Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Trnave

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK NA ROK 2024

Článok I. Vymedzenie platnosti

1. Pre lov rýb na všetkých rybárskych revíroch MsO SRZ v Trnave platia všeobecne ustanovenia zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zákonov a Vyhlášky č. 381/2018 Z. z..

2. Tento miestny rybársky poriadok upravuje všeobecné zásady uvedené v predchádzajúcom  odstavci a platí pre:

a/ Kaprové rybárske revíry – lovné

 • revír 2-0130-1-1 Blava č. 1 – čiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach /cesta do EBO/
 • revír 2-0420-1-1 potok Dudváh č. 2a – čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po stavidlo pod diaľnicou pri obci Brestovany, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene. Zdieľaný revír s MsO SRZ Hlohovec, kde platia miestne povolenky MsO SRZ Trnava aj MsO SRZ Hlohovec ;
 • revír 2-0660-1-1 potok Gidra č. 1 – čiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene;
 • revír 2-2050-1-1 potok Parná č. 1 – čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín – rkm 23,6;
 • revír 2-4520-1-1 VN Boleráz (80 ha) – vodná plocha nádrže pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka a Luhového potoka od ústia po pramene;

Upozornenie: Na strane od polostrova – smolenická strana platí zákaz vjazdu a státia obytných prívesov a karavanov.

 • revír 2-4570-1-1 VN Buková (28 ha) – vodná plocha nádrže pri obci Buková, celozväzový revír; pre vstup s motorovým vozidlom na ľavú stranu vodnej nádrže v smere toku platí špeciálny režim, ktorý je definovaný v článku II. bod č. 13.
 • revír 2-4600-1-1 VN Cífer (2 ha) – vodná plocha nádrže v obci Cífer;
 • revír 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou (40 ha) – vodná plocha nádrže pri obci Suchá nad Parnou a Podhájsky potok od ústia po pramene; pre vstup s motorovým vozidlom na ľavú stranu vodnej nádrže v smere toku platí špeciálny režim, ktorý je definovaný v článku II. bod č. 14.

Upozornenie: Na strane od obce Košolná, teda na ľavej strane nádrže, v smere toku dbajte na zvýšenú pozornosť pred rizikom padajúcich konárov, najmä počas nepriaznivého počasia!

 • revír 2-4770-1-1 VN Horné Orešany (49 ha) – vodná plocha nádrže pri obci Horné Orešany.

b/ Kaprové rybárske revíry lovné – s režimom ,,chyť a pusť

 • revír 2-4670-1-4 VN Dolné Dubové (12 ha) – vodná plocha nádrže pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové, miestny revír;

Platí obmedzenie vzdialenosti zavážania nástrahy na lovné miesto pomocou rybárskeho člna a to na vzdialenosť 10 m podľa § 18 ods. 2 vyhlášky 381/2018 Z .z..(Zákaz zavážania nástrahy na lovné miesto nad vzdialenosť 10 m od miesta lovu.)

c/ Kaprové rybárske revíry chovné – zákaz lovu rýb

 • revír 2-2520-1-2 rybníky Horná Krupá (17 ha) – sústava siedmych rybníkov pri obci Horná Krupá
 • revír 2-3270-1-2 vodná plocha dvoch rybníkov pod stavidlom VN Boleráz.

d/ Lososové revíry – pstruhové lovné

 • revír 2-0140-4-1 Blava č. 2 – čiastkové povodie Blavy od cestného mosta v Jaslovských Bohuniciach po pstruhové hospodárstvo Dechtice a čiastkové povodia Dubovského potoka od ústia po priehradové teleso VN Dolné Dubové a Vrbovecký potok od ústia po pramene;
 • revír 2-2060-4-1 Parná č. 2 – čiastkové povodie riečky Parná od hate pri obci Zvončín – rkm 23,6 po hrádzu VN Horné Orešany, Podhájsky potok od ústia po výtok z VN Suchá nad Parnou a potoky Orešianka, Bohatá a Zabité od ústia po pramene.
 • revír 2-0422-4-1 Trnávka (Trnava) – Potok Trnávka (Trnava) od ústia do VN Boleráz (pri obci Bíňovce) po pramene.

Podľa zákona č. 216/2018 Z. z. sa zakazuje v kaprových vodách

(vodných nádržiach) lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája!

V tomto období je povolený lov rýb na vodných tokoch, ktoré sú kaprovými revírmi, s dodržaním individuálnej ochrany rýb.

Článok II. Miestne úpravy

1. Ustanovenie najväčšej lovnej miery u vybraných druhov rýb!

V súlade s § 12 ods. (7) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a na základe uznesenia Výročnej členskej schôdze 2018 č. 8 písm. b) sa záväzne zavádza na revíroch MsO SRZ Trnava najväčšia lovná miera (horná miera) u nasledovných druhov rýb:

kapor rybničný    – najväčšia lovná miera – 70 cm

lieň sliznatý          – najväčšia lovná miera – 40 cm

ostriež zelenkavý                – najväčšia lovná miera – 30 cm

***Loviaci si tak môžu privlastniť napríklad kapra rybničného v dĺžke od 45 cm do 70 cm, pri ulovení kapra rybničného menšieho alebo väčšieho ako sú uvedené hodnoty, musí tohto kapra loviaci okamžite a s náležitou opatrnosťou pustiť naspäť do rybárskeho revíru.

2. Najmenšia lovná miera rýb

Vo všetkých kaprových a pstruhových rybárskych revíroch je povolené privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú túto najmenšiu lovnú mieru:

kapor rybničný    – 45 cm

zubáč veľkoústy   – 60 cm

lieň sliznatý          – 30 cm

pstruh potočný     – 30 cm

3. Množstvo privlastnených úlovkov

Na základe smernice Rady SRZ o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov oprávňuje dospelého držiteľa povolenia na rybolov (miestneho alebo miestneho a zväzového dohromady) privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhokoľvek druhu z uvedených rýb, platnosť povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.

Upozornenie: Deti do 15 rokov si môžu privlastniť v jednom dni 1 ks z týchto druhov rýb: kapor rybničný, lieň sliznatý, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, šťuka severná, sumec veľký, boleň dravý, podustva severná, nosáľ sťahovavý, mrena severná, jalec hlavatý, lipeň tymiánový alebo 1 ks lososovitých druhov rýb (čiže napríklad 1 ks pstruha dúhového).

4. Lov rýb na VN Dolné Dubové ,,chyť a pusť

V súvislosti s tým, že VN Dolné Dubové je revírom s režimom bez privlastnenia si úlovku, výbor MsO SRZ Trnava dôrazne odporúča loviacim, aby pri meraní a manipulácii s rybami používali podberáky s ramenami dĺžky aspoň 80 cm, rybárske podložky pod ryby na to určené – povinná výbava, ktoré nepoškodia ulovené ryby a taktiež ošetrenie rýb dezinfekčnými prostriedkami!

***V súlade s § 9 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve sa zakazuje na revíroch ,,chyť a pusť loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.

5. Dôležité zákazy!

Upozorňujeme členov na výrazné zmeny, ktoré vyplývajú zo zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve, z ktorých vyberáme nasledovné:

ZAKAZUJE SA

* loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti a na prívlač od 15. marca do 31. mája,

* loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,

* loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája,

* poškodzovať plutvy a akýkoľvek spôsobom označovať ulovené ryby!

6. Povinná výbava rybára!

Podľa vyhlášky č. 381/2018 loviaci pri love musí mať pri sebe:

- meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,

- uvoľňovač háčikov,

- primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte,

- pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb aj rybársku podložku – v MsO SRZ Trnava je rybárska podložka povinná na všetkých kaprových revíroch pri love na položenú a plávanú.

Upozorňujeme, že rybárska podložka v rámci ochrany rýb musí jednoznačne byť podložka špeciálne určená pre uloženie rýb a musí byť počas lovu rozložená a pripravená na okamžité použitie (nie je zodpovedné používať ako podložky rôzne igelity, karimatky a podobné náhrady).

Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu o úlovkoch. Hmotnosť úlovku je povinný loviaci zapísať okamžite po zapísaní úlovku podľa skutočnej váhy úlovku alebo podľa prepočítavacej tabuľky!

7. Určenie chránených rybích oblastí

Na všetkých kaprových rybárskych revíroch sú vytýčené chránené rybie oblasti označené tabuľami na brehu a bójami, prípadne tabuľami na vode. Hranica chránených rybích oblastí prebieha ako myslená kolmá čiara na protiľahlý breh.

8. Dodržiavanie poriadku na mieste lovu

Upozorňujeme na povinnosť správať sa pri vode v súlade s uznesením členskej schôdze MsO SRZ Trnava, konanej v roku 2004, a § 14, ods. 18 vyhlášky 381/2018, ktorý znie: ,,Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie. Loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia.

