Po mesiacoch príprav nastal deň “D” aj pre vodnú nádrž Boleráz. Výbor ako aj my zodpovední za výlov sme dlhé týždne až mesiace pripravovali všetky podklady potrebné pre zabezpečenie bezproblémového a hlavne bezpečného výlovu ako pre naše ryby, tak hlavne pre pracovníkov výlovu. Nakoľko bezprostredne po výlove sa na sociálnych sieťach objavilo množstvo rozličných teórií o správnosti postupov pri výlove, tak v tomto článku vysvetlím každý jeden krok podniknutý pri výlove. S odstupom času a hlavne pri pohľade na celkové čísla najmä čo sa týka množstva, hodnoty vylovených a zachránených rýb treba konštatovať, že všetky rozhodnutia o ďalšom postupe pri výlove boli správne a zachránili tisíce kilogramov rýb, ktoré teraz môžu plávať v ostatných našich priehradách.

Vylov_bol_001Dôvod vypúšťania VN Boleráz

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP š.p.) požiadal Okresný úrad v Trnave – odbor starostlivosti o životné prostredie na úplné vypustenie VN Boleráz a to v rámci pravidelnej kontroly hrádze, dnových výpustí a ostatných zariadení, ktoré by prípadne mohli ohroziť protipovodňovú ochranu obyvateľstva. I napriek našej obrovskej snahe zamedziť kompletnému vypusteniu tejto vodnej nádrže, sa všetky nevyhnutné kontroly a opravy musia uskutočniť pri kompletnom vypustení VN Boleráz tak, ako je to uvedené v manipulačnom poriadku tejto nádrže o čom rozhoduje správca vodnej nádrže SVP š.p..

Vylov_bol_002Termín výlovu

Termín začatia prázdnenia nádrže ako aj približný termín výlovu bol stanovený na spoločnom rokovaní so zástupcami SVP š.p., Okresného úradu v Trnave, Vodohospodárskou výstavbou š.p., spoločnosťou Tate and Lyle Boleráz (bývalé škrobárne) a MsO SRZ Trnava v máji 2017 pričom finálny termín výlovu sa mal nakoniec určiť v lete 2018. Začiatok prázdnenia nádrže bol stanovený na 1.9.2018.

Neustále sme sledovali vývoj počasia a podľa extrémne teplého leta a opätovného nedostatku zrážok sme požiadali o presun výlovu na čo možno najneskorší termín. Taktiež sme požiadali o spomalenie rýchlosti vypúšťania nad rámec dohodnutého harmonogramu prázdnenia a to pre zabezpečenie maximálneho množstva vody pre ryby aby neprišlo k úhynom pre nedostatok kyslíka vo vode. Absolvovali sme viaceré rokovania, na ktorých vďaka ústupkom zo strany SVP nám bolo vyhovené v spomalení rýchlosti vypúšťania vody. Termín výlovu vodnej nádrže na neskoršie obdobie sme však už nedosiahli. Spoločnosť Tate and Lyle v Bolerázi má platné povolenie na odber vody pričom čerpá množstvo vody pre chod svojej výroby. Vzhľadom na to, že táto spoločnosť je závislá na vode z Bolerázu tak jej predstavitelia naplánovali viaceré odstávky a dovolenky pre svojich zamestnancov už mesiace vopred. Vzhľadom na tieto fakty nebolo našej žiadosti o presun výlovu na neskoršie obdobie vyhovené.

Podmienky počas výlovu VN Boleráz / VN Horné Orešany

Mnohí rybári porovnávajú výlov VN Boleráz s nedávnym výlovom na VN Horné Orešany. Medzi týmito výlovmi sú však diametrálne odlišné rozdiely. Výlovy sa síce konali približne v rovnakých termínoch no pri Bolerázi dosahovali vonkajšie teploty cez 20 stupňov pričom pri Orešanoch nám prial aj dážď s teplotami okolo 10 stupňov.

Oveľa horším faktorom však bolo množstvo vody a prítok čerstvej vody do priehrady. Množstvo vody pritekajúcej do priehrady nakoniec aj určilo spôsob a stratégiu výlovu. Nakoľko prítok do Horných Orešian sa pohyboval v rozmedzí 150-350l za sekundu, pri Bolerázi sa prítok ledva šplhal na úroveň 40-50l za sekundu. Pri takto slabom prítoku sme okamžite vylúčili lov sieťami na voľnej hladine. Pokiaľ by sme zatiahli sieťou na hladine, tak by sme zvírili obrovské nánosy na dne a bez čerstvej vody z prítoku by sme udusili drvivú väčšinu rýb mimo siete. Práve z tohto dôvodu sme povolali aj Dobrovoľné hasičské zbory z Bolerázu a zo Smoleníc, ktoré nám zabezpečovali každý deň kubíky čistej a čerstvej vody, v ktorej sme všetky vylovené ryby preplachovali čo významnou mierou dopomohlo k záchrane tisícok rýb.

