* revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany -  Leží asi 500 m severozápadne od obce Horné Orešany na potoku Parná, priamo na okraji Malých Karpát v krásnom lesnom prostredí.

proresany01

or01Od Trnavy je vzdialená 15 km. Má rozlohu 49 ha a zadržiava 3 milióny metrov kubických vody. Niekoľko rokov bola pre nezrovnalosti okolo malej vodnej elektrárne na minimálnej prevádzkovej hladine 16 ha. Negatívom na tejto nádrži je, že na brehoch pri nízkej hladine vyrástli náletové dreviny a pri zdvihnutí na plnú hladinu bol náletový porast zaplavený, čo robí rybárom vrásky pri rybolove. Zdolať veľkého kapra je ozajstné umenie a súhra viacerých šťastných okolností. O to viac je pekný úlovok cenený. Nádrž je po vypustení veľmi dobre zarybnená kaprom všetkých ročníkov – sťažené podmienky lovu tu určite spôsobia rast trofejných kusov nielen kapra, ale aj ostatných sprievodných rýb – lieňa, zubáča, šťuky, ostrieža. Vyskytuje sa tu aj pstruh potočný vo svojej jazernej forme.  Plotica a červenica dosahuje 25 – 30 cm. Pomocník rybárskeho hospodára je na tejto nádrži – Marcel JANÍČEK

*********************

* revír 2-4520-1-1 VN Boleráz - Rozprestiera sa 1 km severne od obe Boleráz, 14 km od Trnavy v smere na Senicu. Pritekajú do nej 3 potoky – Trnávka, Smolenický potok a Luhový potok s výskytom pstruha. VN Boleráz má rozlohu 80 ha a zadržiava viac ako 2,5 milióna metrov kubických vody. Slúži ako zásobáreň vody pre Chemolak Smolenice a firmu Dr. Oetker s.r.o. Boleráz. Od úpätia Malých Karpát je vzdialená len 3 km. Prvé zarybnenie sa začalo v roku 1966. V máji 1996 bola úplne vypustená a na jeseň toho istého roka znovu prvotne zarybnená. Znovu sprístupnená bola pre širokú rybársku verejnosť v roku 1999.

boleraz_01

boleraz_02

Vodná nádrž bola vypustená a veľmi rýchlo kvalitne zarybnená . Svedčí o tom aj množstvo ulovených kaprov za rok 2020 – 21 000 kg kapra o priemernej váhe 3,7 kg! v roku 2020 bola zvýšená ochrana dravých rýb. Malo to svoj význam a rybári sa môžu v novej sezóne potešiť aj nádhernými šťukami a zubáčmi.  Pekným úlovkom je aj plotica s priemernou veľkosťou 20-27 cm  a červenica aj nad 30 cm.

Pomocník rybárskeho hospodára – Jozef Janíček

*******************

* revír 2-4570-1-1 VN Buková – Leží v Malých Karpatoch 27 km juhozápadne od Trnavy v smere na Trstín. Slúži ako rekreačná nádrž a čiastočne na výrobu elektriny. Jej severozápadný cíp v časti ústia potoka Hrudky – je chránenou krajinnou oblasťou. Má rozlohu 28 ha. Prevažujúcou rybou je tu kapor, šťuka, zubáč, sumec. Z bielej ryby je tu zastúpený pleskáč, červenica, plotica, ostriež a na svoje by si prišli aj beličkári.

Revír je  v celozväzovej povolenke.

Dôležité upozornenie: Pre vjazd motorových vozidiel na ľavú stranu v smere toku je nutné vlastniť povolenie na vjazd a státie motorových vozidiel, ktoré vydáva MsO SRZ Trnava. Tieto povolenia je možné vyzdvihnúť v kancelárii MsO SRZ Trnava alebo u hospodára.

Vjazd s automobilmi na ľavú stranu VN Buková

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola udelená výnimka na vjazd a státie v tejto oblasti, ktorú našej organizácii vydal Okresný úrad v Trnave. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu s státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považuje za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie.

Po náročných, ale veľmi korektných rokovaniach bola výnimka udelená aj pre rok 2021, avšak podmienky povolenia na vjazd a státie sa upravili. Preto dôrazne upozorňujeme a vyzývame našich členov aby si tieto podmienky podrobne naštudovali a dbali na ich exaktné plnenie. Upozorňujeme, že povolenie na vjazd a státie bolo udelené len členom MsO SRZ Trnava (nie členom iných organizácií), čo sa bude pozorne sledovať kontrolou členských preukazov. Členovia iných organizácií v prípade záujmu o povolenie na vjazd musia adresovať svoje žiadosti na Okresný úrad v Trnave Odbor ochrany životného prostredia.

Presné znenie pravidiel je taktiež súčasťou zadnej strany samotného povolenia na vjazd, ktoré je možné vyzdvihnúť v cene 1euro v kancelárii MsO SRZ Trnava, v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej č.9 v Trnave a u hospodára VN Buková.

