Titul_mar_Sucha24

Štartovné :

Štartovné je 250,- eur na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 25. Ak družstvo zruší svoju účasť po 01.10.2023 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim. Registrácia začína 1.7.2024 o 08:00 hod a to poslanou prihláškou na sccsnp@gmail.com! Prijíma sa prvých 25 prihlášok v poradí doručenia na email!

Odmenené budú družstvá v nasledovnom poradí a v uvedenej výške:

 1. Pohár + Finančná odmena 1000 € + Účasť na preteku Kaprársky maratón 2025 Dolné Dubové 1
 2. Pohár + Finančná odmena 750 € + vecné ceny
 3. Pohár + Finančná odmena 550 € + vecné ceny
 4. Plaketa + vecné ceny
 5. Plaketa + vecné ceny
 6. Plakety + vecné ceny

Víťaz sektora HÁJ: Plaketa + Finančná odmena 100e  + vecné ceny

Víťaz sektora HRÁDZA: Plaketa + Finančná odmena 100€  + vecné ceny

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou: Pohár + Finančná odmena 100 €

Harmonogram preteku :

Štvrtok 17.10.2024

08:30 – 08:55    registrácia pretekárov pred strážnym objektom MsO SRZ Trnava

09:00 – 09:30    otvorenie preteku, losovanie poradia a losovanie stanovíšť

09:30 – 10:30     presun pretekárov na loviace stanovištia

12:00                  začiatok preteku

Nedeľa 20.10.2024   12:00               ukončenie preteku

Organizácia preteku:

 1. Súťažia dvojčlenné pretekárske tímy + pomocník. Každý tím môže celkovo loviť najviac na štyri prúty, každý opatrený najviac jedným nadväzcom s jednoháčikom bez obmedzenia dĺžky. Tím môže mať najviac jedného pomocníka, ktorý musí byť nahlásený organizátorom. Následne má pomocník rovnaké právomoci ako pretekár.
 2. Lov je povolený podľa zákona č. 216/2018 NONSTOP! Loví sa LEN na ľavej strane v smere toku vodnej nádrže Suchá nad Parnou bez možnosti privlastnenia si úlovku.
 3. Loví sa spôsobom na boilies a teda ako návnady a nástrahy je možné použiť boilies, pelety, method mixy a krmivá SPOLU V MAXIMÁLNOM MNOŽSTVE 50kg SPOLU na jeden tím a 50kg SPOLU na jeden tím namočeného partiklu! Na lov ako nástraha môže byť použité LEN boilies, plávajúce boilies alebo pelety (partikel a napodobneniny partiklu sú zakázané nastražiť na háčik či mimo háčika!)

Použitie iných návnad a nástrah ako sú rohlíkové nástrahy, extrudy, puffi, živé návnady a pod. je zakázané. Obaľovacie pasty je možné použiť len na nástrahu s háčikom. Nahadzovacie olovo nesmie byť obalené ani pastou ani krmivom či method mixom!

 1. Pre zvýšenie šancí na dosiahnutie záberov všetkých tímov je povinnosť používať na každom prúte zadné olovo BACKLEAD a to buď uväzovacie zadné olovo alebo navliekacie priebežné zadné olovo, ktoré zanoria hlavný vlasec na dno. Nahadzovacie zadné olovo pri montáži sa neakceptuje!
 2. Návštevy počas preteku musia byť ohlásené organizátorom to iba počas dňa. Opustenie stanovišťa súťažiacim a opätovný príchod musí byť ohlásený organizátorom. Pri opätovnom príchode musí člen družstva umožniť prehliadku vozidla či tašiek rozhodcom. Pretekári a ich pomocníci nesmú opustiť stanovište v čase 21:00 – 06:00. Vjazd a pohyby s autami sú počas preteku ZAKÁZANÉ!
 3. Sondovanie dna pomocou echolotu a iných technických zariadení, osadenie tyčových bójok a používanie zavážacích lodičiek sú zakázané!

Bezdôvodné člnkovanie je zakázané. Miesto lovu môže byť označené markerom, ktorý je umiestnený na samostatnom prúte. Na takomto prúte sa nesmie nachádzať plnohodnotná montáž s háčikom. Rozhodca má právo takýto prút kedykoľvek skontrolovať.