Vylov_bol_004Vylov_bol_005Najhorším faktorom boli samotné nánosy bahna v blízkosti dnových výpustí a hrádze, ktoré sa podstatným spôsobom na Bolerázi zvýšili oproti výlovu v roku 1996 a ktoré boli neporovnateľne vyššie ako tomu bolo v Horných Orešanoch. S týmto je spojený aj sklon a spád medzi miestom náhonu do dnovej výpuste a miestom dopadu do vývaru. Kým v Orešanoch ryby dokázali nabrať ideálnu rýchlosť a splavilo ich všetky do vývaru, tak na Bolerázi zostávali desiatky rýb uväznené v dnových cestách pod stavidlom bez možnosti ich posunu a bez akejkoľvek ľudskej možnosti sa k nim dostať. Aj samotný pohyb pracovníkov pri nadhánaní rýb k výpusti hrádze predstavovalo nebezpečenstvo pre zdravie a život ľudí a preto po vykonaní nevyhnutných úkonov sme týchto pracovníkov ihneď stiahli z bahna preč. Ľudský život má predsa vyššiu hodnotu ako život akejkoľvek ryby.

V neposlednom rade treba spomenúť aj výrazný nezáujem a neochotu pomôcť na výlove od bežných rybárov. Takúto masívnu akciu nedokáže zvládnuť len výbor či členovia rybárskej stráže. Kým v Horných Orešanoch sa nám prihlásilo na pomoc pri výlove viac ako 30 dobrovoľníkov, tak pri Bolerázi sa celkovo prihlásilo dobrovoľníkov 9!!! Je neopísateľná hanba našej organizácie, že z 2700 dospelých členov je ochotných prísť a priložiť ruku k dielu iba žalostných 9 ľudí. Aj to z týchto 9 ľudí boli dvaja dôchodcovia, ktorí však absolútne nezaostávali za mladšími a treba sa pred nimi skloniť a poďakovať. Tí, čo máte dnes milión výhovoriek prečo ste nepomohli, sa radšej nad sebou zamyslite či ste správni rybári…

Naše priehrady nie sú rybníky

Všetky vyššie spomenuté fakty hovoria jasne a to, že naše priehrady nie sú chovné rybníky. A teda konštrukcia hrádze a dnových výpustí nie je žiadnym spôsobom pripravená na lovenie rýb tak ako tomu je pri chovných rybníkoch. Jednoducho povedané pri stavbe našich priehrad sa s nejakým budúcim výlovom rýb proste nepočítalo. Prívod vody, absencia pevného betónového loviska, možnosť absolútne presnej manipulácie s vodou ako aj ďalšie faktory nie je možné využívať na našich priehradách čím sa výlovy mimoriadnym spôsobom komplikujú a prinášajú so sobou mnohé riziká. Preto treba jednoznačne potvrdiť, že ako aj výlov VN Horné Orešany tak aj výlov VN Boleráz je jednoznačným úspechom!

Priebeh výlovu

Po dôkladnom prehodnotení všetkých vyššie spomenutých faktorov ako aj ich konzultácii s odborníkmi na chov a lovenie rýb sme zvolili jednoznačnú možnosť a to postupného prudkého spúšťania vody do vývaru priehrady a lovenie rýb v tomto priestore. Vzhľadom na pretrvávajúce podmienky bol tento krok jedinou možnosťou ako predísť veľkým stratám na rybej obsádke.

V utorok 16.10.2018 sme preto začali s pomalým znižovaním hladiny na tzv. kritickú úroveň, pri ktorej sa ryba bude koncentrovať na malom priestore a pri prudkom otvorení dnového hradidla sa prudko presunie masa vody spolu s rybami do vývaru priehrady. Pri postupnom znižovaní hladiny začala ryba inštinktívne plávať proti prúdu a nepomáhalo ani plašenie zo strany rozostúpených ľudí, ktorí obkolesili celú vodnú oblasť pred stavidlom hrádze. Okamžite sme zareagovali na túto situáciu a desiatky ľudí sa začalo brodiť hustým bahnom za účelom záchrany predovšetkým hospodársky cenných rýb ako zubáč, kapor, amur či sumec. Týmto rýchlym krokom sa nám okamžite podarilo zachrániť viac ako 1500kg rýb, u ktorých dominoval hlavne zubáč.