UPOZORNENIE: povolenie na vjazd bude vydané LEN na základe predloženia členského preukazu rybára!

Pravidlá povolení na vjazd a státie motorovými vozidlami na ľavú stranu VN Buková 2021:

- Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Trnave č.OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt oprávňuje toto povolenie ČLENA MsO SRZ TRNAVA na vjazd a státie s motorovým vozidlom na účelovú asfaltovú komunikáciu na ľavom brehu VN Buková v smere toku na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.- Povolenie na vjazd a státie platí len pre členov MsO SRZ Trnava (neplatí pre člena inej organizácie SRZ).

- Vjazd a státie sa povoľuje len na existujúcu asfaltovú cestu od lokality Breziny. Parkovanie vozidiel je možné len v tesnej blízkosti  danej asfaltovej komunikácie a to tak, že dve kolesá (jedno predné a jedno zadné) budú vždy stáť na asfaltovej komunikácii a zvyšné dve kolesá budú na priľahlej trávnatej ploche. Rybársku výstroj si rybár musí preniesť bez vozidla. Parkovanie vozidiel na trávnatých plochách a v blízkosti brehov vodnej nádrže je prísne zakázané! Zakazuje sa aj obchádzanie vozidiel po trávnatej ploche!

- Vstup karavanov, obytných prívesov, stacionárnych objektov a prívesných vozíkov s rybárskym člnom za účelom spustenia člna na vodnú hladinu je zakázaný! Prívesný vozík je povolený, ale musí zostať po celú dobu státia súčasťou jazdnej súpravy s motorovým vozidlom (prívesný vozík je zakázané oddeliť od motorového vozidla a presunúť ho k brehu vodnej nádrže).
- Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku (Slovenský vodohospodársky podnik – SVP, š.p.) pri jeho činnostiach súvisiacich s údržbou na vodnej nádrži.
- Členovia MsO SRZ Trnava sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy zástupcov SVP, š.p. Bratislava týkajúce sa zabezpečenia vodohospodárskej prevádzky a na požiadanie zamestnancov SVP sú povinní odstrániť svoje vozidlo z cesty.
- Majitelia vozidiel sú povinní správať sa v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, v zmysle ktorého nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je povinný každý rybár odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love a ich pobyte vznikli.
- Povolenie na vjazd musí byť umiestnené na jasne viditeľnom mieste v motorom vozidle (za čelným sklom). Vozidlá neoznačené Povoleniami na vjazd MsO SRZ Trnava budú zdokumentované príslušníkmi Policajného zboru SR a odstúpené na priestupkové konanie Okresnému úradu v Trnave.

Uvedené povolenie na vjazd platí do 31.12.2021. Iba v prípade plnenia vyššie uvedených podmienok pristúpi Okresný úrad k predĺženiu výnimky na vjazd a teda k vydaniu nového povolenia aj na ďalší kalendárny rok. Ak tieto podmienky nebudú splnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a teda členovia MsO SRZ Trnava sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

prbukova01

buk001

buk002Pomocníkom rybárskeho hospodára na tejto VN robí – Ľuboš Bošácky

**************

* revír 2-4600-1-1 VN Cífer – Pôvodom to bol rybník na južnom okraji obce Cífer, napájaný potokom Gidra. Má rozlohu 2 ha. VN je v súčasnosti dosť zanesená sedimentmi preto jej bežná hĺbka je cca 60 cm, len v časti výpuste má hĺbku okolo 1 metra. Prevažujúcou rybou je tu kapor, karas strieborný, šťuka, zubáč. Nevýhodou tejto našej najmenšej vodnej nádrže je zlý prístup k nej. Autom sa nedá vôbec a peši s problémami. Ak sa však už odhodláte navštívíť túto vodu, prekvapí vás čistota na brehoch, lavičky,výnimočné drevené sochy s rybárskou tématikou, chodníček a vysoké stromy okolo celej vody.

panorama2

ciferPomocník rybárskeho hospodára – Vladimír Gross

********************

* revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – Vodná plocha nádrže leží v katastri obce Suchá nad Parnou na jej západnom okraji. Z Trnavy je vzdialená 10 km smerom na Dolné Orešany a Častú. Na jej južnom sa rozprestiera záhradkársko-rekreačná oblasť Nové vinohrady a Sušiansky háj. Napája ju Podhájsky potok. Do užívania bola daná rybárom v roku 1980. Má rozlohu 40 ha a zadržiava 1,7 milióna metrov kubických vody. Slúži ako závlahová nádrž. V súčasnosti je veľmi dobre zarybnená. Hlavnou rybou je tu kapor od 45 -70 cm, zubáč, šťuka, ostriež, amur, pleskáč, karas a plotica a červenica.

sucha01

sucha02

sucha03

sucha04Pomocníkom rybárskeho hospodára – Martin Čambal