Slovenský rybársky zväz – MsO Trnava

Plán hlavných úloh výboru MsO SRZ v roku 2022

Vážené rybárky, vážení rybári,

dovoľte mi podeliť sa s Vami s plánom úloh práce, ktorý stojí pred budúcim výborom našej organizácie v roku 2022. Vo viacerých prácach a projektoch pokračujeme z predchádzajúcich rokov a niektoré nové projekty bude potrebné začať v tomto roku pričom budú pokračovať aj v rokoch nasledujúcich. Vybral som tie len niektoré okruhy, ktoré spomeniem v tejto správe.

Rekonštrukcie a zveľaďovanie majetku

Niekoľko rokov dozadu som na tomto mieste začal rozprávať o postupnom rekonštruovaní majetku našej organizácie. Najmä do budov a objektov sa dlhé roky výraznejšie neinvestovalo, čo sa samozrejme prejavilo na ich stave. Dnes môžem s radosťou konštatovať, že či samotný dom poľovníkov a rybárov alebo ďalšie naše objekty prešli výraznými zmenami, zlepšila sa najmä ich energetická hospodárnosť čo je ruka v ruke s úsporami na energiách. Tento rok sa pokračuje s kompletnou rekonštrukciou vnútornej časti strážneho objektu v Suchej nad Parnou, vybudovaním sociálneho zázemia, zateplení a v neposlednej rade aj výmene vonkajšieho oplotenia, ktoré už naozaj nerobilo dobré meno našej organizácii. V tomto smere musím veľmi pochváliť všetkých zúčastnených vrátane hospodára pána Čambála a viacerých členov súčasného výboru, ktorí sa podieľajú na obnove nášho majetku a výrazným spôsobom predlžujú jeho životnosť a samozrejme aj hodnotu. Aj v tomto smere sa približujeme do finále a stanovený cieľ v podobe obnovy jedného objektu v jednom roku postupne napĺňame a v roku 2023 je predpoklad rekonštrukcie strážneho domu na VN Boleráz.

Samostatnou kapitolou sú práce na chovných rybníkoch v Hornej Krupej, ktoré si vyžadujú neustálu opateru. Našťastie aj tu sa nám podarilo nájsť funkčný systém prác tak, aby sme nedopustili ich zanedbanie, ktoré by nás v konečnom dôsledku vyšlo ďaleko viac energie a aj financií pri dobiehaní zanedbaného. Starostlivosť o rybníky je tak na slušnej úrovni, podarilo sa vykonať viaceré opravy, úpravy, nakúpili sme zánovné stroje, ktoré už prinášajú svoje ovocie. Tento rok sme sa pustili aj do postupnej opravy pretekajúcich hrádzí a pevne verím, že v blízkej dobe bude minimálne jeden ďalší rybník pripravený na chov násadových rýb. Nedá mi však nespomenúť absolútnu neochotu pomoci zo strany našich členov. Príklad vyhlásenej brigády na 19. marca tohto roku kedy sa na brigádu na opravu loviska nahlásil iba jeden jediný náš člen, absolútne odzrkadľuje pohodlnosť, nezáujem a ignoráciu našich členov. Takéto zmýšľanie nedokážem pochopiť, nakoľko rybárstvo nepovažujem len za zábavu a odreagovanie, ale najmä za životný štýl. Pomoc na rybníkoch či priehradách by mala byť priorita číslo jedna pre každého rybára. Namiesto toho radšej hľadáme výhovorky a vinu neúčasti zvaľujeme na kohokoľvek a čokoľvek okolo nás. To je smutná realita dneška. Naše revíry potrebujú fyzickú starostlivosť, praktickú prácu a nie teoretické vypisovanie múdrych statusov na sociálnych sieťach.