 1. Loví sa povolenými spôsobmi lovu (na ťažko) podľa zákona výlučne z brehu. Brodenie za účelom podobrania úlovku je povolené do vzdialenosti 15m od brehu. Brodenie za účelom dlhších náhodov je povolené do vzdialenosti 15m od brehu! Pri zistení porušenia tohto pravidla bude najprv tím upozornený a v prípade opakovania automaticky diskvalifikovaný!
 2. Každé družstvo musí povinne mať vystuženú podložku pod ryby s bokmi aby ryba nevyskočila (prípadne vaničku), podberák s rozmermi ramien minimálne 80×80cm, min. 3ks prechovávacích sakov na prechovanie ulovených úlovkov a váhu pre orientačné zváženie úlovku. Tieto doplnky budú kontrolovať rozhodcovia pred štartom preteku.
 3. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 4. V rámci šetrného zaobchádzania s ulovenými rybami je povolené ich sakovanie v nevyhnutne dlhom čase, pokiaľ nepríde rozhodca na jeho zváženie. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi. Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne (budú chodiť v pravidelných rotáciách) a po odvážení sa ryba pustí šetrne naspäť. Posledné večerné váženie sa bude konať o 23:00hod, prvé ranné váženie bude od 6:00hod..
 5. V jednom saku sa môže naraz umiestniť najviac 2ks ulovených rýb.
 6. Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom a pretekárom, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 7. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek rybárskej stráži – vyplývajúc zo zákona o rybárstve.
 8. Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste podľa platného rybárskeho poriadku. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva. Po skončení preteku ja každé družstvo povinné upratať svoje lovné miesto a odniesť si všetky smeti so sebou.
 9. Kŕmenie pred začiatkom harmonogramu preteku je prísne zakázané! Kŕmenie je povolené od štvrtka 17.10.2024 12:00 hod.. Zákaz kŕmenia od 00:00 hod. do 04:00 hod.
 10. Súťažiaci v podnapitom stave, ktorí budú obťažovať susedné tímy budú okamžite bez predošlého upozornenia diskvalifikovaní!
 11. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu pokiaľ sa so susedným tímom nedohodnú inak. Sektory budú označené na brehu tabuľami a páskami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 12. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 13. Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 3000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 3000g = 3000 bodov. Ohodnotených bude prvých šesť tímom s najvyšším bodovým ohodnotením a pretekár s najťažšou ulovenou bodovanou rybou.
 14. Ak súťažiaci porušia jedno z pravidiel 1 – 16, tak rozhodcovia môžu po vzájomnej porade dané družstvo vylúčiť zo súťaže.

Záverečné ustanovenia :

 • Pretekov sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahnu vek najmenej 15 rokov veku v deň konania pretekov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vlastniace platný rybársky lístok. Štartovací lístok v čase konania preteku nahrádza hosťovacie povolenie.
 • Usporiadateľ pretekov zostavuje zoznam prihlásených pretekárskych družstiev v poradí, v akom bolo uhradené štartovné na účet MsO SRZ Trnava do počtu 25 družstiev. Podľa tohto zoznamu sa následne v takomto poradí bude losovať poradie pre žrebovanie súťažných stanovíšť. Číslo účtu je: SK3509000000000045540000 (do poznámky treba uviesť názov tímu alebo mená súťažiacich). Pri vysokom záujme si usporiadateľ vyhradzuje právo ľubovoľne vyberať tímy v záujme zabezpečenia férovej atmosféry preteku.
 • Usporiadateľ oznámi prihláseným, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov ako pretekári a náhradníci túto skutočnosť mailom po uzávierke prihlášok. Usporiadateľ mailom oznámi tým, ktorí nebudú zaradení do zoznamu pretekárov a náhradníkov túto skutočnosť a vyzve ich aby oznámili akým spôsobom im má byť vrátené štartovné.
 • Prihlášky do súťaže je možné podať LEN od 1.7.2024 8:00 hod. emailom na sccsnp@gmail.com. Žiadne iné podanie prihlášky sa nebudú akceptovať! Na základe prijatých prihlášok sa zoradí listina družstiev.
 • Členovia jedného tímu môžu poslať spoločne len jednu prihlášku do súťaže.
 • Za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.
 • Stravu si každý pretekár zabezpečuje individuálnou cestou.
 • Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečie pričom najmä pri stavaní bivakom musia dbať na ich vhodné umiestnenie vzhľadom na kalamitný stav drevín a padanie konárov na brehu vodnej nádrže. Preteky sa uskutočnia za každého počasia s výnimkou živelných udalostí a prípadov, kedy zákon zakazuje lov rýb. V takomto prípade môže usporiadateľ konanie pretekov zrušiť a pretekárom vráti štartovné.
 • Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu riaditeľ preteku vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.

Vzor záväznej prihlášky :   TU

Bližšie informácie o preteku:

0915 174 352     Martin Čambál