Tak ako aj po minulé roky, aj pre rok 2022 je nevyhnutné pre vstup automobilom na ľavú stranu v smere toku VN Buková vlastniť povolenie na vjazd a státie. Pre členov MsO SRZ Trnava vydal takéto povolenie Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 30.12.2021 rozhodnutím sp. zn.: OU-TT-OSZP1-2021/030087-15, v ktorom rozhodol, že sa predlžuje platnosť rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt zo dňa 30.09.2014 v znení neskorších rozhodnutí do 31.12.2022 a upravil podmienky výkonu povolenej činnosti podľa jestvujúcich podmienok, ktoré sú uvedené v samotnom Povolení na vjazd a Písomnom informovanom súhlase.

MsO SRZ Trnava je oprávnená podľa tohto rozhodnutia vydávať povolenia na vjazd len členom MsO SRZ Trnava. Ostatní členovia SRZ môžu požiadať Okresný úrad v Trnave o vydanie samostatného povolenia na vjazd. Podmienkou výdaja je teda preukázanie sa členským preukazom MsO SRZ Trnava a podpísanie informovaného súhlasu s potvrdením akceptácie podmienok vjazdu. Povolenia je možné vyzdvihnúť v Dome poľovníkov a rybárov počas úradných hodín alebo v Rybárskych potrebách Ryba na Trstínskej v Trnave.

Podmienkou vydania Povolenia na vjazd automobilom na VN Buková je akceptácia platných podmienok, súhlas s ich dodržiavaním a podpísanie uvedeného informovaného súhlasu:

MsO Trnava_informavany suhlas_191021

povolenie na vjazd VN Bukova 2022