Rybárska stráž MsO SRZ Trnava

Rybárstvo je krásny šport plný oddychu, relaxu a súžitia s prírodou. Rybárstvo, tak ako aj iné odvetvia nášho života, má aj svoje dôležité pravidlá a zákony, ktoré je nevyhnutné dodržiavať aby si každý rybár mohol vychutnať pohodu rybačky. Práve kontrolou týchto pravidiel sú poverení členovia rybárskej stráže. Rybárska stráž je mimoriadne dôležitou súčasťou našej organizácie, ktorá pomáha odhaľovať nekalú činnosť pytliakov či nečestných taktiež “rybárov”, ktorí si športový rybolov mýlia so zárobkovou činnosťou a zdrojom obživy. Rybárska stráž každoročne funguje na našich revíroch s cieľom zabezpečiť poriadok a dodržiavanie rybárskych predpisov pod vedením veliteľa rybárskej stráže.
Rybárska stráž pôsobí v ucelených skupinách na jednotlivých revíroch v súčinnosti s príslušnými pomocníkmi rybárskeho hospodára a časť členov stráže je v tzv. lietačke, ktorá je priamo podriadená vedúcemu rybárskej stráže. Každoročne sa členovia rybárskej stráže zúčastňujú školení, kde sa oboznamujú s novými trendmi v oblasti legislatívy a boja s rybárskou kriminalitou. Rybárska stráž musí pri výkone svojej funkcie ovládať množstvo dôležitých informácii a na 100% musí mať preštudovaný zákon o rybárstve spolu s vykonávacou vyhláškou o rybárstve. Skôr než sa ktorýkoľvek rybár stane členom rybárskej stráže, musí prejsť ústnym pohovorom v rámci MsO SRZ Trnava, ktorá v prípade kladného hodnotenia vyšle tohto člena na dvojdňové školenie. Samotné školenie sa uskutočňuje v špeciálnom školiacom stredisku v Ivánke pri Dunaji pričom na záver školenia musia všetci zúčastnení zvládnuť záverečný test. Až na základe úspešného vykonania testu môže Okresný úrad ustanoviť uchádzača za rybársku stráž.

Funkcia rybárskej stráže nesie so sebou mimoriadne veľkú zodpovednosť a to hneď z viacerých pohľadov. Prvoradý je najmä fakt, že rybárska stráž vystupuje ako verejný činiteľ, taký istý verejný činiteľ ako členovia policajného zboru, mestskej polície či iných verejných orgánov. Podľa tohto musí rybárska stráž prispôsobiť aj svoje vystupovanie a jednanie. Na druhej strane si však treba uvedomiť aj správanie sa rybárov, ktorí sa často krát svojimi neuváženými slovami či činmi dostávajú do zbytočných problémov so zákonom. Treba si preto uvážiť svoje vystupovanie a jednanie s členmi rybárskej stráže. Veď oni si konajú svoju zákonnú povinnosť a snažia sa chrániť naše revíry a aj rybárov pred pytliakmi a zlodejmi.

Ak ste aj vy zanietený rybár, ktorému záleží na správnom smerovaní našej organizácie, dodržiavaní pravidiel a chcete sa aj vy spolupodieľať na odhaľovaní pytliakov a nespratníkov a zároveň ovládate zákon o rybárstve a ostatné rybárske predpisy a pravidlá, tak vás radi privítame medzi nami, strážcami našich revírov. Podajte si prihlášku za člena rybárskej stráže do 28.2. kalendárneho roka, absolvujte pohovor, školenie a skúšky a môžete aj vy prispieť k pohode na rybách pre nás všetkých, všetkých rybárov. Kompletné pravidlá a postupy rybárskej stráže zastrešuje Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže, ktorú vydala Rada SRZ Žilina a ktorú by mal ovládať každý člen rybárskej stráže. Preto odporúčame aby ste sa s ňou oboznámili aj vy a mali jasno v celej rybárskej problematike.

Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.    Zákon o rybárstve č. 139/02 Z.z. a vykonávacia vyhláška č. 185/2006 Z.z. priniesli v oblasti rybárskej legislatívy dotýkajúcej sa rybárskej stráže dôležité zmeny. Svojim obsahom nadviazali na novelu Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., ktorá v ustanovení § 310 nanovo upravila kritériá trestného činu pytliactva.
2.    Rada SRZ v súlade s § 21  ods.2  , písm. t) Stanov SRZ pre zjednotenie postupu, organizačných zložiek a orgánov SRZ pri aplikácii všetkých zákonných a vnútroorganizačných predpisov v praxi, pre zosúladenie postupu rybárskej stráže pri výkone jej činnosti a v záujme odstránenia nejasností pri výklade nových zákonných predpisov, vydáva túto smernicu.
3.    Podklady pre smernicu : (skratky v texte smernice)
a/  Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve (RZ),
b/  Vykonávacia vyhláška č. 185/2006 Z.z. vykonávajúca zákon o rybárstve (vyhláška),
c/   Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (TZ),
d/    Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (TP),
e/   Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (PZ),
f/   Občiansky zákonník (OZ),
g/    Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu (stanovy),
h/  Ústava Slovenskej republiky (ústava).

Článok II.
Ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže

A.    Postup pri ustanovení rybárskej stráže
1.    Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinnosťou užívateľa. Užívateľ je povinný navrhnúť obvodnému úradu životného prostredia pre každý rybársky revír rybársku stráž.
2.    Rybársku stráž ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa obvodný úrad životného prostredia , v obvode ktorého má užívateľ sídlo.
3.    Za člena rybárskej stráže môže byť ustanovený člen SRZ, ktorý
a)    dosiahol vek najmenej 21 rokov,
b)    je občanom Slovenskej republiky,
c)    nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti alebo v posledných troch rokoch nebol postihnutý za priestupok na úseku rybárstva alebo mu nebolo v posledných troch rokoch právoplatne uložené disciplinárne opatrenie,
d)    je plne spôsobilý na právne úkony,(má vydaný Občiansky preukaz)
e)    preukázal odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže,
f)    zložil pred obvodným úradom životného prostredia  sľub v tomto znení : „ Sľubujem, že budem vykonávať ochranu rybárstva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných právnych predpisov upravujúcich a ochraňujúcich výkon rybárskeho práva “
g)    písomne o to požiada užívateľa.
4.    Ak užívateľ nenavrhne obvodnému úradu životného prostredia  rybársku stráž pre rybárske revíry, ktorých je užívateľom, dopúšťa sa správneho deliktu podľa §40 ods.1 písm. a) RZ a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 3319,39 €. Ak túto povinnosť nesplní do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, obvodný úrad životného prostredia môže uložiť pokutu až do výšky 6638,78 €. Nesplnenie tejto povinnosti môže viesť až k odňatiu práva užívať rybársky revír.
5.    Výbor ZO SRZ (ďalej len výbor) pri výbere a schvaľovaní návrhu na rybársku stráž postupuje takto:
a)    pri prerokovaní písomnej žiadosti uchádzača o rybársku stráž zároveň preverí, či je uchádzač občanom  Slovenskej republiky, (písomnú žiadosť je možné nájsť na webovej stránke alebo priamo v kancelárii MsO). Žiadosti je možné podávať do 28.2. kalendárneho roka,
b)    či  dosiahol vek 21 rokov, či je členom zväzu najmenej tri roky a či počas tohto obdobia vykonával rybárske právo
c)    či je plne právne spôsobilý, t.j. či nebol súdom zbavený svojprávnosti,(či má vydaný Občiansky preukaz)
d)    vo výpise z registra trestov zistí, či nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z  nedbanlivosti
e)    na obvodnom úrade životného prostredia zistí či v posledných troch rokoch nebol postihnutý za priestupok na úseku rybárstva,
f)    v evidencii disciplinárnych opatrení a v členskej evidencii zistí či mu nebolo v posledných troch rokoch právoplatne uložené disciplinárne opatrenie,
g)    poverí komisiu zloženú z tajomníka, predsedu, veliteľa RS a ďalších 2-4 členov výboru, ktorá zabezpečí ústny osobnostný pohovor s uchádzačmi a zároveň posúdi osobnostné a povahové vlastnosti uchádzača, aké má morálne, charakterové vlastnosti, vzťah k ľuďom, prírode a rybám, zdravotný stav a fyzické predpoklady, povesť, či nejde o konfliktný typ osobnosti, či sa nejedná o člena s vulgárnym správaním, nadmerne požívajúceho alkohol, prípadne iné návykové látky, či nie je agresívny, psychicky labilný a nevyrovnaný. Komisia následne odporúči/neodporúči daného uchádzača na schválenie výboru MsO.
6.    Výbor po takomto zhodnotení uchádzača rozhodne, či uchádzač vyhovuje zákonným a osobnostným kritériám  a či žiadosť schváli.
7.    Schválenému uchádzačovi, po dohode s určenou vzdelávacou ustanovizňou, určí lehotu a termín, v ktorom absolvuje školenie a skúšku rybárskej stráže.
8.    Dokladom o úspešne absolvovanom školení je osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskej stráže, ktoré vydá vzdelávacia ustanovizeň.
9.    Výbor spolu s dokladmi preukazujúcimi občianstvo, vek, občiansku bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť a s fotografiou predloží návrh na ustanovenie uchádzača za člena rybárskej stráže pre príslušný/é/ revír/y/ okresnému úradu.
10.    Obvodný úrad životného prostredia určí termín, v ktorom uchádzač zloží sľub člena rybárskej stráže. Obvodný úrad životného prostredia  po zložení sľubu vydá členovi rybárskej stráže odznak s identifikačným číslom a preukaz rybárskej stráže.
11.    Výbor bezodkladne zabezpečí poistenie člena rybárskej stráže na prípad:
a)    škody, poškodenia zdravia alebo smrti spôsobenej členom rybárskej stráže pri plnení úloh podľa RZ, alebo v priamej súvislosti s ním,
b)    škody spôsobenej členom rybárskej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa RZ alebo v priamej súvislosti s ním s výnimkou škody spôsobenej osobe, ktorá svojim protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.
12.    Výbor vybaví ustanoveného člena rybárskej stráže donucovacími prostriedkami v rozsahu podľa rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia, pomôckami a potrebnými písomnosťami podľa tejto smernice.
13.    Výbor vedie evidenciu členov rybárskej stráže v rozsahu:
a)    priezvisko a meno,
b)    bydlisko,
c)    dátum narodenia a rodné číslo,
d)    dátum vydania a číslo preukazu rybárskej stráže,
e)    evidenčné číslo odznaku rybárskej stráže, ktoré je zároveň evidenčným číslom člena rybárskej stráže v tejto evidencii,
f)    rybársky/e/ revír/y/ pre ktorý/é/ je ustanovený,
g)    údaje o povinnom poistení,
h)    vydané donucovacie prostriedky, pomôcky a písomnosti,
i)    dátum vydania a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
j)    výsledky pravidelného preskúšania.
14.    Výbor z ustanovených členov rybárskej stráže zvolí vedúceho rybárskej stráže.
15.    Vedúci rybárskej stráže predkladá výboru návrhy uchádzačov za členov rybárskej stráže podľa ods. 5., tohto článku, a vo vzťahu k členom rybárskej stráže plní úlohy výboru podľa ods. 13. tohto článku.
16.    Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú na ustanovenie rybárskej stráže pre rybárske revíry, ktorých užívateľom je Rada SRZ s tým, že úlohy výboru plní Rada SRZ a úlohy vedúceho rybárskej stráže plní sekretariát Rady SRZ – oddelenie ekológie tečúcich vôd.
17.    Rada SRZ môže  navrhnúť na rybárske revíry v jej užívaní členov rybárskej stráže z radov ZO SRZ.

B.    Postup pri odvolaní rybárskej stráže
1.    Výbor pravidelne hodnotí výkon činnosti každého člena rybárskej stráže. V prípade, že člen rybárskej stráže:
a)    sám o to písomne požiada,
b)    prestane spĺňať podmienky uvedené v čl. II ods.3 písm. b) až d),
c)    porušil sľub,
d)    najmenej počas troch mesiacov bezdôvodne neplní úlohy rybárskej stráže, podá obvodnému úradu životného prostredia návrh na odvolanie člena rybárskej stráže.
2.    Člen rybárskej stráže môže písomne požiadať o svoje odvolanie z rybárskej stráže priamo obvodný úrad životného prostredia . Obvodný úrad životného prostredia môže aj bez návrhu užívateľa odvolať člena rybárskej stráže z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku pod písm. a) až c).
3.    Člen rybárskej stráže, ktorý bol odvolaný je povinný bezodkladne vrátiť obvodnému úradu životného prostredia preukaz a odznak rybárskej stráže a výboru donucovacie prostriedky, pomôcky a písomnosti, ktoré mu výbor vydal.
4.    Ak odvolaný člen nesplní povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, predsedníctvo výboru navrhne disciplinárnej komisii jeho disciplinárne stíhanie.
5.    Po odvolaní člena z rybárskej stráže výbor túto skutočnosť zaznamená v evidencii rybárskej stráže a zruší povinné poistenie odvolaného člena.
6.    Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú na odvolanie rybárskej stráže pre rybárske revíry, ktorých užívateľom je Rada SRZ s tým, že úlohy výboru plní Rada SRZ.

Článok III.
Náklady na činnosť rybárskej  stráže

1.    Náklady spojené s:
a)    odbornou prípravou členov rybárskej stráže,
b)    vykonaním skúšok a vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti člena rybárskej stráže vzdelávacou ustanovizňou,
c)    zistením bezúhonnosti člena rybárskej stráže,
d)    ustanovením rybárskej stráže okresným úradom,
e)    povinným poistením rybárskej stráže,
f)    vybavením rybárskej stráže donucovacími prostriedkami, pomôckami a písomnosťami,
g)    výkonom činnosti rybárskej stráže,
h)    odvolaním rybárskej stráže
znáša užívateľ rybárskeho revíru.
2.    Náklady spojené s výkonom činnosti rybárskej stráže na rybárskych revíroch v užívaní Rady SRZ znáša Rada SRZ. Rada SRZ znáša náklady aj na činnosť rybárskej stráže vykonávanú na revíroch v jej užívaní členmi rybárskej stráže, ktorí túto činnosť vykonávajú v súlade čl. II, časť A, ods. 17.

Článok IV.
Povinnosti rybárskej stráže

1.    Člen rybárskej stráže je povinný :
a)    nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa  preukázať preukazom člena rybárskej stráže,
b)    spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, najmä oznamovať im všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a odovzdávať im odňaté rybárske náradie a povolenie na rybolov,
c)    spisovať o odňatí rybárskeho náradia, rybárskeho lístka a povolenia na rybolov písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe. Zároveň je povinný odovzdať tieto spisové materiály v kancelárii MsO do 7 kalendárnych dní od ich vystavenia,
d)    oznámiť bezodkladne zistené závady, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a príslušným orgánom štátnej správy a v prípade možnosti vykonať opatrenia  na zabránenie šírenia choroby alebo úhynu rýb,
e)    sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje znečistenia a technické zásahy do tokov a zistené nedostatky oznámiť príslušným úradom štátnej správy,
f)    poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
g)    spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a bezodkladne oznámiť použitie donucovacích prostriedkov obvodnému úradu životného prostredia ,
h)    zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú ako aj osôb, proti ktorým zasahuje.
i)    dokonale poznať zákon o rybárstve, vyhlášku k zákonu o rybárstve a súvisiace právne predpisy, tieto smernice, rybárske poriadky rybárskych revírov, pre ktoré je ustanovený ako rybárska stráž a vnútrozväzové predpisy súvisiace s ochranou prírody a rybárskych revírov.
j)    plniť oznamovaciu povinnosť trestnej činnosti (viď stať o trestnej zodpovednosti RS).
k)    plniť oznamovaciu povinnosť nesplnenia povinnosti loviaceho uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo odmietnutie strpieť výkon jeho oprávnení.
l)    účasť sa pravidelných školeniach a skúškach odborných znalostí členov rybárskej stráže.

Článok V.
Práva rybárskej stráže

1.    Člen rybárskej stráže je oprávnený :
a)    kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, prezerať im rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby,
b)    vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že     osoba pácha trestný čin, správny delikt, priestupok alebo sa previnila,
c)    obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva, zisťovať jej totožnosť a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar policajného zboru,
d)    osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva prehľadať dopravný prostriedok a obsah vakov a tašiek, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich prepravujú neoprávnene nadobudnuté ryby, odnímať rybárske náradie, povolenie na lov rýb, rybársky lístok a úlovky,
e)    použiť donucovacie prostriedky,
f)    požadovať pomoc policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
g)    požiadať každého o pomoc v prípade ohrozenia života a zdravia alebo majetku, kto bol o takúto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
2.    Prehliadka podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie sledovať iný záujem ako zistiť, či sa v nich nenachádzajú neoprávnene nadobudnuté ryby.
3.    Každý je povinný v rybárskom revíri uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže, alebo strpieť výkon jeho oprávnení.

Článok VI.
Použitie donucovacích prostriedkov

1. Donucovacími prostriedkami sú :
a)    hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)    slzotvorné prostriedky,
c)    obušok,
d)    putá,
e)    služobný pes.
2.    Pred použitím donucovacích prostriedkov člen RS je povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.
3.    Použitie donucovacích prostriedkov prichádza do úvahy vo výnimočných, mimoriadne závažných prípadoch, keď boli vyčerpané všetky ostatné zákonné oprávnenia RS a tieto neviedli k výsledku. Aj vtedy treba pristúpiť k použitiu donucovacích prostriedkov tak, aby nedošlo k zbytočným zraneniam osôb, prípadne stratám na majetku. To platí najmä vo vzťahu k osobám uvedeným v ustanovení ods. 8 tohto článku.
4.    O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen RS podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne    neprimerané nebezpečnosti útoku.
5.    Člen RS je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok, aby :
a)    zabránil úmyselnému poškodzovaniu majetku užívateľa,
b)    zaistil bezpečnosť inej osoby, alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
c)    obmedzil osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
6.   Člen RS je oprávnený použiť putá :
a)    na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor, alebo fyzicky napáda člena RS, alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne poškodzuje majetok užívateľa, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila,
b)    na vzájomné pripútanie osôb uvedených v písm. a)
7.  Člen RS je oprávnený použiť služobného psa :
a)    aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)    na zabránenie úteku osoby, ak má byť takejto osobe obmedzená osobná sloboda,
c)    člen RS používa služobného psa s náhubkom, ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonania odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku,
d)    služobný pes musí zodpovedať kritériám zákona, najmä musí absolvovať predpísaný výcvik a podrobiť sa príslušným skúškam, musí byť pod pravidelnou veterinárnou kontrolou a mať o tom príslušné doklady.
8.    Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným   postihnutím a proti osobe mladšej ako 15 rokov, je člen RS oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen RS oprávnený použiť iba vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb, alebo vlastnej osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku užívateľovi a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
9.    Uvedené oprávnenia možno využiť výlučne na rybárskych revíroch a v súvislosti s výkonom       ochrannej a kontrolnej funkcie RS.
10.    Každý, osobitne potom člen SRZ, príslušník Policajného zboru, prípadne Mestskej polície je povinný vyhovieť žiadosti zasahujúceho člena RS o poskytnutie fyzickej a materiálnej pomoci. Odmietnuť takúto pomoc možno len v celkom výnimočných prípadoch ohrozenia (reálneho) vlastného života, zdravia, prípadne iných závažnosťou zodpovedajúcich okolností, vrátane ohrozenia života a zdravia blízkych osôb (t.j. rodinných príslušníkov a na ich úroveň postavených osôb).
11.    Člen rybárskej stráže o použití donucovacích prostriedkov spíše úradný záznam, ktorý je povinný spísať vždy a bezodkladne po použití týchto prostriedkov. Okrem identifikačných údajov (dátum, miesto, čas, číslo revíru, mená zúčastnených osôb, identifikačné číslo člena RS), musí záznam obsahovať druh použitého donucovacieho prostriedku, dôvody jeho použitia, spôsobené následky a spôsob ich odstránenia. Vzor úradného záznamu je v prílohe č. 2 tejto smernice. Spísaný záznam bezodkladne doručí obvodnému úradu životného prostredia opis výboru .
12.    Nedôvodné použitie povolených a použitie nedovolených donucovacích prostriedkov alebo ich zneužitie, zakladá dôvody trestnej zodpovednosti člena RS.

Článok VII.
Posudzovanie porušovania predpisov

1.    Na vyvodenie záveru, či v konkrétnom prípade ide o trestný čin alebo nie, stačí dôvodné podozrenie, nie istota. Takýto záver treba v prípade potreby obhájiť v následnom preverovaní, prípadne trestnom konaní, osobitne keď došlo k zásahu do osobnej slobody alebo majetku podozrivého.
2.    Len pri takomto dôvodnom podozrení možno uplatniť oprávnenia týkajúce sa obmedzenia osobnej slobody, zisťovania totožnosti páchateľa, predvedenia na útvar PZ, prehliadky motorového a iného vozidla, odňatia rybárskeho náradia, úlovkov a osobitne povolenia na rybolov a rybárskeho lístka.
3.    Aj pri skutočne dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu nemožno porušovať ľudskú dôstojnosť podozrivého ale ani vlastnú dôstojnosť člena RS.
4.    Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone.
5.    Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v  inom zákone ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo trestný čin.
6.    Prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a čo najrýchlejšie ich vybavovať, pritom sú povinní poučiť oznamovateľa o zodpovednosti za vedome nepravdivé údaje, a ak o to oznamovateľ požiada, do jedného mesiaca od jeho oznámenia upovedomiť ho o prijatých oznámeniach .

Článok VIII.
Trestný čin

A.    Trestný čin pytliactva
1.    Trestného činu pytliactva sa dopustí:
a)    osoba, ktorá sa pri love rýb nepreukáže platným rybárskym lístkom a povolením na lov   rýb súčasne,
b)    osoba, ktorá loví ryby v čase ich ochrany, alebo zakázaným spôsobom,
c)    osoba ktorá ukryje, prechováva alebo na seba alebo iného prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené.
2.    Za lov zakázaným spôsobom sa považuje najmä:
a)    lov výbušnými, otravnými a omamnými látkami,
b)    lov harpúnami, bodcami,
c)    lov udicami bez prútov,
d)    lov strelnými zbraňami,
e)    lov pod ľadom,
f)    lov na šnúry,
g)    lov podsekávaním a lov do rúk a ôk,
h)    zber akýchkoľvek ikier,
i)    lov elektrickým prúdom,
j)    nočný lov za pomoci na lov určeného svetelného zdroja,
k)    lov lapadlami, košmi, vršami a podobnými zariadeniami,
l)    lov čereňmi s väčšou plochou než 1 m2,
m)    lov v rybovode a vyznačenom úseku nad a pod ním,
n)    lov do stálych zariadení na lov rýb,
o)    lov do sietí všetkého druhu,
p)    zabraňovanie ťahu rýb proti vode,
q)    lov na miestach nahromadenia rýb pri mimoriadnych situáciách, nerese a na zimoviskách,
r)    vypustenie, odrazenie alebo odčerpanie vody,
s)    lov pri vodohospodárskych stavbách vo vzdialenosti bližšej od telesa hrádze alebo hate ako je vyznačená na tabuli (to sa týka aj objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, technických zariadení, plavebných, závlahových a odvodňovacích kanálov),lovu z plavidiel a plávajúcich technických zariadení na uvedených miestach a to i počas ich výstavby
t)    lov v plavebných komorách,
u)    lov z cestných a železničných mostov a lávok pre peších,
v)    lov na zaplavených pozemkoch pri povodni a bránenie návratu rýb do rybárskeho revíru
w)    lov v chránených rybárskych oblastiach.
x)    lov v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb,
y)    lov mimo ustanoveného denného času lovu rýb,
z)    privlastňovanie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet,
aa)    začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a skončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu,
bb)    lov v čase ochrany rýb na pstruhových, lipňových a kaprových vodách.
cc)    lov ostatných vodných  organizmov v čase ochrany,
dd)    V  pstruhových vodách :

 • lov na viac ako jednu udicu,
 • použitie ako nástrahu živú rybku,
 • použitie pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
 • pri love  prívlačou na mŕtvu rybku použitie viac ako jedného háčika,
 • lov na plávanú a položenú,
 • použitie pri love viac ako jednej nástrahy, s výnimkou lovu na umelé mušky,
 • použitie ako nástrahy červov a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
 • lov viac ako tri dni v týždni.

ee) V lipňových vodách :

 • lov na viac ako jednu udicu,
 • použitie ako nástrahy živú rybku,
 • použitie pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako muškárske náradie,
 • lov na mŕtvu rybku alebo prívlač od 1. júna do 31. októbra,
 • použitie pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
 • lov rýb na položenú,
 • použitie ako nástrahy hmyz vo všetkých vývojových štádiách, červy všetkých druhov, ryžu, tarhoňu, krúpy a všetky napodobeniny ikier,
 • loví viac ako päť dní v týždni.

ff)V kaprových vodách:

 • lov na viac ako dve udice,
 • lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici, opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec, opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice,
 • lov na rybku prinesenú z iného revíru,
 • lov na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna,
 • lov na prívlač na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
 • lov v čase od 22.00 do 04.00 hod. bez osvetlenia miesta lovu.
 • gg) Pri love hlavátky:
 • použitie ako nástrahy živú rybku,
 • lov hlavátky inak ako prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením,
 • ponechanie si v kalendárnom roku viac ako jednej hlavátky, aj keď sa lov uskutočňuje vo viacerých revíroch

B.    Trestný čin útoku na verejného činiteľa
1.    Trestného činu útoku na verejného činiteľa sa dopustí ten, kto použije násilie alebo kto sa vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody:
a)    v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa alebo
b)    pre výkon právomoci verejného činiteľa
2.    Takáto ochrana sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo na ochranu verejného činiteľa.

C.    Trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa
1.    Rybárska stráž ako verejný činiteľ sa môže dopustiť trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa ak v úmysle spôsobiť inému škodu, alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech
a)    vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b)    prekročí svoju právomoc, alebo
c)    nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomocí, alebo z rozhodnutia súdu

D. Trestný čin marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti
1.    Trestného činu marenia úlohy verejného činiteľa sa rybárska stráž pri výkone svojej právomoci sa dopustí ak  z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy.
2.    Trestného činu sa rybárska stráž dopustí aj vtedy, keď zistí páchanie trestného činu a nepodá trestné oznámenie.
3.    V prípade zistenia, že odchádza k páchaniu trestného činu pytliactva je člen RS, ktorý má pri sebe preukaz a odznak rybárskej stráže povinný konať v zmysle tejto smernice.

Článok IX.
Správny delikt

Správneho deliktu sa dopustí podnikateľ alebo iná právnická osoba,  ak v chránenej rybárskej oblasti:
a)    loví ryby akýmkoľvek spôsobom,
b)    ruší neres rýb, vývoj plôdika a násady, alebo zimovanie rýb,
c)    vykonáva ťažbu riečnych materiálov.

Článok X.
Priestupok

1.    Priestupku proti zákonu o rybárstve sa dopustí ten kto:
a)    pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku,
b)    pri mimoriadnych situáciách loví a privlastňuje si ryby.
2.    Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

XI.
Disciplinárne previnenie

1.    Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť len člen SRZ, / aj mladistvý vo veku od 15 do 18 rokov / najmä ak:

 • je neprítomný na mieste lovu,
 • nedodržiava zásady ochrany prírody pred znečistením brehov a okolia, prípadne      vykoná iné zakázané zásahy do prírodného prostredia,
 • nemá v základnej výbave mierku potrebnú na zistenie dĺžky, uvoľňovač háčikov a podberák,
 • loví ostatné vodné organizmy v čase ich ochrany
 • loví ryby na plávanú a položenú v rozpore s § 17 ods.4 vyhlášky
 • ak po vyčistení ryby na mieste lovu jej zvyšky vhodí do vody, alebo ich nechá na mieste,
 • neudržuje ani po upozornení najmenšiu vzdialenosť medzi loviacimi,
 • ak poškodí rybu nedosahujúcu predpísanú lovnú mieru násilným uvoľňovaním háčika,
 • nemá pri love u seba členský preukaz alebo preukaz mladého rybára
 • použije sonar pri love rýb v inom čase ako pred začatím lovu
 • loví ryby v čase odo dňa ich vysadenia počas jesenného zarybňovania rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovná miera vysadzovaného druhu rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní.
 • poruší ustanovenia zákona alebo, vyhlášky alebo poruší ustanovenia vnútrozväzových predpisov
 • poruší rozhodnutia zväzových orgánov (napr. uznesenia Rady SRZ)

Článok XII.
Výkon funkcie rybárskej stráže

1.    Zásadou akejkoľvek kontrolnej činnosti RS je slušný a ústretový prístup ku kontrolovaným osobám, zdvorilé vystupovanie, snaha pomôcť a až potom zasahovať.
2.    Postaveniu rybárskej stráže ako verejného činiteľa musí zodpovedať aj slušné a upravené oblečenie nevzbudzujúce pochybnosti o jeho vážnosti a vážnosti jeho funkcie.
3.    V samotnej kontrolnej činnosti treba mať na pamäti prezumpciu neviny, t.j., že pokiaľ nie je vynesený právoplatný rozsudok o vine, hľadí sa na každého obvineného akoby bol nevinný.
4.    Rybárska stráž má právomoci zodpovedajúce pre zisťovanie porušovania zákonov. Neprislúchajú jej právomoci rozhodovania o vine a treste.
5.    Vinu sú povinné preukázať orgány činné v trestnom konaní. Nie je povinnosťou podozrivého dokazovať vlastnú nevinu. RS nedokazuje vinu páchateľa, ale dokumentuje okolnosti, ktoré k uznaniu viny môžu viesť. Nemôže ani nahrádzať políciu s jej pátracími oprávneniami.
6.    Slušnosť, zdvorilosť a tolerancia však nesmú byť prejavom slabosti. Zistené nedostatky treba dokumentovať so všetkým dôrazom a autoritou, ktorú zákon umožňuje. Za žiadnych okolností sa však nemožno znížiť na úroveň kontrolovaného, pokiaľ tento používa vulgárne alebo agresívne metódy komunikácie.
7.    Rybárska stráž môže vykonávať svoju činnosť len ak je označená na hrudi viditeľne služobným odznakom a má preukaz rybárskej stráže. Pri kontrole venuje osobitnú pozornosť úplnosti rybárskych dokladov, kontrole úlovkov, ich zabezpečeniu, použitému náradiu, návnadám a nástrahám.
8.    V prípade zistenia a zdokumentovania trestného činu pytliactva rybárska stráž bezodkladne spracuje písomne trestné oznámenie a toto preukázateľne doručí na príslušné oddelenie policajného zboru. Pri ďalšej dokumentácii trestného činu postupuje podľa pokynov policajného orgánu. Vzor trestného oznámenia je v prílohe č. 1 tejto smernice.
9.    V prípade zistenia a zdokumentovania správneho deliktu alebo priestupku rybárska stráž bezodkladne spracuje písomne oznámenie a toto preukázateľne doručí obvodnému úradu životného prostredia. Vzor oznámenia je v prílohe č. 5 tejto smernice.
10.    V prípade zistenia a zdokumentovania previnenia rybárska stráž bezodkladne spracuje písomne Záznam o previnení a tento preukázateľne doručí vedúcemu rybárskej stráže. Vzor Záznamu je v prílohe č. 6 tejto smernice.
11.    V prípade neprimeranej reakcie využíva rybárska stráž najskôr všetky dostupné presvedčovacie metódy. Po ich márnom využití upozorní kontrolovaného na možnosť použitia donucovacích prostriedkov a v závislosti na reakcii  ich aj skutočne použije.
12.    Pre zvládnutie situácie môže požiadať o pomoc prítomných členov SRZ, ale aj iné osoby, najúčinnejším prostriedkom je však privolanie policajného orgánu.
13.    Pre potreby dokumentácie je vhodné používať fotoaparát, videokameru, ďalekohľad, písacie potreby, meradlo a iné vhodné pomôcky.
14.    Člen RS kontroluje najmä povolenie na rybolov, rybársky lístok a členský preukaz loviaceho. Na prípadné nedostatky loviaceho upozorní a pokiaľ je to technicky možné, uloží loviacemu aby ich odstránil priamo na mieste (napr. podpis na rybárskom lístku, v členskej preukaze, odlepená členská známka, a pod.).
15.    Pokiaľ sú nedostatky neodstrániteľné priamo na mieste, požiada loviaceho člena SRZ, aby opustil revír a odstránil zistené nedostatky na príslušnom orgáne (napr. poškodené doklady, chýbajúca členská známka, nesprávne vyplnené obdobie platnosti povolenia, nezhoda čísel na povolení a rybárskom lístku a pod.).
16.    Ak zistí také nedostatky, ktoré priamo vzbudzujú podozrenie z neoprávneného lovu alebo spáchania trestného činu, postupuje podľa predchádzajúcich ustanovení. Pôjde najmä o vážny nedostatok povolenia alebo rybárskeho lístka, ich časovú alebo miestnu neplatnosť, zjavné falšovanie údajov na týchto dokladoch, fingované pečiatky a pod.
17.    Ak je loviaci dôvodne podozrivý z páchania trestného činu pytliactva, rybárska stráž odníme podozrivému rybárske náradie, rybársky lístok a povolenie na lov rýb. O odňatí spíše písomný záznam podľa vzorov v prílohe č.3, 4.
18.    Pri každom konkrétnom zistení porušenia uvedených zákazov, ktoré samé o sebe alebo v spojení s ďalšími môže zakladať trestnú zodpovednosť pre trestný čin pytliactva, treba prihliadnuť komplexne na ďalšie okolnosti prípadu, najmä :

 • či ide o úmysel alebo nedbanlivosť,
 • vek páchateľa a jeho skúsenosti s výkonom rybárskeho práva,
 • postoj páchateľa k zistenému porušeniu zákona (priznanie),
 • či vznikla materiálna škoda ulovením rýb,
 • použité náradie a jeho spôsobilosť na ulovenie ryby,
 • reakcia verejnosti,
 • či nejde o recidívu,
 • či sa páchateľ nesnaží ovplyvniť RS, napr. ponukou úplatku,
 • či možno, vzhľadom na postoje páchateľa, dôvodne predpokladať, že na jeho nápravu postačí prejednanie veci na mieste a prísľub, že sa v budúcnosti podobného konania nedopustí.

19.    Rybárska stráž odníme rybársky lístok a povolenie na lov rýb vždy prípadoch uvedených v:

 • v článku VIII., časť A.

O odňatí spíše záznam podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4

Článok XIII
Vedúci rybárskej stráže

1.    Výbor podľa miestnych podmienok môže zvoliť z členov rybárskej stráže vedúceho rybárskej stráže. Vedúci rybárskej stráže je spravidla členom výboru  a riadi činnosť rybárskej stráže v rámci ZO SRZ.
2.    Vedúci rybárskej stráže pripravuje a predkladá výboru návrhy uchádzačov za členov rybárskej stráže v rozsahu stanovenom v čl. II. ods. 5.
3.    Vedúci rybárskej stráže zabezpečuje vybavenie ustanoveného člena rybárskej stráže donucovacími prostriedkami v rozsahu podľa rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia , pomôckami a potrebnými písomnosťami podľa tejto smernice.
4.    Vedúci rybárskej stráže koordinuje činnosť jednotlivých členov RS. Plánuje a organizačne zabezpečuje kontrolné akcie.
5.    Vedúci rybárskej stráže koordinuje súčinnosť s policajným zborom a mestskou (obecnou) políciou, vo veciach rybárskej stráže spolupracuje s obvodným úradom životného prostredia.
6.    Vedúci rybárskej stráže eviduje rozhodnutia disciplinárnej komisie o zisteniach predložených DK na riešenie rybárskou strážou.
7.    Vedúci rybárskej stráže vedie evidenciu :
a)    členov rybárskej stráže v rozsahu stanovenom v rozsahu podľa čl. II. ods. 14,
b)    poistenia členov RS,
c)    vybavenia členov RS donucovacími prostriedkami, pomôckami a písomnosťami,
d)    trestných oznámení,
e)    úradných záznamov o použití donucovacích prostriedkov,
f)    záznamov o odňatí vecí použitých na spáchanie trestného činu,
g)    záznamov o odňatí rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb,
h)    oznámení rybárskej stráže o spáchaní správneho deliktu alebo priestupku,
i)    záznamov o previneniach
8.    Vedúci rybárskej stráže organizačne pripravuje pravidelné školenia a preskúšanie členov rybárskej stráže. Pravidelne hodnotí činnosť jednotlivých členov RS a hodnotenia predkladá výboru.
9.    Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú na ustanovenie rybárskej  stráže pre rybárske revíry, ktorých užívateľom je Rada SRZ s tým, že úlohy vedúceho rybárskej stráže plní sekretariát Rady SRZ – oddelenie ekológie tečúcich vôd.