Vylov_bol_003

Nakoľko hladina vody dosiahla kritickú úroveň a nadalo sa čakať na vyzbieranie kompletne všetkých rýb (čo by trvalo hodiny možno aj dni), tak v rámci záchrany rýb pred stavidlom – tieto ryby sa už začali v teplom počasí otáčať bruchami hore, sme stiahli všetkých pracovníkov z bahna a začalo sa prudké spúšťanie do vývaru. Popri tom hasiči neustále striekali čerstvú vodu na ryby pred hrádzou aby tak zabezpečili dostatok kyslíka. Bolo a stále nám je nesmierne ľúto, že sme nedokázali zachrániť všetky ryby, ale jednoznačne sme uprednostnili hospodársky a športovo cennejšie druhy rýb pred pleskáčom, ktorí uviazol na okraji hladiny. Opäť sa opakujem, toto rozhodnutie bolo správne a zachránilo tisícky kilogramov cenných rýb! Treba zvýrazniť, že uhynutý pleskáč nemá takmer žiadnu trhovú hodnotu, nakoľko sa nejedná o žiadaného pleskáča vysokého, ale o jeho zdegenerovanú a zmutovanú formu, ktorá vznikla krížením viacerých druhov pleskáčov a inej bielej ryby.

Vylov_bol_008

V stredu 17.10.2018 sme sa všetci venovali odlovu rýb z vývaru priehrady. Neustále nás brzdilo brakovanie rýb, nakoľko sme počas výlovu zistili, že sa na Bolerázi vyskytuje nežiaduca biela ryba a karas v niekoľko násobne väčšom množstve ako sme pôvodne predpokladali. Pokiaľ by sme aj tieto ryby bez rozmyslu presunuli na ostatné naše revíry, tak by sme v podstate zabili danú priehradu a celý ekosystém v nej. Tisícky kilogramov pleskáčov a karasov výrazným spôsobom odoberajú živiny cennejším rybám ako je kapor či amur a bránia im tak vo vývoji a raste. Samozrejme určité množstvo aj týchto rýb nie je na škodu, ale pri tých množstvách ako sme vylovovali na Bolerázi je takýto stav neudržateľný a časom by kapry a iné cenné druhy doslova v takomto revíry hladovali a trápili sa.

Vylov_bol_011Úhyn rýb a jeho eliminovanie

Úhyn rýb je pri obdobných výlovoch absolútne bežným javom. Naše priehrady nie sú konštrukčne stavané pre hospodársky výlov rýb, nemajú vybudované lovisko, kde by sa ryby dali zloviť a keď k tomu ešte pripočítame obrovské nánosy bahna (miestami až 160cm) a nízky prítok vody, tak zistíme, že úhynu rýb sa nedá nikdy vyhnúť. Základom však je, že každý jeden z účastníkov spravil absolútne maximum pre minimalizovanie strát na rybách, sústredili sme svoju pozornosť na najcennejšie a najnáchylnejšie ryby, ktoré sme chceli zachrániť v čo najväčšom množstve a dnes niekoľko dní po výlove, môžem zodpovedne povedať, že táto úloha sa nám aj našťastie podarila. Aj napriek rôznym internetovým diskusiám za počítačmi doma v teplej obývačke, kde je každý múdry a každý jeden by bezpochyby daný výlov vykonal oveľa lepšie ako my. Keďže ale realita sa nekoná na diskusných fórach a  facebooku, ale v skutočnom priestore, nezostáva nám nič iné ako počúvať desiatky a stovky výhovoriek prečo sa tí najmúdrejší “rybári” nemohli na výlove zúčastniť.

Vylov_bol_006Vylov_bol_012Vylov_bol_010Čo sa stalo s vylovenými rybami

Opätovne sme zaznamenali útoky od jednotlivcov, ktorí nás obvinili z rozkrádania rýb. Tieto nezmysly a klamstvá sa absolútne nezakladajú na pravde a je smutné, že ich šíritelia si nedajú ani tú námahu aby si tieto informácie aspoň vopred preverili. Nakladanie a váženie rýb mali za úlohu členovia kontrolnej komisie MsO SRZ Trnava, ktorí sú absolútne nezávislí od výboru MsO. Každé jedno auto s rybami bolo riadne zdokumentované, boli mu vystavené riadne dodacie listy, ktoré si následne prevzali hospodári na revíroch. Každé auto s rybami bolo sprevádzané buď hospodárom, alebo členom kontrolnej komisie! Na sádky v Kamennom mlyne boli uložené najmä karasy a pleskáče, ktoré sme sa ešte pokúsili prečistiť hypermangánom, pričom sme následne našli odberateľov v okolitých rybárskych organizáciách, ktorí tieto ryby od našej organizácie odkúpili. Taktiež aj niektoré uhynuté ryby sme skladovali v Kamennom mlyne odkiaľ sa následne previezli do zoo. Kompletné rozdelenie rýb, ako aj množstvá nájdete v priloženej tabuľke. Najdôležitejší údaj však je, že sme zachránili   31 400,60 kg zdravých rýb, ktoré sme previezli do našich revírov pričom časť karasa sme odpredali okolitým organizáciám. Tieto zachránené ryby boli vyčíslené podľa oficiálneho cenníka Rady SRZ na hodnotu 94 489,20 eur. Podľa vyčíslenia v týchto cenách sme zachránili 85,17% rýb z celkovej obsádky.

Čo sa týka najväčších rýb tak na ich podrobnú dokumentáciu nebol ani čas ani priestor no spomeniem aspoň tieto:

kapor 15 kg,  amur 18 kg, sumec 58 kg,  zubáč 14 kg, šťuka 12 kg, úhor 115 cm

Vylov_bol_009Vylov_bol_007Vylov_bol_008Obrovským prekvapením pre každého jedného z nás bolo celkové množstvo vylovených rýb, ktoré výrazným spôsobom prekonalo všetky očakávania. Na základe výlovu v roku 1996 kedy bolo vylovených 31 593 kg a na základe výlovu VN Horné Orešany, kde sa vylovilo 21 486,50 kg rýb sme predpokladali tohtoročný výlov na úrovni cca 35 000 kg. Celkové množstvo sa však zastavilo na čísle 47 500,60 kg čo predstavuje viac ako dvojnásobok rýb ako boli v Horných Orešanoch. Taktiež mimoriadne pozitívnym signálom bola skladba vylovených ušľachtilých rýb. Vysokým podielom boli zastúpení nádherní kapry vo váhovej kategórii 3-5 kg, zubáče v dĺžkach najmä 65-85cm ako aj amury okolo dĺžky 70-80cm. Potvrdilo sa tak, že voda nikdy dopredu neukáže, aké poklady v nej plávajú! Tento výsledok je dôsledkom najmä kvalitného zarybňovania, ktoré sa posledné roky v našej organizácii uskutočňuje, ako aj vysokou úživnosťou tejto vodnej nádrže. Jej potenciál chceme ešte efektívnejšie využívať v budúcnosti a preto dôsledne pripravíme plán jej opätovného znovu zarybnenia. Pre čo najrýchlejšiu obnovu populácie zubáča, sme uložili na rybnom hospodárstve v Hornej Krupej 133 kg generačného zubáča, ktorého prevezieme naspäť na VN Boleráz po jej opätovnom napustení a budeme pokračovať v osádzaní hniezd v rámci podpory výteru tejto vzácnej ryby.

Tabulka_vylovBOL01Tabulka_vylovBOL02

Čo bude s priehradou ďalej

Povolenie na úplné vypustenie priehrady je platné do 10.11.2018. Od tohto dátumu by sa malo začať s jej opätovným napúšťaním. Do tejto doby pracovníci SVP š.p. vykonajú nevyhnutné opravy na dnových výpustiach, hradidlách a ostatných zariadeniach nachádzajúcich sa na hrádznom telese. Na základe rýchlosti následného napúšťania priehrady ako aj hydrologických pomerov určí výbor MsO SRZ Trnava plán zarybňovania a najmä to, či sa so zarybňovaním začne ešte v roku 2018 alebo na jar 2019. Predpokladaný začiatok rybolovu bol zatiaľ stanovený na 01.06.2020.

Záver

Na záver sa chcem úprimne poďakovať každému jednému účastníkovi výlovu, ktorý si oddrel výlov do bolesti každého svalu v tele. Bola to nesmierne ťažká práca a vďaka každému jednému zúčastnenému máme v našich revíroch prenesené tisícky krásnych rýb, ktoré môžeme loviť v nasledujúcich rokoch. Vďaka patrí spoločnosti Agrofarma Budmerice, ktorá výlov vykonávala a ktorej skúsenosti sa nedajú vyvážiť ani zlatom. Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným spolupracovníkom, vďaka ktorým sa podarilo zachrániť obrovské množstvo zdravých rýb a previezť ich do našich revírov, menovite:

Dobrovoľný hasičský zbor Boleráz

Dobrovoľný hasičský zbor Smolenice

pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, kancelária Trnava

pracovníci Okresného úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie

Tomáš Dobrovodský