DD Maraton 2023_2Propozície preteku Kaprársky maratón MASTERS Dolné Dubové 2023

Štartovné :

Štartovné je 350,- eur na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 19 – víťazné družstvo z roku 2022 MILDAMAR Team má garantovanú účasť aj v roku 2023.

Ak družstvo zruší svoju účasť po 01.04.2023 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim.

Registrácia začína 02.01.2023 a končí 15.01.2023 a to poslanou prihláškou na preteky@srztrnava.sk! Dňa 18.01.2023 prebehne losovanie 18 tímov spomedzi všetkých registrovaných tímov.

Okrem vecných cien prvé tri družstvá aj získajú finančné ocenenie v tejto výške:

 1. Poháre + Finančná odmena 1100e + vecné ceny + garantovaná účasť v roku 2024
 2. Poháre + Finančná odmena 750e + vecné ceny
 3. Poháre + Finančná odmena 550e + vecné ceny

4.-6. Pamätné plakety + vecné ceny od sponzorov

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou: pohár + vecné ceny od sponzorov

Harmonogram preteku :

Štvrtok 18.05. 2023

08:30 – 08:55    registrácia pretekárov

09:00 – 09:30    otvorenie preteku, losovanie poradia a losovanie stanovíšť

09:30 – 11:00     presun pretekárov na loviace stanovištia

12:00                 začiatok preteku

Nedeľa 21.05.2023

12:00       ukončenie preteku

12:45       vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Organizácia preteku:

 1. Súťažia dvojčlenné pretekárske tímy + pomocník. Každý tím môže celkovo loviť najviac na štyri prúty, každý opatrený najviac jedným nadväzcom s jednoháčikom bez obmedzenia dĺžky. Tím môže mať najviac jedného pomocníka, ktorý musí byť nahlásený organizátorom. Následne má pomocník rovnaké právomoci ako pretekár.
 2. Lov je povolený podľa zákona č. 216/2018 NONSTOP!
 3. Loví sa výlučne spôsobom na boilies a teda ako návnady a nástrahy je možné použiť výhradne iba boilies, pelety, method mixy a krmivá SPOLU V MAXIMÁLNOM MNOŽSTVE 50kg SPOLU na jeden tím! Použitie iných návnad a nástrah ako je partikel, rohlíkové nástrahy, extrudy, puffi, živé návnady a pod. je zakázané. Obaľovacie pasty je možné použiť len na nástrahu s háčikom. Nahadzovacie olovo nesmie byť obalené ani pastou ani krmivom či method mixom!
 4. Pre zvýšenie šancí na dosiahnutie záberov všetkých tímov je povinnosť používať na každom prúte zadné olovo BACKLEAD a to buď uväzovacie zadné olovo alebo nahadzovacie zadné olovo typu Flying Backlead alebo navliekacie priebežné zadné olovo, ktoré zanoria hlavný vlasec na dno.
 5. Návštevy počas preteku musia byť ohlásené organizátorom to iba počas dňa. Opustenie stanovišťa súťažiacim a opätovný príchod musí byť ohlásený organizátorom. Pri opätovnom príchode musí člen družstva umožniť prehliadku vozidla či tašiek rozhodcom. Pretekári a ich pomocníci nesmú opustiť stanovište v čase 22:00 – 06:00. Vjazd a pohyby s autami sú počas preteku ZAKÁZANÉ!
 6. Sondovanie dna pomocou echolotu a iných technických zariadení je zakázané. Vyvážanie, zanášanie a použitie plavidiel vrátane zavážacích lodiek je zakázané počas celej doby preteku. Bezdôvodné člnkovanie či plávanie je zakázané. Miesto lovu môže byť označené markerom, ktorý je umiestnený na samostatnom prúte. Na takomto prúte sa nemôže nachádzať plnohodnotná montáž s háčikom. Rozhodca má právo takýto prút kedykoľvek skontrolovať.
 7. Loví sa povolenými spôsobmi lovu (na ťažko) podľa zákona výlučne z brehu. Brodenie za účelom kŕmenia či nahadzovania je povolené a to buď do hĺbky vodného stĺpca 50cm alebo 5m od brehu. Brodenie do väčšej vzdialenosti ako 5m alebo väčšej hĺbky ako 50cm za účelom dlhších náhodov je zakázané! Pri zistení porušenia tohto pravidla bude najprv tím upozornený a v prípade opakovania automaticky diskvalifikovaný! Brodenie za účelom podoberania úlovku je povolené do nevyhnutnej vzdialenosti pre rýchle podobratie úlovku.
 8. Každé družstvo musí povinne mať vystuženú podložku pod ryby s bokmi aby ryba nevyskočila (prípadne vaničku), trojnožku na váženie rýb, podberák s rozmermi ramien minimálne 80×80cm, min. 3ks prechovávacích sakov (z toho aspoň 1ks plávajúci sak) na prechovanie ulovených úlovkov a váhu pre orientačné zváženie úlovku. Tieto doplnky budú kontrolovať rozhodcovia pred štartom preteku.
 9. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 10. V rámci šetrného zaobchádzania s ulovenými rybami je povolené ich sakovanie v nevyhnutne dlhom čase, pokiaľ nepríde rozhodca na jeho zváženie. Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne (budú chodiť v pravidelných rotáciách) a po odvážení sa ryba pustí šetrne naspäť. Posledné večerné váženie sa bude konať o 23:00hod, prvé ranné váženie bude od 6:00hod.
 11. V jednom saku sa môže naraz umiestniť najviac 2ks ulovených rýb.
 12. Pri vážení bude vždy prítomný rozhodca, loviaci a člen susedného tímu. Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom a pretekárom v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 13. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek rybárskej stráži – vyplývajúc zo zákona.
 14. Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste podľa platného rybárskeho poriadku. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva. Po skončení preteku je každé družstvo povinné upratať svoje lovné miesto a odniesť si všetky smeti so sebou.
 15. Kŕmenie pred začiatkom preteku je prísne zakázané! Kŕmenie je povolené od samotného začiatku preteku. Kŕmenie v čase 24:00 – 04:00 hod je zakázané!
 16. Súťažiaci v podnapitom stave, ktorí budú obťažovať susedné tímy budú okamžite bez predošlého upozornenia diskvalifikovaní!
 17. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu pokiaľ sa so susedným tímom nedohodnú inak. Sektory budú označené na brehu tabuľami a páskami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 18. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 19. Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 8000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 8000g = 8000 bodov. V každom tíme budú hodnotené ŠTYRI ryby s najväčšou hmotnosťou! Ohodnotené budú prvé tri tímy s najvyšším bodovým ohodnotením + pretekár s najťažšou ulovenou rybou.
 20. Ak súťažiaci porušia jedno z pravidiel 1 – 16, tak rozhodcovia môžu po vzájomnej porade dané družstvo vylúčiť zo súťaže.