Tak ako v minulom roku, aj v roku 2024 sa bude rybárska stráž zameriavať na dodržiavanie poriadku na lovnom mieste, premeriavanie dĺžok ulovených rýb a používanie rybárskej podložky a podberáka, pričom voči previnilcom bude vyvodená zodpovednosť v zmysle platnej rybárskej legislatívy!

9. Určenie hranice revíru

Stavebnou súčasťou vodnej nádrže je aj vývar (bazén), do ktorého vyteká voda z vodnej nádrže, tzv. vývar. Preto je vývar súčasťou konkrétnej vodnej nádrže a vo vývare pre lov rýb platia také isté ustanovenia ako pre lov rýb vo vodnej nádrži. Hranica rybárskeho revíru vo vodnej nádrži končí výtokovou hranou vývaru (bazéna).

10. Lov detí v období letných prázdnin

MsO SRZ Trnava sa v rámci podpory rybárstva u detí rozhodla, že počas letných prázdnin (júl – august) bude deťom, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov, vydávať hosťovacie povolenia jednodňové a týždenné zdarma. Deti musia mať toto hosťovacie povolenie vlepené v zázname o úlovkoch, pričom predajcovia hosťovacích povolení ich deťom počas letných prázdnin vydajú bezplatne.

11. Zákaz púšťania privlastnených rýb

Zakazuje sa vracať naspäť privlastnené ryby, ktoré loviaci už odniesli z rybárskeho revíru. Tieto ryby strácajú prevozom ochranný sliz a taktiež energiu, čím sa stávajú náchylné na rôzne choroby a infekcie. Väčšina z týchto rýb postupne uhynie následkom týchto chorôb. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, či označovať ulovené ryby pred ich pustením späť do revíru (napríklad označovanie značkou, páskou, elektronickým čipom, či strihaním a poškodzovaním plutiev a pod.).

12. Označenie miest vnadenia a nahadzovania

Upozorňujeme, že v súlade s vyhláškou 381/2018 Z. z. loviaci pri love môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.

13. Vjazd a parkovanie na ľavom brehu VN Buková

Ľavý breh VN Buková v smere toku leží na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na takéto územia podľa uvedeného zákona platí zákaz vjazdu a státia akýchkoľvek motorových vozidiel. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č. OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt udelil MsO SRZ Trnava výnimku na vjazd a státie motorových vozidiel na účelovú asfaltovú komunikáciu a betónovú plochu pri tejto komunikácii za splnenia nasledovných podmienok, ktoré sú špecifikované na zadnej strane povolenia na vjazd. Zároveň platí nasledovné:

- Uvedená výnimka platí len pre členov MsO SRZ Trnava! Pre členov iných organizácií nedostala MsO SRZ Trnava súhlasné stanovisko a preto im povolenie na vjazd nemôže vydať.

- Špecifikácia podmienok je uvedená na zadnej strane povolenia na vjazd, pričom členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú ich bezpodmienečne rešpektovať a dodržiavať.

- Rešpektovanie a dodržiavanie podmienok určených na zadnej strane povolenia na vjazd patrí medzi  základné povinnosti člena Slovenského rybárskeho zväzu uvedené v § 6 ods. 2 písm. c/ Stanov SRZ. Dodržiavanie  týchto podmienok  budú kontrolovať okrem polície aj členovia rybárskej stráže a v prípade ich porušenia,  konanie člena rybárskeho zväzu zakladá podozrenie z disciplinárneho previnenia v zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ Disciplinárneho poriadku SRZ a tieto veci budú odstúpené  na prejednanie disciplinárnej komisii MsO SRZ Trnava.

- V prípade vzniku škôd na majetku organizácie vyplývajúcich z nedodržania podmienok udelenej výnimky si MsO SRZ Trnava vyhradzuje právo ich v plnej výške vymáhať od člena, ktorého následkom konania  ku škode došlo, resp. na ktorého bolo povolenie na vjazd vydané.

Uvedená výnimka platí do 31.12.2024 a bude opätovne predĺžená iba v prípade splnenia podmienok uvedených na zadnej strane povolenia na vjazd. Ak tieto podmienky nebudú plnené, tak na celom ľavom brehu bude platiť zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a teda členovia MsO SRZ Trnava sa viac nedostanú s motorovými vozidlami do tejto časti vodnej nádrže.

UPOZORNENIE: Držitelia povolení na vjazd pre rok 2023 sú povinní zabezpečiť si nové povolenie na vjazd pre rok 2024!

14. Vjazd a státie na ľavom brehu VN Suchá nad Parnou

Vjazd motorovými vozidlami na ľavý breh VN Suchá nad Parnou v smere toku je možný prostredníctvom poľnej cesty vytvorenej medzi obcami Suchá nad Parnou a Košolná (pri druhej aleji stromov od obce Suchá nad Parnou smerom na obec Košolná). Táto poľná cesta je označená informačnou tabuľou pričom leží na pozemkoch obce Košolná a preto sa členovia MsO SRZ Trnava zaväzujú riadiť nasledovnými pravidlami vjazdu a státia na pozemkoch obce Košolná:

-         Vjazd na poľnú cestu je možný len pre členov MsO SRZ Trnava a to výhradne len za účelom výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri,

-         Členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú využívať pre vjazd motorovými vozidlami k rybárskemu revíru len existujúcu poľnú cestu, pričom za žiadnych okolností nebudú vchádzať a ani znehodnocovať priľahlé polia s úrodou poľnohospodárskych plodín,

-         Státie motorových vozidiel v blízkosti rybárskeho revíru je možné len takou formou, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu priľahlých poľnohospodárskych plodín,

-         V prípade nepriaznivého počasia (najmä výdatné dažde) sa zaväzujú členovia MsO SRZ Trnava opustiť pozemky v blízkosti rybárskeho revíru a poľnej cesty čo najskôr a to predovšetkým za účelom zamedzenia poškodenia poľnej cesty pri jej premočení ako aj pre zamedzenie prípadného znehodnotenia poľnohospodárskych plodín nasadených v blízkosti cesty vjazdom motorových vozidiel,

-         Členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú udržiavať čistotu a poriadok na poľnej ceste ako aj v blízkosti rybárskeho revíru a v prípade spozorovania znečisťovania tohto územia treťou osobou sa zaväzujú bezodkladne kontaktovať členov rybárskej stráže alebo príslušníkov štátnej polície na čísle 158,

-         V prípade vzniku škôd na majetku organizácie vyplývajúcich z nedodržania spomínaných podmienok si MsO SRZ Trnava vyhradzuje právo ich v plnej výške vymáhať od člena, ktorého následkom konania  ku škode došlo.

15. Vjazd a státie na ľavom brehu VN Dolné Dubové

Vjazd motorovými vozidlami na ľavý breh VN Dolné Dubové v smere toku je možný prostredníctvom poľnej cesty, ktorú našej organizácii vyčlenil súkromný poľnohospodársky podnik a preto sa členovia MsO SRZ Trnava zaväzujú riadiť nasledovnými pravidlami vjazdu a státia:

-         Vjazd na poľnú cestu je možný len pre členov MsO SRZ Trnava a to výhradne len za účelom výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri,

-         Členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú využívať pre vjazd motorovými vozidlami k rybárskemu revíru len existujúcu poľnú cestu, pričom za žiadnych okolností nebudú vchádzať a ani znehodnocovať priľahlé polia s úrodou poľnohospodárskych plodín,

-         Státie motorových vozidiel v blízkosti rybárskeho revíru je možné len takou formou aby nedochádzalo k znehodnocovaniu priľahlých poľnohospodárskych plodín,

-         V prípade nepriaznivého počasia (najmä výdatné dažde) sa zaväzujú členovia MsO SRZ Trnava opustiť pozemky v blízkosti rybárskeho revíru a poľnej cesty čo najskôr a to predovšetkým za účelom zamedzenia poškodenia poľnej cesty pri jej premočení ako aj pre zamedzenie prípadného znehodnotenia poľnohospodárskych plodín nasadených v blízkosti cesty vjazdom motorových vozidiel,

-         Členovia MsO SRZ Trnava sa zaväzujú udržiavať čistotu a poriadok na poľnej ceste ako aj v blízkosti rybárskeho revíru a v prípade spozorovania znečisťovania tohto územia treťou osobou sa zaväzujú bezodkladne kontaktovať členov rybárskej stráže alebo príslušníkov štátnej polície na čísle 158,

-         V prípade vzniku škôd na majetku organizácie vyplývajúcich z nedodržania spomínaných podmienok si MsO SRZ Trnava vyhradzuje právo ich v plnej výške vymáhať od člena, ktorého následkom konania  ku škode došlo.

16. Státie a parkovanie automobilov

Státie a parkovanie motorových vozidiel v blízkosti rybárskych revírov je možné LEN MIMO inundačného územia vodných nádrží (mimo zátopového pásma). Hranicu inundačného územia vodnej nádrže vyznačuje správca vodnej nádrže Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. na základe manipulačného poriadku danej vodnej nádrže.

Výbor MsO SRZ v Trnave