log_ srz0001

Vás srdečne pozýva na preteky družstiev v love kapra udicou na VN Dolné Dubové

winter masters 2022

Štartovné :

Štartovné je 350,- eur na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 19. Ak družstvo zruší svoju účasť po 20.10.2022 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim.

Registrácia začína 25.08.2022 a končí 04.09.2022 a to poslanou prihláškou na preteky@srztrnava.sk! Dňa 07.09.2022 prebehne losovanie 19 tímov spomedzi všetkých registrovaných tímov.

Odmenené budú prvé tri najlepšie tímy pohármi + finančná hotovosť + hodnotnými cenami!

Okrem vecných cien prvé tri družstvá aj získajú finančné ocenenie v tejto výške:

 1. Exkluzívne poháre + Finančná odmena 1100e + vecné ceny
 2. Exkluzívne poháre + Finančná odmena 700e + vecné ceny
 3. Exkluzívne poháre + Finančná odmena 500e + vecné ceny

4.-6. miesto pamätné plakety

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou: pohár + vecné ceny od sponzorov

Harmonogram preteku :

Štvrtok 03.11.2022

08:45 – 09:00    registrácia pretekárov

09:00 – 09:10    otvorenie preteku, losovanie poradia a losovanie stanovíšť

09:10 – 11:00     presun pretekárov na loviace stanovištia

12:00                  začiatok preteku

Nedeľa 06.11.2022

12:00     ukončenie preteku

12:30     vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Organizácia preteku:

 1. Súťažia dvojčlenné pretekárske tímy + pomocník. Každý tím môže celkovo loviť najviac na štyri prúty, každý opatrený najviac jedným nadväzcom s jednoháčikom bez obmedzenia dĺžky. Tím môže mať najviac jedného pomocníka, ktorý musí byť nahlásený organizátorom. Následne má pomocník rovnaké právomoci ako pretekár.
 2. Lov je povolený podľa zákona č. 216/2018 NONSTOP!
 3. Loví sa výlučne spôsobom na boilies a teda ako návnady a nástrahy je možné použiť výhradne iba boilies, pelety, method mixy a krmivá SPOLU V MAXIMÁLNOM MNOŽSTVE 50kg SPOLU na jeden tím! Použitie iných návnad a nástrah ako je partikel, rohlíkové nástrahy, extrudy, puffi, živé návnady a pod. je zakázané. Obaľovacie pasty je možné použiť len na nástrahu s háčikom. Nahadzovacie olovo nesmie byť obalené ani pastou ani krmivom či method mixom!
 4. Návštevy počas preteku musia byť ohlásené organizátorom to iba počas dňa. Opustenie stanovišťa súťažiacim a opätovný príchod musí byť ohlásený organizátorom. Pri opätovnom príchode musí člen družstva umožniť prehliadku vozidla či tašiek rozhodcom. Pretekári a ich pomocníci nesmú opustiť stanovište v čase 21:00 – 06:00. Vjazd a pohyby s autami sú počas preteku ZAKÁZANÉ!
 5. Sondovanie dna pomocou echolotu a iných technických zariadení je zakázané. Vyvážanie, zanášanie a použitie plavidiel vrátane zavážacích lodiek je zakázané počas celej doby preteku. Bezdôvodné člnkovanie či plávanie je zakázané. Miesto lovu môže byť označené markerom, ktorý je umiestnený na samostatnom prúte. Na takomto prúte sa nemôže nachádzať plnohodnotná montáž s háčikom. Rozhodca má právo takýto prút kedykoľvek skontrolovať.
 6. Loví sa povolenými spôsobmi lovu (na ťažko) podľa zákona výlučne z brehu. Brodenie je povolené, loviaci však nemôže prekročiť hranicu 5m od brehu. Brodenie za účelom podobrania úlovku je taktiež povolené do vzdialenosti 5m od brehu. Brodenie do väčšej vzdialenosti ako 5m za účelom dlhších náhodov je zakázané! Pri zistení porušenia tohto pravidla bude najprv tím upozornený a v prípade opakovania automaticky diskvalifikovaný!
 7. Každé družstvo musí povinne mať vystuženú podložku pod ryby s bokmi aby ryba nevyskočila (prípadne vaničku), podberák s rozmermi ramien minimálne 80×80cm, min. 3ks prechovávacích sakov na prechovanie ulovených úlovkov a váhu pre orientačné zváženie úlovku. Povinná je taktiež vážiaca trojnožka a min. 1ks plávajúceho saku! Tieto doplnky budú kontrolovať rozhodcovia pred štartom preteku.
 8. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 9. V rámci šetrného zaobchádzania s ulovenými rybami je povolené ich sakovanie v nevyhnutne dlhom čase, pokiaľ nepríde rozhodca na jeho zváženie. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi. Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne (budú chodiť v pravidelných rotáciách) a po odvážení sa ryba pustí šetrne naspäť. Posledné večerné váženie sa bude konať o 22:00hod, prvé ranné váženie bude od 6:00 – v prípade kapitálneho úlovku nad 18kg sa váženie uskutoční po okamžitom ohlásení pretekárskeho družstva.
 10. V jednom saku sa môže naraz umiestniť najviac 1ks ulovených rýb.
 11. Pri vážení bude vždy prítomný rozhodca, loviaci a člen susedného tímu. Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom a pretekárom v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 12. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek rybárskej stráži – vyplývajúc zo zákona.
 13. Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste podľa platného rybárskeho poriadku. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva. Po skončení preteku ja každé družstvo povinné upratať svoje lovné miesto a odniesť si všetky smeti so sebou.
 14. Kŕmenie pred začiatkom preteku je prísne zakázané! Kŕmenie je povolené od samotného začiatku preteku.
 15. Súťažiaci v podnapitom stave, ktorí budú obťažovať susedné tímy budú okamžite bez predošlého upozornenia diskvalifikovaní!
 16. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu pokiaľ sa so susedným tímom nedohodnú inak. Sektory budú označené na oboch brehoch tabuľami a páskami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 17. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
 18. Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 8000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 8000g = 8000 bodov. V každom tíme budú hodnotené TRI ryby s najväčšou hmotnosťou! Ohodnotené budú prvé tri tímy s najvyšším bodovým ohodnotením + pretekár s najťažšou ulovenou rybou.
 19. Ak súťažiaci porušia jedno z pravidiel 1 – 16, tak rozhodcovia môžu po vzájomnej porade dané družstvo vylúčiť zo súťaže.

Záverečné ustanovenia :

-  Pretekov sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dosiahnu vek najmenej 15 rokov veku v deň konania pretekov bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Štartovací lístok v čase konania preteku nahrádza hosťovacie povolenie.

-  Prihlášky do súťaže je možné podať LEN emailom na preteky@srztrnava.sk a to v termíne od 25.08.2022 do 04.09.2022 vrátane. Žiadne iné podania prihlášok sa nebudú akceptovať! Organizátor pre zachovanie objektivity bude dňa 07.09.2022 losovať 19 tímov zo všetkých registrovaných  tímov. Vylosované tímy majú právo sa  následne zúčastniť preteku. Losovanie sa bude konať v online prenose na fb stránke RYBARSKE.sk.

-  Usporiadateľ oznámi prihláseným, ktorí sa môžu zúčastniť pretekov ako pretekári túto skutočnosť mailom po losovaní zo zoznamu prihlásených tímov. V tejto správe zašle aj údaje pre úhradu štartovného. Usporiadateľ oznámi tým, ktorí nebudú zaradení do zoznamu pretekárov túto skutočnosť mailom po losovaní.

-  Usporiadateľ pretekov zostavuje zoznam prihlásených pretekárskych družstiev v poradí, v akom bolo uhradené štartovné na účet MsO SRZ Trnava alebo osobne v Rybárskych potrebách RYBA na Trstínskej č.9 v Trnave do počtu 19 družstiev. Podľa tohto zoznamu sa následne v takomto poradí bude losovať poradie pre žrebovanie súťažných stanovíšť. Číslo účtu je: SK3509000000000045540000 (do poznámky treba uviesť názov tímu alebo mená súťažiacich) – štartovné je potrebné uhradiť až po obdržaní potvrdzovacieho mailu o účasti na preteku.

-  Za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.

-  Stravu si každý pretekár zabezpečuje individuálnou cestou.

-  Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné do 15 dní odo dňa rozhodnutia o zrušení pretekov.

-  Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečie.

-  Preteky sa uskutočnia za každého počasia s výnimkou živelných udalostí a prípadov, kedy zákon zakazuje lov rýb. V takomto prípade môže usporiadateľ konanie pretekov zrušiť a pretekárom vráti štartovné.

-  Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu riaditeľ preteku vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú peniaze súťažiacim vrátené, v prípade neuznania budú použité usporiadateľom.

Prihlášku stiahnuť: TU

Bližšie informácie o preteku:

0917 699 072    Tomáš Dobrovodský