Záverečné ustanovenia :

-  Pretekov sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahnu vek najmenej 15 rokov veku v deň konania pretekov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vlastniace platný rybársky lístok. Štartovací lístok v čase konania preteku nahrádza hosťovacie povolenie.

-  Usporiadateľ pretekov zostavuje zoznam prihlásených (vylosovaných) pretekárskych družstiev v poradí, v akom bolo uhradené štartovné na účet MsO SRZ Trnava alebo osobne v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej č.9 v Trnave do počtu 19 družstiev. Podľa tohto zoznamu sa následne v takomto poradí bude losovať poradie pre žrebovanie súťažných stanovíšť. Číslo účtu je: SK3509000000000045540000 (do poznámky treba uviesť názov tímu alebo mená súťažiacich).

-  Usporiadateľ dňa 18.01.2023 vylosuje 18 tímov spomedzi všetkých prihlásených tímov a týmto tímom mailom zašle potvrdenie o registrácii. Usporiadateľ oznámi prihláseným tímom, ktoré neboli vylosované túto skutočnosť mailom po losovaní zo všetkých prijatých prihlášok.

-  Za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.

-  Stravu si každý pretekár zabezpečuje individuálnou cestou.

-  Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečie.

-  Preteky sa uskutočnia za každého počasia s výnimkou živelných udalostí a prípadov, kedy zákon zakazuje lov rýb. V takomto prípade môže usporiadateľ konanie pretekov zrušiť a pretekárom vráti štartovné.

-  Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu riaditeľ preteku vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.

Prihlášku stiahnuť: TU

Prihlášku v pdf stiahnuť: TU


Bližšie informácie o preteku:

0917 699 072    Tomáš Dobrovodský