Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola udelená výnimka na vjazd a státie v tejto oblasti, ktorú našej organizácii vydal Okresný úrad v Trnave. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu s státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považuje za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie.
Po náročných, ale veľmi korektných rokovaniach bola výnimka udelená aj pre rok 2021, avšak podmienky povolenia na vjazd a státie sa upravili. Preto dôrazne upozorňujeme a vyzývame našich členov aby si tieto podmienky podrobne naštudovali a dbali na ich exaktné plnenie. Upozorňujeme, že povolenie na vjazd a státie bolo udelené len členom MsO SRZ Trnava (nie členom iných organizácií), čo sa bude pozorne sledovať kontrolou členských preukazov. Členovia iných organizácií v prípade záujmu o povolenie na vjazd musia adresovať svoje žiadosti na Okresný úrad v Trnave Odbor ochrany životného prostredia.

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola Okresným úradom v Trnave udelená výnimka na vjazd a státie v tejto chránenej oblasti. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu a státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považujú za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie.

Bohužiaľ niektorí naši členovia neustále hľadajú spôsoby ako stanovené pravidlá obchádzať, nedodržiavať či úmyselne uvádzajú nesprávne informácie pri vystavovaní povolenia na vjazd. Po negatívnych skúsenostiach s našimi členmi Okresný úrad v Trnave sprísnil pravidlá a preto je výdaj Povolení na vjazd komplikovanejší a rybár musí vyplniť tlačivo o informovanom súhlase s pravidlami vjazdu a čestné prehlásenie o právnom vzťahu k motorovému vozidlu. Bez vyplnenia týchto listín nie je možné vydať Povolenie na vjazd a státie.

Upozorňujeme, že povolenie na vjazd a státie bolo udelené len členom MsO SRZ Trnava (nie členom iných organizácií), čo sa bude pozorne sledovať kontrolou členských preukazov. Členovia iných organizácií v prípade záujmu o povolenie na vjazd musia adresovať svoje žiadosti na Okresný úrad v Trnave Odbor ochrany životného prostredia.

PRAVIDLÁ VJAZDU A STÁTIA

1. Výnimka platí iba pre členov žiadateľa: Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Trnave, Vajanského 23, 910 00 Trnava. Výnimka sa nevzťahuje na žiadnych dočasných členov žiadateľa.

2. Žiadateľ vypracuje a doručí na ŠOP SR, Správu CHKO Malé Karpaty (email:peter.puchala@sopsr.sk) zoznam osobných motorových vozidiel, resp. ich EČV, ktoré budú oprávnené jazdiť a stáť na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v k. ú. Buková. Tento zoznam sa bude podľa potreby aktualizovať. Motorové vozidlo neuvedené na tomto zozname nie je oprávnené jazdiť a stáť podľa tohto rozhodnutia. Jeden člen žiadateľa môže do zoznamu uviesť iba jedno EČV, ktoré bude využívať pri výkone rybárskeho práva, a ktoré sa v prípade potreby môže v zozname meniť. Žiadateľ do tohto zoznamu uvedie len EČV motorového vozidla, pri ktorom mu jeho člen preukáže relevantný právny vzťah k motorovému vozidlu (vlastník vozidla, držiteľ vozidla, nájomca vozidla), príp. preukáže iný písomný doklad oprávňujúci užívanie motorového vozidla.

3. Jazdenie a státie s motorovými vozidlami sa povoľuje len na existujúcu príjazdovú asfaltovú cestu od lokality Breziny a na betónovú plochu pri tejto ceste. Státie, resp. parkovanie motorových vozidiel sa povoľuje tak, že dve kolesá (predné a zadné) budú vždy na asfaltovej ceste – priamo na asfalte a zvyšné dve kolesá môžu byť na priľahlej trávnatej ploche. Státie, resp. parkovanie všetkými štyrmi kolesami na trávnatej ploche sa nepovoľuje. Obchádzanie vozidiel po trávnatej ploche sa nepovoľuje, tiež sa nepovoľuje ani príjazd priamo k vodnej ploche.

4. V čase všeobecného zákazu lovu rýb v kaprových vodách v termíne 15.03.-31.05. v kalendárnom roku výnimka pre členov MsO SRZ Trnava neplatí a teda vjazd je zakázaný! (neplatí pri konaní rybárskych pretekoch)

5. Vstup karavanov, obytných automobilov, obytných prívesov, stacionárnych objektov a prívesných vozíkov umožňujúcich spustenie člnov na vodnú hladinu sa nepovoľuje.

6. Obmedzuje sa počet motorových vozidiel, ktoré v jednom okamihu budú na riešenej lokalite na 40 kusov. Počas hromadných podujatí – rybárskych pretekov je tento počet navýšený na 60 kusov. Žiadateľ je však povinný vždy pred takýmto hromadným podujatím upovedomiť ŠOP SR, Správu CHKO Malé Karpaty najneskôr 3 pracovné dni vopred emailom na: peter.puchala@sopr.sk o takomto podujatí a ŠOP SR s navýšením počtu musí súhlasiť. Na začiatku rybárskej sezóny (31.05. – 16.06. v kalendárnom roku) je povolených 40 kusov.

7. Výnimka sa vzťahuje iba na územie, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Jazdiť a stáť s motorovými vozidlami na územie s vyšším stupňom ochrany sa nepovoľuje.

8. Motorové vozidlá nesmú obmedzovať správcu toku pri výkone jeho činností súvisiacich s údržbou na vodnom toku, jeho pobrežných pozemkov, s povodňovou ochranou atď.

9. Členovia žiadateľa sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. týkajúce sa zabezpečenia vodohospodárskej prevádzky a na požiadanie jeho zamestnancov sú povinní odstrániť z cesty motorové vozidlo.

10. Majitelia motorových vozidiel sa musia správať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, v zmysle ktorého nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

11. V priestoroch ochranného pásma vodnej nádrže je každý rybár povinný odpratať a odniesť odpadky, ktoré pri love vznikli.

12. Žiadateľ je povinný informovať svojich členov, napr. formou zapracovania podmienok do miestneho rybárskeho poriadku MsO na VD Buková, o týchto podmienkach.

13. Výnimkou zostanú nedotknuté ustanovenia o druhovej ochrane podľa zákona.

Pre urýchlenie vybavenia Povolenia na vjazd a státie odporúčame stiahnuť si nasledovné tlačivá, vytlačiť ich a vypísané priniesť do kancelárie MsO SRZ Trnava


TLAČIVO INFORMOVANÝ SÚHLAS A ČESTNÉ PREHLÁSENIE JE MOŽNÉ STIAHNUŤ TU: