoľko sa bude jednať o výročnú schôdzu, budú sa konať aj voľby členov výboru ako aj členov kontrolnej komisie. Prihlášky za člena výboru a člena kontrolnej komisie ako aj ďalšie inštrukcie budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk od februára 2022.

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 10.04.2022 o 8.30 hod. / v nedeľu /

v aule Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici (Prednádražie)

s programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3. Správa o činnosti výboru za rok 2021

4. Plán hlavných úloh v roku 2022

5. Správa o hospodárení v roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 a stanoviská k dokumentom predložených výborom

7. Udelenie vyznamenaní

8. Schválenie volebného poriadku členskej schôdze

9. Voľby členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov na snem SRZ

10. Prestávka

11. Opakovaná prezentácia prítomnosti členov na členskej schôdzi

12. Diskusia

13. Správa volebnej komisie o priebehu volieb

14. Uznesenie

15. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod. do 8.30 hod. Členovia MsO SRZ sa pri prezentácii musia preukázať platným preukazom člena s nalepenou vlastnou fotografiou a členskou známkou za rok 2022. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť aj pridružení členovia, mládež, deti a pozvaní hostia.

Nakoľko sa jedná o volebnú schôdzu, tak každý dospelý člen má možnosť kandidovať za člena výboru alebo kontrolnej komisie. Prihlášky budú zverejnené na internetovej stránke srztrnava.sk aj s podmienkami kandidatúry. Pevne veríme, že sa nájdu zanietení rybári, ktorí budú chcieť pomôcť v ďalšom napredovaní našej organizácie!

Na konci členskej schôdze budú vyžrebovaní traja dospelí členovia – prítomní na členskej schôdzi, ktorí dostanú ZDARMA štartovný lístok na jedny tradičné rybárske preteky podľa výberu (VN Boleráz, VN Suchá nad Parnou, VN Buková) v roku 2022.

Výbor MsO SRZ v Trnave

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2022 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions