Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v  Trnave

Tlačivo v programe WORD si môžete stiahnuť : TU
Vajanského 23, 917 00 Trnava, email: srztrnava@srztrnava.sk

Žiadosť na ustanovenie za člena rybárskej stráže

Dolu podpísaný ……………………………………………, narodený………………………., bytom ……………………………………., číslo OP:……………………….., člen SRZ od roku ……….., týmto žiadam v zmysle §23 zákona 216/2018 Z.z. za ustanovenie za člena rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie v Trnave.

Zároveň čestne prehlasujem, že spĺňam všetky nižšie uvedené zákonom predpísané náležitosti pre ustanovenie za člena rybárskej stráže:

a) dosiahnutie veku najmenej 21 rokov a zároveň členom SRZ najmenej 3 roky,
b) mám dokončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
c) som bezúhonná osoba, nebol som právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti alebo v posledných troch rokoch nebol postihnutý za priestupok na úseku rybárstva,
d) som plne spôsobilý na právne úkony, som zdravotne, psychicky i fyzicky spôsobilý na výkon rybárskej stráže,
e) ovládam Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z. ako aj vykonávaciu vyhlášku č. 381/2018 Z.z..

Podaním tejto žiadosti nevzniká automaticky nárok na ustanovenie za člena rybárskej stráže.

V………………………, dňa……………………….

…………………………….
podpis