Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v  Trnave

Tlačivo v programe WORD si môžete stiahnuť : TU
Vajanského 23, 917 00 Trnava, tel./fax: 033/55 11 227, email: srztrnava@srztrnava.sk

Žiadosť na ustanovenie za člena rybárskej stráže

Dolu podpísaný ……………………………………………, narodený………………………., bytom ……………………………………., číslo OP:……………………….., člen SRZ od roku ……….., týmto žiadam v zmysle §21 zákona 139/2002 Z.z. za ustanovenie za člena rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie v Trnave.

Zároveň čestne prehlasujem, že spĺňam všetky nižšie uvedené zákonom predpísané náležitosti pre ustanovenie za člena rybárskej stráže:

a) dosiahnutie veku najmenej 21 rokov a zároveň členom SRZ najmenej 3 roky,
b) som občanom Slovenskej republiky,
c) nebol som právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti alebo v posledných troch rokoch nebol postihnutý za priestupok na úseku rybárstva,
d) som plne spôsobilý na právne úkony,
e) ovládam Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z. ako aj vykonávaciu vyhlášku č. 185/2006 Z.z..

Podaním tejto žiadosti nevzniká automaticky nárok na ustanovenie za člena rybárskej stráže.

V………………………, dňa……………………….

…………………………….
podpis