Kultúrnosť prostredia pri vode

Tri roky dozadu sme na zasadnutí výboru riešili možnosť osadenia toaliet na brehoch našich vodných nádrží. Prevládal názor, že tieto toalety nemajú význam, nakoľko ich ľudia aj tak zničia. Dnes som veľmi šťastný, že väčšina z týchto toaliet prežila až doteraz. Čiže dobre slúžia svojmu poslaniu. Samozrejme nevyhli sme sa problémom ani v tomto smere, somár sa vždy musí nájsť a preto niektoré z toaliet skončili ako zdroj kuriva do pahreby či poslúžili na vybitie si zlosti nejakého „hrdinu siláka“. Nedokážem pochopiť zmýšľanie jedinca, ktorý zničí toaletu, ktorá slúži aj jemu samého na vykonanie základných ľudských potrieb. Každopádne ani ľudská hlúposť neodradzuje výbor a hospodárov vodných nádrží od pokračovania vo zvyšovaní kultúry pri vode, kultúrnosti prostredia a čistoty prírody v okolí brehov. Už čoskoro sa bude pokračovať v osádzaní ďalších toaliet, ktoré pevne verím, budú dobre slúžiť a rybári si budú vážiť ich prítomnosť. Ďalšie kusy tak pribudnú na VN Boleráz, VN Horné Orešany a VN Dolné Dubové. Pevne verím, že si tieto zariadenia budú rybári vážiť, dbať o ne a nenechajú ich zničiť rôznymi individuami.

Spolupráca so samosprávou

Po negatívnych signáloch vyslaných na adresu rybárov zo strany vedenia mesta Trnava sa javí iskierka nádeje úspešnej spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom. Počas osobného stretnutia s trnavským županom pánom Viskupičom som dostal prísľub naštartovania spolupráce s krajom ako aj možnosť čerpania fondov na vybrané projekty zamerané na rozvoj kraja. Začiatky bývajú ťažké a preto stále riešime ešte prekážky brániace úspešnému čerpaniu fondov, no pevne verím, že už čoskoro budeme môcť aj my rybári dokázať, že vieme pomôcť kvalite bývania v našom krásnom kraji a prispejeme k rozvoju nášho kraja. Keď odstránime tieto prekážky, tak už máme pripravený projekt zameraný najmä na vytvorenie informačnej infraštruktúry na našich vodných nádržiach, projekt náučného chodníka určeného nie len pre rybárov, ale aj návštevníkov a turistov. Ďalší projekt máme vytvorený a zameraný na podporu a rozvoj našich malých detských rybárov, ktorých potešíme rôznymi publikáciami s rybárskou tematikou, tričkami, nálepkami a ďalšími materiálmi.

Boj s nezáujmom

Žijeme veľmi zvláštnu dobu. Okolo domov si staviame vysoké ploty aby k nám domov nikto druhý nevidel, zatvárame rýchlo dvere aby na nás nikto náhodou nikto neprehovoril, sotva pozdraví sused suseda. A na rybách si radšej čo najďalej odsadneme od kolegu rybára, najlepšie aby s ním dotyčný nemusel prehodiť ani jediné slovo. Toto dobové správanie sa prejavuje na už spomínanej neochote a nezáujme aj v rybárskej tematike. Pre každého jedného z nás je na zamyslenie, či táto cesta je tá správna. Je na mieste dotaz na našich starších členov, ako si spomínajú na priateľské a medziľudské vzťahy 20, 30, 40 či viac rokov dozadu a ako oni samotní prežívajú dnešnú dobu. Každopádne najzásadnejšou úlohou, ktorá stojí nie pred novým výborom, ale pred každým jedným z nás, je úloha zmeny myslenia.  Z hľadania demagogických výhovoriek prečo sa rybárskej brigády nezúčastniť na myslenie ako môžem ja osobne prispieť k napredovaniu rybárstva, k napredovaniu kvality rybárskeho prostredia a ako môžem ja pomôcť ku kultúrnemu prostrediu v okolí našich revírov. Ono to nechce veľa, ono to chce len chcieť, vyvinúť aktivitu a vlastnú iniciatívu. Pokiaľ si myslíte, že starostlivosť o revíry, dokonalú čistotu revírov a vody plné rýb dokáže zabezpečiť niekoľko členov výboru, tak to ste na veľkom omyle. Je na čase aby sme sa konečne zobudili a začali byť samostatní, je čas hľadať spôsoby ako veci zlepšiť a nie ako ich teoreticky haniť od klávesnice z pohodlia domova. Práce je dosť, rybárov ochotných pracovať je však žalostne málo.

Myšlienok a nápadov je oveľa viac a pevne dúfam, že sa výboru podaria časom všetky pretaviť aj do reality. Do nadchádzajúcej sezóny 2022 prajem všetkým našim rybárom mnoho pohodových chvíľ strávených pri vode, prajem veľa ohľaduplnosti, rozvahy a pokoja, prajem veľa krásnych úlovkov, na ktoré budete dlho spomínať. Dúfam, že sa spoločne uvidíme aj na tradičných májových pretekoch a od 1. júna aj na brehoch našich revírov. Petrov zdar!

Mgr. Tomáš Dobrovodský

tajomník MsO SRZ

v Trnave