pstruh cifer 2022Termín konania: 08.10.2022

Miesto konania: VN Cífer – bude vysadených cca 1200ks pstruha dúhového

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku: Vladimír Gross

Hlavný rozhodca: Marián Suchanský

Sektoroví rozhodcovia: Marcel Janíček

Pravidlá:

-  bodujú sa všetky dravé ryby vrátane pstruha dúhového, zubáča, šťuky, sumca a to systémom 1 ryba = 1 bod. Kaprovité druhy rýb nie sú bodované. Zapisovanie rýb budú vykonávať pomocní rozhodcovia, pričom na jedného pomocného rozhodcu bude prislúchať najviac 10 pretekárov.

- každý pretekár je oprávnený ponechať si najviac tri kusy pstruha dúhového, ostatné druhy rýb je nutné ihneď po ulovení a odmeraní s náležitou opatrnosťou pustiť späť do vody.

- pretek je zložený z dvoch nezávislých kôl, ktoré budú samostatne hodnotené. Každý pretekár si pri otvorení preteku vylosuje svoje lovné miesta pre obidve kolá, pričom každé kolo bude každý pretekár loviť na inom mieste. Po každom kole bude zostavené poradie s umiestneniami pretekárov. Víťazom sa stane ten pretekár, ktorý dosiahne najnižší súčet umiestnení za obidve kolá. V prípade rovnosti súčtov umiestnení u viacerých pretekárov rozhoduje počet ulovených rýb,

- v celej dĺžke pretekárskej trate je prísne zakázané akékoľvek vnadenie,

- brodenie je zakázané,

- použitie sbirolina, živočíšnych a rastlinných nástrah je zakázané,

- povolené je používať len prívlačové nástrahy a dráždidlá, alebo ich časti z peria, kože, srsti, textílií a syntetických vlákien napodobňujúcich perie, srsť a pod..

Štartovné + výhry:

Štartovné je 20eur na osobu. Maximálny počet účastníkov je 40.

  1. Cena: Pohár + 150eur
  2. Cena: Pohár + 100eur
  3. Cena:  Pohár + 60eur

Časový harmonogram: Sobota 08.10. 2022

8:00 – 8:15     registrácia pretekárov

8:15 – 9:00     otvorenie preteku, losovanie a pridelenie bodovacích

preukazov

9:00 – 10:00   1. kolo preteku

10:00 – 11:30   prestávka (občerstvenie pri chate MsO SRZ Trnava)

11:30 – 12:30   2.kolo preteku

13:00          vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Záverečné ustanovenia :

- Pretekov sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahnu vek najmenej 10 rokov veku v deň konania pretekov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vlastniace platný rybársky lístok.

- Usporiadateľ pretekov zostavuje zoznam prihlásených pretekárov v poradí, v akom bolo uhradené štartovné do počtu 40 pretekárov.

- Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 30.09.2022 LEN telefonicky na

0915 648 588.

- Štartovné 20eur je možné uhradiť osobne Rybárskych potrebách RYBA na Trstínskej č.9 v Trnave.

- Organizačný výbor bude akceptovať prihlášky do súťaže s tým, že za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.

- Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné do 5 dní odo dňa rozhodnutia o zrušení pretekov.

- Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečie.

- Preteky sa uskutočnia za každého počasia s výnimkou živelných udalostí a prípadov, kedy zákon zakazuje lov rýb. V takomto prípade môže usporiadateľ konanie pretekov zrušiť a pretekárom vráti štartovné.

Bližšie informácie o preteku:

0917 699 072